Čakry jejich význam

 Šestá čakra - Ašna čakra


Čakra čela, "třetí oko", vnitřní oko, oko moudrosti

Šestá čakra je uprostřed čela, jeden prst nad kořenem nosu. Otevítá se směrem dopředu. Je sídlem vyšších duchovních sil, intelektu, intuice a uvědomování. Vlastní barva této čakry je jasná indigová modř, mohou zde však být i barvy žluté a fialové. Tyto barevné rozdíly ukazují různorodost vědomí. Racionální nebo intelektuální myšlení může způsobit záření žluté. Jasná tmavě modrá ukazuje na intuici a nadsmyslové vnímání se projevuje fialovou barvou. Nedostatečnost funkce této čakry se projevuje "přízemním smýšlením", odmítání vyšších duchovních "tajemných" skutečností. Například při pokusech o pozorování aury, různé druhy věštění apod, je velmi důležité, aby tato čakra byla harmická a dopře rozvinuta. Ašna čakra má spojení se zrakem a vnitřním viděním, sny a psychickým životem. Je zaměřená na vědomí. Zpodobňuje se jako lotus s dvěma lístky a trojúhelníkem, který ukazuje jedním rohem dolů. V trojúhelníku je znak OM, který symbolizuje pravdu a absolutní uvedomění. Ovládání této čakry znamená ovládání moci a schopností všech předešlých čaker.
K této čakře jsou přiřazeny: barva - indigově modrá, žlutá, fialová
smyslová funkce - všechny smysly a nadsmyslové vnímání
části těla - obličej, oči, uši, nos, dutiny, malý mozek, centrální nervový systém
žláza - podvěsek mozkový (hypofýza)
hormony - vasopresin (adiuretin), pituitrin
aromaterapie - máta peprná, jasmín
spánek - spánek a bdělý spánek, 4 hodiny

Otevření a vyjasnění šesté čakry prohlubuje průsvitná temně modrá (indigo), která posiluje a uzdravuje smysly.
Šestou čakru stimuluje pozorování temně modré noční oblohy plné hvězd.
Šestá čakra se u ženy otáčí doprava a u muže doleva.Šestou čakrou se dovršuje vědomé vnímání bytí. Je to sídlo vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností rozlišování, paměti a vůle, na tělesné úrovni nejvyšší vidící centrum centrálního nervového systému. Vlastní barva šesté čakry je jasná indigově modrá, dají se však rozeznat také žluté a fialové barevné tóny. Tyto barvy poukazují na její rozdílné funkce na různých úrovních vědomí. Racionální nebo intelektuální myšlení může způsobit žluté zbarvení. Jasná tmavě modrá poukazuje na intuici a ucelenost poznávacího procesu. Nadsmyslové vnímání, se projevuje fialovým barevným tónem. Každé realizaci v našem životě předcházejí myšlenky a představy, které mohou vycházet buď z podvědomých emočních vzorů, nebo může být jejich zdrojem poznání skutečnosti. „Třetím okem" jsme silou myšlenek propojeni s příběhem projevu. Všechno vědění, které se ve Stvoření projevuje, je v čistém bytí přítomno v neprojevené formě, podobně jako jsou v semenu obsaženy všechny informace potřebné k tomu, aby z něho jednou vyrostla rostlina. Proces tvoření začíná, když si samo v sobě spočívající Bytí uvědomí svoji vlastní existenci. Tím vznikne první vztah subjekt - objekt, a tím první dualita. Bytí bez tvaru přijme svoji první projevenou vibrační podobu. Na základě těchto pra-vibrací vznikají dalšími uvědomovacími procesy další a další různé vibrační podoby. V nás, lidech, jsou obsaženy všechny úrovně Stvoření, od čistého Bytí až k tuhé hmotě, a jsou reprezentovány různými úrovněmi jednotlivých čaker. Tak probíhá proces projevování se také v nás a skrze nás.

Protože je šestá čakra sídlem všech uvědomovacích procesů máme zde schopnost k projevení (manifestaci), až po materializaci nebo dematerializaci. Můžeme tak i vytvářet nové reality na fyzické úrovni a staré rušit. Obvykle však probíhá tento proces automaticky, bez naší vědomé součinnosti. Většina myšlenek, které určují náš život, je ovládána našimi zafixovanými emočními reakcemi a je programována našimi i cizími soudy a předsudky. A tak je často náš duch ne mistrem, nýbrž sluhou emocemi nabitých myšlenek, které nás částečné mohou ovládat. I tyto myšlenky se ale uskutečňují v našem životě, neboť co kolem sebe vnímáme a prožíváme, je koneckonců vždycky projevem naší subjektivní reality. Vývojem našeho vědomí a postupným otvíráním šesté čakry můžeme tento proces státe více vědomě ovládat. Sila naší představivosti vytváří nyní energii k naplnění určité ideje nebo přání. Ve spojení s otevřenou čakrou srdce můžeme také vysílat léčivé energie a uzdravovat na dálku.

Zároveň získáváme přístup ke všem úrovním Stvoření, které leží za fyzickou realitou. Potřebné vědění k nám přichází intuicí, jasnozřením, slyšením nebo cítěním. Co jsme dříve možná jen nejasně tušili, stává se jasným a zřetelným.

Harmonická funkce

V současnosti je málo lidí, jejichž „třetí oko“ je dokonale otevřené, protože jeho otevírání jde ruku v ruce s pokračujícím vývojem vědomí. Projevuje se zde však mnohem zřetelněji než u doposud popsaných čaker skutečnost, že čakra funguje harmonicky, i když ještě není zcela otevřená. Projevuje se to v bystrém rozumu a duševních schopnostech. Znakem částečně otevřené a harmonicky fungující šesté čakry může být jak komplexní pohled při určitém vědeckém bádání, tak např. poznání hlubokých filozofických pravd. Pravděpodobně má člověk také dobře vyvinutou schopnost vizualizace a chápe mnohé souvislosti intuitivně. Duch je soustředěný a zároveň otevřený mystickým pravdám. Poznává stále více, že vnější formy věcí jsou jen obrazem, symbolem, ve kterém se duchovní princip manifestuje na materiální úrovni. Myšlení staví na fantazii a idealismu. Možná občas pozoruje, že se myšlenky a představy spontánně uskutečňují.

Čím více je šestá čakra vyvinuta, tím více spočívá myšlení na přímém, vnitřním poznání skutečnosti. U stále většího množství lidí se začínají vyvářet dílčí schopnosti šesté čakry, jako např. jasnozření a cítění v určitých úrovních, jiní získávají dočasný vhled do jiných dimenzí skutečnosti, např. při meditaci nebo ve snu. Popsat celou oblast schopností a vnímání, které umožňuje otevřená šestá čakra, pro nás však není možné. Naplnilo by to mnoho svazků a museli bychom se spolehnout na informace jiných lidí. Člověk začíná vnímat svět úplně novým způsobem. Zcela překonává hranice svého racionálního rozumu, myšlení je holografické, spontánně přibírá při poznávání informace, které přicházejí z různých oblastí Stvoření. Materiální svět se „zprůhlední". Je zrcadlem pro tanec energií, který se odehrává v jemnějších rovinách stvoření, stejně jako je vědomí zrcadlem, ve kterém se poznává božské Bytí. Mimosmyslové vnímání je tak jasné, že člověk může přímo vnímat ty síly, které působí pod povrchem vnějších forem, je schopen tyto síly vědomě ovládat a nechat vznikat nové formy jejich projevu. Přitom podléhá určitým zákonitostem, jejichž rámec nemůže překročit, aby byl dodržen Řád. Intuice a vnitřní vidění otvírá cestu ke všem jemnějším rovinám skutečnosti. Poznává, že mezi rovinou fyzickou a rovinou čistého bytí existuje nekonečně mnoho světů, zabydlených nejrůznějšími bytostmi. Před vnitřním zrakem se odehrává mnohostranné drama Stvoření, nekonečné v neustálém plození nových forem a úrovni skutečnosti, se zdánlivě nekonečnou možností nových forem a rovin skutečnosti.

Disharmonická funkce

Nejčastější projev disharmonické funkce této čakry je „zatížení hlavou“. Člověk, který žije téměř výlučně svým intelektem a rozumem. Tím, že se pokouší řídit vše rozumem, platí jen takové pravdy, které zprostředkovává racionální myšlení. Intelektuální schopnosti jsou možná opravdu výrazné a má dar bystře analyzovat, avšak chybí celkový pohled a schopnost integrace do velké kosmické souvislosti. Dochází tak lehce k intelektuální přezíravosti. Platné je pro pouze to, co je rozumem pochopitelné a vědeckými metodami ověřitelné a dokazatelné. Vnitřní duchovní poznání odmítá jako nevědecké a nerealistické. Mezi projevy disharmonické funkce šesté čakry spadají také pokusy působit silou myšlenek na lidi a věci za účelem demonstrace vlastní moci nebo uspokojení osobních potřeb. V takovém případě bývá obvykle porušená i čakra solar-plexu a málo rozvinutá čakra srdce a čakra temene hlavy. Je-li šestá čakra i přes některé blokády poměrně hodně otevřená, mohou být tyto pokusy i úspěšné, avšak v žádném případě to není v souladu s řádem života. Vzniká pocit izolace a silou získané uspokojení nemá dlouhého trvání. Další účinek špatně vedené energie v šesté čakře se projeví, je-li narušena první čakra (a tím i „uzemnění") a i ostatní čakry jsou zablokované. Pak se může stát, že člověk má sice přístup k jemnějším rovinám vnímání, nerozezná však opravdový význam vnímaných obrazů a informací. Promíchávají se s vlastními představami a fantaziemi, pocházejícími ze zafixovaných emočních reakcí. Tyto subjektivně utvořené představy se mohou stát tak dominantní, že je považuje za jedinou skutečnost, promítá je do vnějšího světa a ztrácí vztah k realitě.

Nedostatečná funkce

Je-li tok energií šestou čakrou výrazně omezen, je jedinou opravdovou skutečností vnější, viditelný svět. Život určují materiální přání, tělesné potřeby a neovládané emoce. Duchovní diskuse jsou pro namáhavé a neužitečné. Duchovní pravdy odmítá jako pouhé domněnky nebo nesmyslné snílkovství bez praktického významu. Myšlení se orientuje podle převládajícího mínění ve společnosti. V náročných situacích ztrácí pak lehce hlavu. Možná může být také velmi zapomětlivý. Poruchy zraku, které bývají s nedostatečnou funkcí šesté čakry spojeny, jsou upozorněním, aby se člověk díval více dovnitř a poznal i ty oblasti, které jsou pod viditelnym povrchem. V extrémních případech mohou být myšlenky nejasné a zmatené a zcela blokované zafixovanými emočními reakcemi.

Možnosti čištění a aktivování první čakry

Účinky přírody


Šestou čakru stimuluje pozorování temně modré noční nebeské klenby plné hvězd. Tento zážitek otvírá ducha pro nekonečnou šířku a hloubku projeveného Stvoření s bezpočtem jeho mnohotvárných forem a dává nám tušit jemné síly, struktury a zákonitosti, reprezentované nebeskými tělesy a jejich kosmickým tancem v hlubinách prostoru, působící i za vnějšími projevy našeho života na Zemi.

Účinky zvuků

Hudba: Všechny zvuky, které otvírají a zklidňují ducha a vyvolávají obrazy nebo pocity kosmické hloubky, jsou velmi vhodné k oživení a harmonizaci šesté čakry. Nejsnáze nalezneme takové skladby v hudbě new age. Tímto způsobem ale působí i některá klasická hudební díla Východu i Západu, obzvláště např. od J. S. Bacha.

Vokál: Čakra čela je aktivována vokálem "i", zpívaným tónem A. Vokál "i" uvolňuje pohyb vzhůru. Reprezentuje sílu inspirace, která vede ke stále novým poznatkům.

Mantra: KŠAM:

Účinky barev
Otevření a vyjasnění šesté čakry prohlubuje průsvitná temně modrá (indigo). Dává duchu vnitřní klid, jasnost a hloubku. Posiluje a uzdravuje smysly a otvírá je jemnějším úrovním vnímání.

Účinky drahokamů

Lapis lazuli: Do tmavomodré barvy lapislazuli jsou jako hvězdy do noční oblohy rozeseta zlatá zrnka pyritu. Zprostředkovává duši zážitek bezpečí v kosmu a otvírají věčnému životu. Vede ducha do nitra, umocňuje jeho sílu a dopomáhá mu k poznání vyšších souvislostí. Podporováním intuice a vnitřního vidění nechává poznat skrytý smysl věcí a síly za nimi působící. Navíc dává hlubokou radost ze zázraku života a vesmíru.

Indigově modrý saňr: Jasný průsvitný safír otvírá ducha kosmickému vědění a věčným pravdám. Jeho vibrace očišťují, proměňují a obnovují duši i ducha. Vytváří most mezi konečným a nekonečným a nechává vědomí plynout s proudem božské lásky a poznání. Přináší hledající duši jasno na duchovní cestě.

Sodalit: Tmavě modrý sodalit zjasňuje rozum a vede ho k hlubokym myšlenkám. Jeho klidné záření dává mírnost a posiluje nervy. Pomáhá také odstraňovat zafixované způsoby myšlení. Přidává důvěru a sílu zastávat vlastní stanoviska a přenášet ideje a poznatky do běžného života.

Účinky vůní

Máta peprná: Osvěžující vůně máty uvolňuje blokády v oblasti šesté čakry a pomáhá při odstraňování starých omezujících myšlenkových struktur. Obdarovává našeho ducha jasností a živostí a podporuje sílu koncentrace.

Jasmín: Jemnou květinovou vůní jasmínu se otvírá náš duch obrazům a vizím, které v sobě nesou poselství hlubších pravd Vibrace jasmínové vůně zjemňují vnímání a spojují energie šesté čakry s energiemi čakry srdce.

Druhy jógy, ovlivňující především šestou čakru

Džňánajóga:
Džňánajógaje cesta poznání, postavená na vývoji duchovních schopností rozlišování skutečného a neskutečného, věčného a pomíjejícího. Džňána jogín poznává, že existuje jen jedna neměnná, nepomíjející a věčná skutečnost Bůh. Ve své meditaci se obrací sám pomocí svojí rozlišovací schopnosti přímo k absolutnu bez vlastností, neprojevenému aspektu Boha, až s ním jeho duch splyne.

Jantrajóga: Jantry jsou z geometrických tvarů vytvořené obrazce; které symbolizují božské Bytí, jeho síly a aspekty. Jsou pomocnými prostředky vizualizace.

04.06.2007 13:16:00
caroorchydeeStazie top


Janine Vestfálová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one