Uvolňování blokád v čakrách


Jsou v zásadě dva způsoby, jak uvolňovat a harmonizovat naše čakry. První cesta znamená vystavit čakry vibracím energie takových frekvencí, na kterých harmonicky reagující čakra bez jakýchkoli blokád kmitá naprosto přirozeně. Takové frekvence vibrací nalezneme u čistých živých barev, u drahokamů, v harmonických tónech a u éterických olejů, ale i u dalších projevů pestré přírody. Jakmile přichází do našich čaker vibrace, které jsou čistší a jejich frekvence vyšší než ty stávající rozkmitají se čakry rychle a blokády postupně mizí. Mohou být přijímány nové životní energie a nerušeně přidávány do vibračních polí. Je to, jako by našim systémem energií zavál nový vítr. Nově proudící prána naplňuje éterické vibrační pole, které předává zase energii fyzickému tělu. Energie proudí i do emočního a mentálního vibračního pole, jímž se i zde začnou uvolňovat blokády, protože jejich frekvence je nižší než frekvence vibrací nově proudící energie. Nakonec proudí životní energie všemi kanály nádí celého systému energií a tělo, duch i duše začnou kmitat na vyšší frekvenci a vyzařovat zdraví a spokojenost.

Když se při tomto procesu očišťování uvolňuje z blokád zadržovaná energie, vstoupí jejich obsahy ještě jednou do našeho vědomí. Tak můžeme znovu zažít pocity, kterými byly blokády způsobeny - různé naše strachy, náš hněv i bolesti. Mohou se naposledy objevit i fyzické nemoci, aby pak zcela zmizely. Během tohoto procesu se možná budeme cítit neklidní, podráždění nebo také velmi unavení. Jakmile jsou však dráty energií volné, vrátí se nám hluboká radost, uvolnění a jasnost. Mnoho lidí a nemá odvahu projít nutným očišťováním. Často jen proto, že jim chybí vědění o něčem podobném a interpretují si prožívané pocity jako krok zpátky ve svém vývoji.

Ve skutečnosti se blokády našeho systému energie odstraní pouze do té míry, jak dalece jsme vzhledem k stavu našeho celkového vývoje připraveni podívat se opravdovým a potlačovaným částem sebe sama "do tváře" a osvobodit je naší láskou. Tím přicházíme k druhé cestě, o které jsme se zmínili na začátku kapitoly. Měla by popsanou první cestu přímé aktivizace a pročištění čaker neustále doprovázet, je ale zároveň samostatnou možností jak harmonizovat celý systém energií a zbavit ho blokád. Touto cestou je vnitřní postoj bezpodmínečného přijímání, který vede k úplnému uvolnění. Uvolnění představuje protiklad a proti-prostředek k napětí, křečovitému stažení, blokádě. Dokud jakoukoli část sebe sama vědomě nebo nevědomě odmítáme, dokud sami sebe posuzujeme a části sebe sama tím odsuzujeme, vytváříme tak napětí, které brání celkovému uvolnění a odstranění blokád.

Setkáváme se stále znovu s lidmi, kteří říkají, že se nemohou uvolnit. Tito lidé potřebují i ve svém volném čase a o dovolené neustálé rozptýleni nebo aktivitu, a i když občas nic nedělají, pokračují stále ve vnitřním dialogu. Jakmile ustanou s vnější činností, pocit'ují vnitřní neklid. Samo-léčitelský mechanismus je u těchto lidí tak aktivní, že se blokády začnou okamžité uvolňovat jakmile je jejich systém energie alespoň trochu v klidu, protože tomuto mechanismu však tito lidé nerozumějí, utíkají se stále znovu a znovu do aktivity, a potlačují tak očišťováni a zpracovávání blokovaných energii.


Tito lidé se uzavřou ve svém mentálním vibračním poli, aby tak unikli konfrontaci s obsahy svého emočního vibračního pole. U těchto lidí probíhají všechny zážitky přes rozum. Analyzují, interpretují a kategorizují, nevstupují však nikdy do prožitku celou svou podstatou.

Někdy se setkáváme i s lidmi, kteří se pokoušejí vynutit si otevření čaker tím, že na ně praktikují nadměrně určitá cvičení kundalini jógy bez patřičných znalostí, a jsou pak zaplavováni nevědomými obsahy těchto čaker. Při pokusu tyto obsahy opět potlačit mohou vzniknout nové, mnohdy ještě hlubší blokády. Také se nezřídka stává, že ten, kdo se vydal na duchovni cestu, aktivuje své vyšší čakry a nevědomky nechává blokády v nižších čakrách, protože se s jejich uvolňujícími se obsahy odmítá ztotožnit. Takový člověk může zažívat krásné prožitky z oblasti svých vyšších čaker a přesto pociťovat hluboko v sobě nedostatek nebo prázdnotu.

Ničím nepodmíněná radost a pocit dokonalé živosti a bezprostřednosti v životě, mohou nastat pouze tehdy když jsou všechny čakry rovnoměrně otevřeny a frekvence jejich vibrací jsou na nejvyšší jim dostupné úrovni. Postoj bez výlučného přijímání skutečnosti však vyžaduje značnou poctivost a odvahu. Poctivost znamená v této souvislosti vidět se objektivně se všemi svými slabostmi a zápory. Odvaha je potom ochota viděné přijmout a akceptovat, říkat ano, aniž bychom něco vylučovali. Přejali jsme mínění o sobě od našich rodičů, abychom si zajistili jejich lásku. Potlačili jsme v sobě určité emoce a přáni, abychom odpovídali očekávání společnosti, skupiny nebo našemu vlastnímu obrazu o sobě. Zanechat toho znamená být vnitřně odkázán zcela sám na sebe a, jako mylně věříme, ztratit lásku a uznání ostatních. Je to však právě sám, akt odmítání, negace, kterým naše energie nabývaj negativního výrazu. Potlačené emoce se stávají jen proto "zlými", že je odmítáme, místo abychom s nimi zacházeli s láskou a pochopením. Čím více je odmítáme, tim "zlejší" a mučivější budou, než je jednou naší láskou osvobodíme z jejich vězení.

Za každým citovým hnutím stojí nakonec touha znovu dosáhnout původního rajského stavu jednoty. Jakmile se však přizpůsobíme převládajícímu pohledu společnosti a jako jedině reálnou přijmeme jen vnější, našimi fyzickými smysly a racionálním rozumem vnímanou rovinu skutečnosti, stane se z našeho přání po jednotě a po splynutí se životem pouze chtění vlastnit. Naše touha vlastnit nějakého člověka, postavení, lásku, uznání nebo materiální statky bude však vždy znovu zklamána, neboť nepovede natrvalo k očekávanému naplnění, protože to je dosažitelné pouze vnitřní jednotou. Ze strachu před novým zklamáním zadržujeme naši energii - v našem systému energií vytváříme blokádu. Přicházející energie jsou blokádami poškozeny a projevuji se jako negativní emoce, které se často opět pokoušíme potlačit, abychom neztratili přízeň lidí a kolo nás. Tento koloběh můžeme přerušit tím, že naším emocím věnujeme naši plnou pozornost. V ten moment se začnou proměňovat, protože poznáme, že jsou prosté energiemi, které povstaly z touhy po jednotě a byly ve svém původním výrazu zablokovány. Stanou se silou, která nám pomůže na cestě k celistvosti.

Tyto souvislosti si můžeme ozřejmit jednoduchou analogií. Máš-li strach z nějakého člověka a odmítáš ho, nikdy ho opravdu nemůžeš celého poznat. Když mu však věnuješ pozornost a dáš mu pocítit svou lásku, pozvolna se ti otevře. Potom poznáš, že za jeho negativním způsobem chování, které jsi odsuzoval není nic jiného než zklamaná touha po naplnění. Tvoje porozumění mu může pomoci cestu ke skutečnému naplnění najít. S tvými emocemi to je podobné jako s tímto člověkem. Popsané bezvýhradné přijímáni odpovídá postoji našeho vyššího já. Tím, že vědomě přijmeme tento postoj, otevřeme se úrovni vibrací vnitřního vůdce v nás a necháme se vést směre k blaženému a celistvému bytí.


Vyšší já je tou částí naší duše, která nás spojuje s božským Bytím. Není ohraničeno časem ani prostorem. Proto má v každé chvíli přístup k celkovému vědění o životě jak v Universu, tak i uvnitř nás. Spolehneme-li se na jeho vedení, povede nás nejkratší a nejpřímější cestou k vnitřní jednotě a blokády v našem systému energií se rozpustí tím nejšetrnějším možným způsobem. Rozumíme-li těmto souvislostem, můžeme dosáhnout optimální účinnosti různých druhů léčby, popisovaných na těchto stránkách. Přijmi všechny prožitky, které přijdou během léčby, i když - a právě když - se zdají nepříjemné nebo negativní, věnuj jim svoji neutrální pozornost a lásku a vnitřně je přenech léčivé cíle tvého vyššího já.

Existují formy meditace, které v tom mohou pomoci. Jedna z těchto meditačních technik je tzv. transcendentální meditace (zkráceně (TM). Při ní je vědomí vedeno zcela bez námahy, napětí nebo koncentrace nejpřímější cestou k zážitku čistého bytí, Celý proces je doprovázen vzrůstajícím uvolněním při němž se energie sama odblokuje. Uvolňované myšlenky a emoce nejsou odmítány, nýbrž nahrazovány zážitkem vzrůstajícího uvolnění a radosti. Touto meditací získáváš vysoce účinný nástroj, který při správném používání představuje sám o sobě cestu, jak harmonicky aktivovat své čakry, odstranit blokády a otevřít celý svůj duchovní potenciál. Této meditační technice se však musíme naučit u kvalifikovaného učitele.Na naší cestě nám mohou pomáhat i jiné druhy meditací. Dejte si ale pozor na to, abychom při meditaci nehodnotili a nepotlačovali své myšlenky ani pocity, ale přijali jej jako součást nutného očistného procesu. I při nejúčinnějších a nejpřirozenějších formách meditace se může stát, že ze zvyku začneme posuzovat a hodnotit. Také se stává, že zážitky, které se dostavují při uvolňování blokád, bývají nevědomě potlačovány, protože bývají pocit'ovány jako nepříjemné. Tím se vytrácí nezaujatost a meditace ztrácí účinnost. Jakmile se naučíme milovat a akceptovat sebe sama, vyzařujeme tyto vibrace svojí aurou a přitahujeme ve vnějším světě odpovídající zážitky a zkušenosti. To znamená, že teprve nyní opravdu získáváme lásku a uznání druhých, i když právě o jejich ztrátu jsme se možná báli. Ostatní pak začnou takového člověka oceňovat takového, jakým opravdu ve své podstatě je, a obdivovat ho pro odvahu být sám sebou. Pravá láska a pravé společenství jsou možné teprve za tohoto předpokladu.

Chtěli bychom se ještě zmínit v souvislosti s tímto tématem o poslední věci. Na cestě k celistvosti se může vyskytnout časové údobí, ve kterém se čakry poměrně široce otevřou, i když ještě nemáme odstraněné všechny blokády. Jsme potom příliš otevřeni všem energiím, které vstoupí do aury, nevyzařujeme však ještě tolik světelné síly, abychom přitahovali jen prospěšné energie nebo dokázali neutralizovat negativní vibrace ve svém okolí. Kdykoliv se potom nalézáme ve vypjatých situacích, ve vibracích nespokojenosti, nepřátelství nebo agresivity, mohou byt čakry zahlceny negativními energiemi, nebo se stáhnou, aby se před těmito vlivy ochránily. V obou případech to má za následek nedostatečné zásobování pozitivní životní energií. Jakmile se pole energií dvou lidí dotknou nebo do sebe zasáhnou, dojde k bezprostřední výměně a vzájemnému ovlivnění energií. Vnímáme toho druhého nevědomě, ať chceme nebo ne. Když je nám nějaký člověk spontánně sympatický nebo nesympatický, je příčina většinou ve vibracích, které cítíme v jeho auře. Cítíme-li strach, nespokojenost nebo hněv, ovlivňují tyto vibrace nejen náš obraz o něm, nýbrž také náš vlastní systém energií. Jsme-li bez vnějšího důvodu v přítomnosti nějakého člověka napjatí, necítíme se dobře nebo máme pocit, že se v nás všechno stahuje, příčinou těchto pocitů je vyzařování jeho aury. Cítíme-li v auře jiného člověka naopak radost, lásku a uvolněnost, budeme se cítit v jeho přítomnosti dobře, i když spolu vůbec nepromluvíte.

U skupiny lidí, kteří se sešli za nějakým určitým účelem, může mít vznikající kolektivní aura takovou působnost, že je jí zasažen každý člen skupiny. Platí to i v tak světských záležitostech, jako je např. fotbalový zápas a jeho diváci. Když se shromáždí větší počet lidí k meditaci, může být jedinec vynesen na daleko vyšší úroveň vědomí než vypovídá stupni jeho rozvoje. Také místa mají své vlastní vibrace, protože hmota může zvenčí akumulovat. Dochází k tomu obzvlášť v uzavřených prostorách (jeskyně, kostely, chrámy). Domníváme se, že rozumět těmto souvislostem je velmi důležité obzvláště při jednání s malými dětmi a systém energie těchto malých bytostí je ještě zcela otevřený pro všechny druhy vibrací. Reaguje obzvlášť citlivě na každou láskyplnou myšlenku a každý pocit radosti, ale také na napětí, hádky a agresivitu ve svém okolí. Zde hraje tělesná blízkost rodičů nebo jiné důvěrné osoby důležitou roli, např. když je dítě při nákupu vystaveno cizím vlivům. Aura dospělého člověka působí jako nárazník, od kterého se odráží negativní vibrace. Také z tohoto důvodu je lepší, je-li dítě nošeno místo vězení v kočárku.

My dospělí můžeme hodně přispět k tomu, aby naše vlastní čakry, ale i čakry našich dětí zůstaly otevřené a uvolněné. I když v zásadě přitahujeme takové vibrace a takové situace, které odpovídají našemu vlastnímu vyzařování, máme určitý volný prostor k vědomému ovlivňování vnějších podmínek našeho života. Tak se můžeme podílet na činnostech, při kterých se vytváří radostná a láskyplná atmosféra, můžeme navštěvovat místa, která vyžadují pozitivní povznášející energií, můžeme náš vlastní domov proměnit v takové místo. Příjemné barvy, květy, vůně a uvolňující hudba velmi přispívají k harmonické a život podporující atmosféře. Volbou televizních programů, rozhovorů a aktivit mezi našimi čtyřmi stěnami můžeme podporovat takovou atmosféru, ve které se systém energie každého v nich se zdržujícího člověka osvobozuje od negativních vlivů a může se uvolnit.

Také uvnitř sebe můžeme udělat něco pro to, abychom se ochránili před nechtěnými vlivy okolního světa. Doporučujeme, aby člověk věnoval pozornost obzvlášť otevření čakry srdce, protože z ní navenek vyzařující láska má schopnost zneutralizovat popřípadě proměnit všechny negativní vibrace. Je to určitá výzva rozvíjet spolu s ostatními schopnostmi naši lásku. Rozvojem čakry srdce budeme poznávat stále víc a víc pozitivní stránky ostatních a vážit si jich, a harmonicky do sebe vpouštět právě jen tyto vibrace. Tvým oceňováním budou tyto kvality zpětně posilovány a oživovány také u těch lidí, s kterými se stýkáš. Tak může každé setkání obohatit obě strany. Aktivní vyzařování představuje v každém případě dobrou ochranu. Jakmile se naučíme brát sebe sama takového, kým jsme a budeme-li vyzařovat zcela bez zábran svoje vibrace, vytvoříme okolo sebe ochranný obal, kterým vnější negativní vibrace nebudou moci proniknout. Když budeme vnitřně zcela vyrovnaní a uvolnění, nenaleznou u nás napětí z okolí odezvu, nemohou do nás vniknout ani nás negativně ovlivňovat.

04.06.2007 14:08:38
caroorchydeeStazie top


Janine Vestfálová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one