Čakry jejich význam

 Čtvrtá čakra - Anahata čakra


čakra srdce, srdeční centrum

Čtvrtá čakra je uprostřed prsou ve výši srdce a otevírá se směrem dopředu. Spojují se zde všechna energetická centra. Úlohou této čakry je sjednocování skrze lásku - láska, harmonie, radost. Její chybná funkce se projevuje snadnou psychickou zranitelností, závislostí, uzavřeností a neschopností lásku vyzařovat - dávat druhým. Má spojení s živlem vzduchu. Zpodobňuje se jako šesticípá hvězda. Ovládání této čakry přináší rozvoj schoposti milovat, pocit souladu a také schopnost létat jako pták.
K této čakře jsou přiřazeny: barva - zelená, růžová a zlatá
element - vzduch
smyslová funkce - hmat
části těla - srdce, horní část zad s hrudníkem a hrudní dutinou, spodní část plic, krev a krevní oběh, kůže
žláza - brzlík
hormony - thymohormon
aromaterapie - růžový olej
spánek -na levém boku, 5 - 6 hodin

Zelená barva luk a lesů navozuje pocit harmonie a sympatie. Něžné vibrace růžové barvy uvolňují zatvrdliny v srdci a povzbuzují tvůrčí činnost a pocity lásky.
Každá tichá procházka v nedotknuté přírodě harmonizuje skrze tuto čakru celou naší bytost. Do růžova zbarvené nebe s jemnými mráčky povznáší a rozšiřuje srdce.
Čtvrtá čakra se u ženy otáčí doprava a u muže doleva.Čakra srdce vytváří střed systému čaker. V ní se spojují tři spodní fyzicko-emoční centra se třemi horními duchovními. Jejím symbolem je šestiúhelník, který velmi názorně ukazuje, jak se energie tří horních i tří spodních čaker navzájem prolínají. Souvisejícím elementem je vzduch a smyslem hmat. To naznačuje nestálost srdce, kontakt, dojetí, přijímání dotyků, bytí v dotyku s věcmi. Nacházíme zde schopnost vciťovat se, soucítit, naladit se na druhé, prožívat je. Vnímáme také krásu přírody, i harmonii v hudbě, výtvarném umění a poezii. Zde jsou obrazy slova a tóny přeměňovány na pocity. Úloha čakry srdce je sjednocování skrze lásku. Každá touha po vroucím kontaktu, po splynutí, harmonii a lásce se projevuje prostřednictvím čakry srdce, i tehdy, když nás potká v "zakleté" podobě - smutku, bolesti, strachu z odloučení ze ztráty, lásky apod.

Ve své očištěné a dokonale otevřené formě je čakra srdce centrem opravdové ničím nepodmíněné lásky, lásky, která je zde jen kvůli sobě samé, kterou není možné „mít" nebo „ztratit". Ve spojení s horními čakrami se stává tato láska Bhakti, tj. láskou boží, a vede k poznání boží přítomnosti v celém stvoření, ke splynutí s nejvnitřnějšim jádrem, srdcem všeho v Universu. Cesta srdce k tomuto cíli vede přes láskyplné a rozumějící "ano" vůči nám samým jako předpoklad velkého "ano" vůči ostatním a celému životu. Jestliže jsme došli prostřednictvím třetí čakry k poznání, že všechny životní zkušenosti, přání a pocity mají hlubší smysl a že nás mají přes s nimi spojené "úkoly" přivést zpět k všezahrnujícímu jádru, zjistíme ve čtvrté čakře, přímo srdcem, že všechny pocity a životní projevy vycházejí z touhy po lásce a sjednocení, a jsou tedy vlastně projevem lásky. Každým záporem vytváříme oddělenost a negativitu. Pozitivní láskyplné „ano" naproti tomu tvoří vibrace, ve kterých se negativní formy projevu a negativní pocity nemohou udržet a mizí. Trpíme-li nějakou bolestí nebo nemocí, můžeme pozorovat, že láskyplnou pozorností k nemocnému orgánu nebo části těla se může uzdravení značně urychlit.

Tak disponujeme prostřednictvím čakry srdce velkým potenciálem transformace a uzdravování - pro nás samotné i pro ostatní, Láska k sobě samým, pochopení a přijetí celé naší podstaty z hloubi srdce, nás může od základů proměnit a uzdravit. Je předpokladem k naplňující lásky k ostatním lidem, pro soucítění, porozumění a hlubokou radost ze života. Čakra srdce je centrum, jehož síla vyzařuje velmi silně. Otevřená, čakra srdce má na ostatní spontánně uzdravující a proměňující účinek. (Při vědomém uzdravování spolupůsobí však také čakra čela.) Čakra srdce vyzařuje v zelené, růžové a někdy také zlaté barvě. Zelená je barva uzdravení, také harmonie a sympatie. Když člověk vidící auru spatřil u někoho v oblasti čakry srdce čistou jasnou zelenou barvu, je to pro něj důkaz výrazných léčitelských schopností dotyčného člověka. Zlatá prorůžovělá aura označuje člověka, který žije v čisté, oddané lásce k božství. Čakra srdce je často nazývána branou do duše, protože není jen sídlem nejhlubších a nejživotnějších pocitů lásky, jí se můžeme spojit také s univerzální částí naší duše, božskou jiskrou v nás. Čtvrtá čakra hraje rozhodující roli i při zjemňování vnímání, které souvisí s otevřením čakry čela, tzv. třetího oka, protože je to odevzdanost, která nám umožňuje vnímat subtilnější oblasti Stvoření. To znamená, že se s rozvojem čakry srdce současně rozvíjejí i vyšší schopnosti čakry čela.

Harmonická funkce

Je-li čakra srdce dokonale otevřená a působí v harmonii s ostatními čakrami stává se prostředníkem božské lásky. Vibrace srdce dokážou přeměnit svět a sjednocovat, smiřovat a uzdravovat lidi v okolí. Vyzařuje přirozené teplo, srdečnost a veselost, což otvírá srdce ostatních, navozuje důvěru a dává radost. Soucit a ochota pomoci jsou pro samozřejmostí. Pocity jsou osvobozeny od vnitřních zmatků a konfliktů, od pochybování a nejistoty. Láska v srdci zjemňuje také vnímání, takže ve všech projevech každé úrovně Stvoření poznáváme kosmickou hru dělení a nového sjednocování, která je udržována a proniknuta božskou láskou a harmonií. Prožili jsme, že z oddělení od vesmírného, božského aspektu života a z něj pramenícího utrpení vyrůstá touha po znovu-sjednocení s božstvím, a teprve tímto odloučením může být vědomě a dokonale prožita láska k Bohu a neohraničená radost v ní obsažená. S takovou moudrostí srdce pozorujeme dění ve světě a ve svém životě v novém světle. Láska v srdci spontánně podporuje všechny snahy, které lásku k Bohu a jeho Stvoření prohlubují. Poznává, že veškerý život Stvoření žije v srdci. Už nepozoruje život jako něco od sebe odděleného, vnějšího nýbrž jako součást sebe samotného. Pocit „živosti“ je v tak výrazný, že teprve teď skutečně ví co „život" ve své nezfalšované původní podobě znamená - stále trvající projev božské lásky a blaženosti.

Disharmonická funkce

Chybná funkce čakry srdce se může projevovat různým způsobem např. by člověk rád dával a byl tu vždycky pro druhé, neníi však spojený ze zdrojem lásky. Uvnitř - možná aniž by o tom věděl, aniž by si to připouštěl - očekává za tuto všechnu „lásku" uznání a je zklamaný, když všechno snažení není dostatečně ohodnoceno. Nebo se cítí být mocný a silný a dává tuto sílu jiným, ale neníi schopný sám přijímat lásku, otevřít se, aby ji mohl pojmout. Něžnost a měkkost ho přivádí do rozpaků. Říká si možná, že lásku ostatních nepotřebuje. Tento postoj je často spojen s „nadutým" hrudníkem, znakem vnitřního obrnění a obrany proti bolesti a útoku.

Nedostatečná funkce

Nedostatečná funkce čakry srdce činí člověka lehce zranitelným a závisým na lásce a náklonnosti ostatních. Když je odmítnutý cítí se hluboce zasažen, obzvlášť když možná zase jednou měl odvahu se otevřít. Pak se zavře zase zpět do své ulity, je smutný a deprimovaný. Sice by rád dával lásku, nenachází ale pro strach z nového odmítnutí ten správný způsob, jak to udělat, a utvrzuje se tak ve své neschopnosti. Možná se pokouší kompenzovat nedostatek lásky obzvlášť přátelským a vstřícným chováním, kdy své přátelství rozděluje spíše neosobním způsobem stejnou měrou všem, aniž by však došlo k hlubšímu kontaktu. Jakmile je však požadováno „srdce" vyhne se nebo se uzavře ze strachu před možným zklamáním. Je-li čakra srdce zcela uzavřená, pozná se to podle studenosti a nezúčastněnosti vedoucí až k bezcitnosti. Aby mohl vůbec něco cítit, potřebuje silnou vnější stimulaci. Je nevyrovnaný a trpí depresemi.Možnosti čištění a aktivování první čakry

Účinky přírody


Každá tichá procházka v nedotknuté přírodě harmonizuje skrz čtvrtou čakru celou naší bytost. Každý květ přináší poselství lásky a nevinné radosti a nechává kvést stejné vlastnosti v našem srdci. Obzvlášť vhodné k jemnému oživení a ozdravení energií čtvrté čakry jsou růžové květy. Do růžova zbarvené nebe s jemnými mráčky povznáší a rozšiřuje srdce. Nechte se krásou a jemností barev těchto nebeských obrázků zaplavit a unášet.

Účinky zvuků

Hudba: Každá klasická hudba, hudba new age nebo sakrální hudba východní i západní tradice, která povznáší a roztančí srdce s životem, probouzí sílu lásky v čtvrté čakře, oživuje ji a harmonizuje. Totéž platí o sakrálních nebo meditativních tancích, které svými pohyby vyjadřují harmonii a radost Stvoření.

Vokál: Čakře srdce přináleží vokál "a", zpívaný tónem F. "A" symbolizuje stav bezprostřednosti srdce, tak jak je vyjádřena i v našem zvolání "ach". Je to nejotevřenější ze všech zvuků a reprezentuje největší možnou plnost vyjádření lidského hlasu. V "a"je obsaženo bezpředsudkové přijímání všeho, z čeho tryská láska. Je to také vokál, těch kteří nemluví a těch, jejichž intelekt ještě neumí rozlišovat mezi „dobrým" a „špatným", nejčastěji ho užívají, když „komentují" svoje zážitky.

Mantra: YAM.

Účinky barev
Zelená barva luk a lesů naší planety poskytuje harmonii a soucit, ladí nás smířlivě, navozuje pocit sympatie a pocit míru. Také působí regeneračně na tělo, ducha i duši a dodává nové energie. Jemné, něžné vibrace růžové barvy uvolňují zatvrdliny v srdci. Vzbuzují pocity lásky a něhy a obdarovávají dětským pocitem štěstí. Také povzbuzují tvůrčí činnost.

Účinky drahokamů

Růžový křemen: Něžný růžový křemen podporuje jemnost, něhu a lásku. Obklopuje duši láskyplnými vibracemi, které léčí všechny rány srdce, vzniklé hrubostí, tvrdostí a nepozorností. Duše se může stále více lásce otevírat a více lásku dávat. Učí jak i sebe sama přijímat a milovat, otvírá srdce projevům lásky a měkkosti.. Umožní vnímat krásu hudby, poezii, malířství a ostatních umění a oživuje fantazii.

Turmalín: Růžovo-červený turmalín vyvádí z příliš zúžených pocitových struktur, otvírá a rozšiřuje srdce. Otvírá vědomí radosti plynoucí z lásky. Spojuje se ženským projevem božské lásky, který je vyjádřen v kráse stvoření, přirozené veselosti, tanci a hře. Tak spojuje různé výrazové formy světské i božské lásky. Obzvlášť vhodné pro čakru srdce jsou i růžové turmalíny se zeleným okrajem, které se často prodávají nařezané na plátky. Zde jsou kvality růžovo-červeného turmalínu v léčivých harmonizujících vibracích zelené.

Kunzit: V kuncitu se spojuje něžná růžová vyšší lásky s fialovou barvou čakry temene hlavy, a podporuje tak sjednocení s božstvím. Kuncit tak otvírá čakru srdce božské lásce. Pomáhá růstu nesobecké a dokonalé lásce. Podporuje přímočarost a přivádí stále znovu na tuto cestu.

Smaragd: Smaragd je kámen všeobjímající lásky, protože posiluje a prohlubuje lásku na všech úrovních. Dodává klid a harmonii a uvádí do souladu se silami přírody. Vyzývá, aby jme se podobal jeho živému světlu, a ukazuje oblasti, kde tomu tak ještě není. Smaragd přitahuje léčivé energie z kosmu na Zemi. Regeneruje, omlazuje, osvěžuje a uklidňuje.

Nefrit: měkké, zelené světlo nefritu přináší mír harmonii, moudrost srdce, spravedlnost a skromnost. Nefrit uvolňuje a uklidňuje srdce, nechá odhalit a prožít krásu všeho stvořeného, a podporuje tak úctu a lásku ke Stvoření. Pomáhá při neklidu a uspěchanosti, podporuje klidný spánek a příjemné sny.

Účinky vůní

Růžový olej: Žádná jiná vůně nepůsobí tak harmonizujícím způsobem na celou vaši bytost jako vzácný růžový olej. Jeho něžné, láskyplné vibrace hojí rány našeho srdce. Vzbuzují vnímavost pro projevy lásky, krásy a harmonie v celém Stvoření. V srdci se ozývá hluboká radost a ochota k odevzdanosti. Růžový olej povzbuzuje a zjemňuje smyslové radosti a podporuje zároveň jejich transformaci k nadosobní lásce.

Druhy jógy, ovlivňující především čtvrtou čakru

Bhaktijóga: Bhaktijóga je cesta, která prostřednictvím lásky a oddanosti k Bohu vede k božské seberealizaci. Adept Bhaktijógy prohlubuje a zintenzivňuje své pocity a nasměrovává je k Bohu. Vztahuje k němu všechno, vidí ho ve všedních věcech a povznáší se v lásce k němu.


04.06.2007 12:48:18
caroorchydeeStazie top


Janine Vestfálová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one