Mariášové karty výklad


Před výkladem karet
Rozložte na stůl ubrus tmavé barvy. Karetní symbol tak v kontrastu s tmavým podklademe působí silněji do podvědomí a snáze vzbuzuje pocity, kterými se vykladač řídí nejvíce.

Zapalte dvě svíce, jednu postavte na levou stranu stolu a druhou na pravou. Plamínek svíček přirozeně udržuje schopnost koncentrace. Zapálit svíce můžete nebo nemusíte,záleží na každém co mu nejvíce vyhovuje.

Přesvědčte se, zda nebudete po celou dobu výkladu nikým a ničím rušeni. Nečekané vyzvánění mobilního telefonu Vás může vylekat stejně, jako němé pohybující se obrázky v televizi.

Rozhoďte karty po stole obrázkem dolů a zamíchejte je krouživými pohyby po desce stolu. Pak je složte do hromádky, kterou ještě několikrát promíchejte.

Promíchanou hromádku karet sejměte levou rukou na tři hromádky. Poslední karta a svrchní karta v každé hromádce vyjadřuje téma, jemuž se budou karty dopodrobna věnovat. Po odhalení tří hlavních témat můžete levou rukou karty sejmout v jednu hromádku a vyložit do karetního diagramu obrázkem nahoru.

Otáčejte jednotlivé listy karet tak, abyste nezaměnili jejich rovnou nebo obrácneou polohu.Rozložte zamíchané a sejmuté karty do čtyř řad pod sebe, každou po osmi kartách. Máte před sebou takzvaný velký karetní diagram čtyř řad po osmi listech a osmi sloupců po čtyřech listech. Ve sloupcích můžeme dohledat jednotlivé události v životě tazatele, v řadách zase můžeme dohledat informace o jeho životních postojích a záměrech, a to dokonce i o těch nejtajnějších.

Z velkého karetního diagramu můžete získat obraz tazatele, jeho momentální fyzický i psychický stav a výhled do budoucnosti. Zjistíte charakter postav, které se kolem tazatele objevují, můžete se zaměřit na vliv otce a matky, můžete také dohledat, jaký vztah k tazateli chovají. Je však třeba poskytnout tazateli přesný charakter lidí, aby sám věděl, o kom vykladač hovoří. Vývoj všech směrů v životě tazatele - zdraví, vztahy, práce, peníze. Můžete dohledat i konkrétní události, které tazatele zajímají, ať už se týkají minulosti nebo budoucnosti. Nebo uvidět jeho změny, kterými by měl projít, aby si vylepšil svou pozici v jakékoli oblasti života. Upřesnit období, v němž nastane ta či ona událost...

 Kartářka může tazateli přinést směr budoucnosti v chronologickém vývoji událostí.


 Sloupce ukazují informace o událostech


Sloupce nemají význam, skrývají se v nich cenné informace o událostech. Čtyři sloupce zleva souvisejí s minulostí, čtyři sloupce zprava hovoří o událostech budoucích.

Řada i sloupec, v nichž se nalézá okolní karta«signifikátor», je pro výklad stěžejní. Všimněte si, je-li signifikátor v levé části diagramu, tedy ve čtyřech sloupcích zleva, nebo v pravé části diagramu. Je-li v levé polovině znamená to, že tazatel lpí na minulosti «sloupec pak prozradí událost, která ho k tomu donutila». Leží-li v pravé polovině znamená to, že tazatel spoléhá na určitou událost v budoucnosti, což tedy svědčí o jeho nadějích. K tomu, abyste získali o tazateli ty nejpodstatnější zprávy, se napřed zaměřte na osobní kartu a její polohu «srdcový král pro muže, srdový svršek pro ženu». Karty ležící nad osobní kartou vyjadřují jeho myšlenky, karty ležící pod ní mluví o jeho momentálních činech a rozhodnutích. Karty v řadě nalevo od osobní se vztahují k tazatelově blízké minulosti a karty v řadě vpravo od osobní odkrývají tazatelovu blízkou budoucnost.

Soustřeďte se nyní na řady karet. Už víte, co která znamená, rozdělíte-li ale řady v polovině, tj. řada čtyř karet v levé části diagramu a řada čtyř karet v pravé části diagramu, získáte tím ucelený soubor o vývoji v životě tazatele v každém jeho směru. Jestliže tazatele zajímá jeho osobní vztah k partnerovi a vývoj do budoucnosti, pak toto celé naleznete v druhé řadě. Její levá polovina mluví o nedaleké minulosti, její pravá polovina zase o blízké budoucnosti. Takhle můžete mluvit o tazatelově zdraví, jeho práci i jeho financích.

Někdy se stává, že vykladač potřebuje dopňující kartu, jíž by obšírněji vyjasnil význam vykládané karty. V tomto případě se vykladač řídí pravidlem "křížování". Vždy každá karta souvisí s kartou křížově postavenou v diagramu. Je-li třeba nosná informace uložená ve 2.kartě zleva v první řadě, její křížově postavenou kartou je 2.karta zprava ve čtvrté řadě. Tím se význam původní vykládané karty opírá o významy křížové karty. Touto karetní korespondencí získáte někdy docela velmi přesné údaje. 
Čtyři řady a jejich význam
První řada mluví o zdraví, vitalitě, psychice tazatele. Mluví o jeho pohledu na život i o tom, jak je schopen své momentální dění i to budoucí pozorovat a vnímat.

Druhá řada vždy ukazuje vztahy. Mluví nejenom o tom, jak funguje tazatelovo partnerství, ale přináší informace také o tom, jací lidé se v jeho blízkosti vyskytují a jaký mají pro jeho život význam.

Třetí řada vždy potvrzuje vývoj v práci. Nemluví však jenom o práci jako takové, ale i o tazatelových činech a změnách. Tato řada poskytuje cenné rady, jak by měl tazatel v tom či onom postupovat a proč.

Čtvrtá řada hovoří o penězích, hmotných statcích a jistotách. Ve své podstatě v ní nalezneme vše, co se týká určitých přínosů a možných výhod, učiní-li tazatel to, k čemu ho karty vybízejí.


 Druhý způsob výkladu mariášových karet


Rozložte na stůl ubrus tmavé barvy. Karetní symbol tak v kontrastu s tmavým podklademe působí silněji do podvědomí a snáze vzbuzuje pocity, kterými se vykladač řídí nejvíce.
Rozhoďte karty po stole obrázkem dolů a zamíchejte je krouživými pohyby po desce stolu. Pak je složte do hromádky, kterou ještě několikrát promíchejte.

Promíchanou hromádku karet sejměte levou rukou na tři hromádky,směrem k sobě.Vemte první hromádku a pokládejte karty dle obrázku níže.Pak druhou  hromádku a stejným způsobem jako první a nakonec třetí hromádku a opět stejným způsobem jako první hromádku. Otáčejte jednotlivé listy karet tak, abyste nezaměnili jejich rovnou nebo obrácneou polohu.Karty bereme vždy z vrchu každé hromádky.

 

 


První karta do prostřed - Co mám na srdci?

Druhá karta nad prostřední - Co mám v hlavě?

Třetí karta nalevo od prostřední - O čem nevím?

Čtvrtá karta napravo od prostřední - Co se dovím.

Pátá karta dolů pod prostřední - Co mne čeká.

 


08.05.2007 13:01:41
caroorchydeeStazie top


Janine Vestfálová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one