Astrologie pokračování

 

Transity


Začínáme se tedy zabývat aktualizací potenciálu nativity nebo také tomu, čemu se v někdy také říká časová analýza a v tradiční astrologii také někdy predikce. Toto odvětví astrologie bývá velmi často příčinou obrovského nedorozumění na obou stranách. Odpůrci astrologie z řad vědců, filosofů a teologů se kvůli němu domnívají, že astrolog se považuje za věštce, který předpovídá, kdy se co stane a jak to dopadne. Bohužel většina astrologů jim k takovému přesvědčení poskytuje důvody. Predikční astrologii považuji za zbytnělé odvětví, které bývalo a dodnes bývá nejčastěji astrology i jejich zákazníky využíváno a vyhledáváno. Díky tradičním školám vlastní snaze dosahovat co nejpřesnější předpovědi jsme tak podezíráni z fatalismu a víry ve vliv planet na osud člověka. Z vlastní zkušenosti, sám jsem mnohé předpovědi kdysi učinil a mnohé se i vyplnily. Může totiž výjimečně nastat situace, kdy symboly mluví tak jasně a silně, že jak praví prorok Ámos /3,7-8/
"Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by své tajemství prorokům, svým služebníkům. Lev řve, kdo by se nebál? Panovník Hospodin mluví, kdo by neprorokoval?" Raději bych však mluvil o astrologickém PŘEDJÍMÁNÍ, anticipaci, tedy o "schopnosti teoreticky na základě předchozí zkušenosti předvídat jevy a děje, ne tedy předpovídat jak tyto jevy a děje dopadnou."

Někteří astrologové mají za to, že zkoumají nejen kvantitu, ale i kvalitu času a odvolávají se na starozákonní knihu Kazatel (3,1)

"Všechno na světě má určenou chvíli a veškeré dění pod nebemsvůj čas: Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat.",

a tvrdí, že jsou schopni tomuto zkoumání podrobit nejen jediný okamžik (např. zrození člověka), ale i delší časová období. (např. celý lidský život). Nutno podotknout, že kvalita času sama o sobě neexistuje, že jsme to my, lidé, kteří mu ji dáváme, proto raději mluvme o astrologické aktualizaci potenciálu nativity.

Aktualizujeme třemi hlavními metodami. Metodou čistě symbolickou, kterou známe v našem prostředí jako DIREKCE, nebo PROGRESE, kdy jeden malý časový úsek symbolizuje mnohem delší úsek v životě (např. jeden den po narození = jeden rok po narození), nebo metodou opřenou o aktuální stav planet a prvků v reálném čase (metoda známá jako TRANSITY) a nebo metodou, která obě předchozí spojuje, kdy pozice planet a prvků v reálném čase symbolizuje delší následující období (různé druhy ročních - solárních a měsíčních - lunárních REVOLUCÍ nebo CYKLICKÝCH horoskopů). Dnes tedy začínáme s TRANSITY, abychom vykročili důsledněji na cestu DYNAMICKÉHO pojetí astrologie.

Dane Rudhyar považuje transpersonální astrologii za "způsob, jakým moderní člověk může získat objektivnější, neoslňující a nikomu se nazavazující pochopení procesu naprosté transformace. V tomto druhu astrologie musí být brán v úvahu každý astrologický faktor, ovšem nevztažený k individuálnímu JÁ usazenému na trůně ve středu mandaly - horoskopu, ale vztažený k procesu transformace. Transpersonální astrologie je tedy bytostně dynamický druh astrologie. Nativita zůstává základním faktorem, neboť nám sděluje, kde proces transformace začíná a za jakých podmínek. Sleduje také pořadí, v jakém se zásadní změny a krize pravděpodobně objeví a jak jsou vzájemně propojeny. Je tu však kladen důraz zejména ve vztahu mezi astrologem a klientem, na progrese a tranzity, tj. na samý proces proměny. Účelem astrologické interpretace na transpersonální úrovni není poskytovat přesné informace o událostech samých nebo řešit problémy mezilidských vztahů jako takových, ale nalézt způsob, jakým všechno v denním životě může být vědomě a s pochopením využito jako další krok vpřed při transpersonálním procesu. Nativita i tranzity jsou mocné symboly. Nativita je základ lidského osobního života, tranzity ukazují jak větší celek, v němž je jedinec zahrnut nebo v němž se pohybuje a působí, ovlivňuje tento základ a vývoj lidské bytosti." (Astrologie transformace, 1980, česky 1997).

Technicky lze tranzity pojímat jeden po druhém, planetu po planetě, nebo metodou INTEGROVANÝCH tranzitů, kde si promítáme pohyb planet během lidského života vůči jejich počátečnímu postavení. Druhá metoda nám ukazuje nejzajímavější a nejdůležitější obecně platné okamžiky, mnohdy nazývané životními krizemi. S touto metodou také víceméně začínáme. Důležitý je v astrologické interpretaci též FAKTOR VĚKU


GENERICKÝ CYKLUS

Nejprve si řekneme něco o struktuře tranzitního cyklu, tedy o struktuře vztahu pohybující se planety zejména vůči její vlastní pozici v nativitě. Alex Ruperti podle Rudhyara tyto cykly nazývá GENERICKÝMI, protože se vztahují na všem příslušníky lidského rodu a krize, které popisují jsou společné všem lidem, protože všichni procházejí postupně stejným věkem. Tyto cykly se vztahují na všechny planety, zejména po Urana včetně, neboť je teoreticky možné prožít celý Uranův 84 letý cyklus. Generické cykly nenaznačují vnější události, ale spíš etapy vnitřního procesu růstu, vývoje a úpadku, podle povahy planety. počátečním bodem je nativní poloha planety.

1. čtvrť - rozběžná, divergentní 0° - 90°:
Impulz k tomu, aby se planetární funkce začala užívat novým způsobem, který je výsledkem předchozího cyklu

2. čtvrť - rozběžná, divergentní 90° - 180°:
Rozhodné a rázné užití vůle k tomu, aby se nový impuls stal konkrétní skutečností. Potřeba oddělit se od minulosti na fyzické-biologické-akční, společensko-kulturní- emocionální, individuálně-mentální úrovni. Krize činu.

3. čtvrť - doběžná, konvergentní 180° - 270°:
Pokud se budovatelská aktivita za rozběžné kvadratury nezhroutila, nebo pokud se osobnost dokázala dokonale oddělit od minulosti, měl by se impulz k novému typu aktivity stát vědomým, objektivněím a konkrétně realizovatelným.

4. čtvrť - doběžná, konvergentní 270° - 360°:
Snaha vyjádřit, demonstrovat, zveřejnit co bylo vybudováno a rozvinuto od počátku cyklu. Nárůst kritičnosti, antagonistické tendence. Potřeba upevnit a konzolidovat svoji pozici, střetnout se s protivníky a odpůrci - opozicí, díky tomu si vyjasnit myšlenky a lépe je formulovat. Reorientace.


INDIVIDUÁLNÍ CYKLUS

INDIVIDUÁLNÍ cyklus se vztahuje k průchodu planety kvadranty a domy. Individuální cyklus planet od Luny a Slunce po Saturna začíná v okamžiku, kdy planeta prochází ascendentem a ocitá se v prvním domu, u planet Urana, Neptuna a Pluta individuální cyklus začíná průchodem první hlavní osy horoskopu IC, DS, MC, AS, tedy když dosáhnou poprvé rohového - aktivního domu. Rudhyar ztotožnil v roce 1942 jednotlivé kvadranty překvapivě takto: Ascendent = zimní slunovrat, 1. kvadrant = zima a intuice, Immum Coeli = jarní rovnodennost, 2. kvadrant = jaro a emoce, Descendent = letní slunovrat, 3. kvadrant = léto a vnímání, Medium Coeli = podzimní rovnodennost, 4. kvadrant = podzim a myšlení. Alex Ruperti o tom píše v knize Cycles of Becoming následující:

Zimní kvadrant
Období, během něhož planeta tranzituje prvními třemi domy je okamžikem maximální subjektivity. Jako zrnko, které přes zimu zdánlivě spí se zdá, že spí i nový impulz, zrozený v předcházejícím cyklu. Všechno, čeho bylo dosaženo nebo co bylo vyzkoušeno v cyklu, který právě skončil, a zvláště vnější sociální zkušenosti, které poznamenaly poslední polovinu, je nutno asimilovat. Růst je vnitřní a subjektivní a nic se neobjevuje na povrchu. Ale dole, na základě starého cyklu, se připravuje nová síla, nové schopnosti a nový cyklus osudu. Planetární funkce by se měla přesto používat stále uvědoměleji, ve světle osobního vývoje - aby se osvětlil a vyjasnil individuální smysl toho (kdo a co) člověk ve skutečnosti je. To je základní výzva tranzitu prvním kvadrantem. Klíčové slovo tohoto prvního období: RŮST PODSTATY BYTÍ

Jarní kvadrant
Když planeta přechází přes IC a prochází IV., V., a VI. domem, vnitřní práce její funkce je adaptována na nové potřeby osobnosti a její osud. Teď se začínají ukazovat vnější výsledky. To, co bylo předtím subjektivní, se začíná stávat objektivním jako zrno, které v zimní půdě vyklíčilo, na jaře roste. Člověk objevuje, učí se, zvládá nové prostředky pro využití této planetární funkce. To jsou nástroje, s jejichž pomocí bude jedinec později schopen plně projevit svou vitální sílu. Kromě jejího projevení na úrovni čistě osobní, vnitřní, biologické a psychologické se nové vyjádření vitální funkce projeví navíc také na úrovni společenské. Planetární funkce by se tedy měla využívat pro trvale rostoucí projevování navenek. Klíčové slovo tohoto období: RŮST SCHOPNOSTÍ.

Letní kvadrant
Když planeta prochází VII., VIII. a IX. domem horoskopu, nové schopnosti, které byly vyvinuty v předcházejícím kvadrantu tranzitního cyklu, se jasně krystalizují společensky. Osoba vlastní nástroje a musí je nyní efektivně používat se stále rostoucí efektivitou a mistrovstvím. Protože je používá ve vztahu s objektivním světem, bude stále jasněji chápat roli, kterou tato planeta hraje v její vlastní osobnosti. Její společenská činnost by měla být stále určitější, stále více a více personalizovaná. Vrcholu tohoto procesu je dosaženo, když tranzitující planeta dosáhne MC. Klíčové slovo tohoto období: RŮST FUNKCE.

Podzimní kvadrant
Poté co planeta dosáhla středu nebes a když tranzituje X., XI. a XII. domem, vnější společenská činnost planetární funkce je veřejně uznána. Toto uznání přinese společenské výhody nebo rekompenzaci tomu, kdo jich využíval. Teď je doba sklizně všeho, co člověk zaséval osobním úsilím (nebo nedostatkem úsilí) během předcházejících fází cyklu. Snahy jsou posuzovány a odměňovány podle standardních společenských hodnot té které doby. V tomto kvadrantu je nutno se postavit čelem k výsledkům svých vlastních minulých činů a přijmout je a vytáhnout z nich podstatný význam výhry nebo prohry. Ať jsou plody jakékoliv (pozitivní nebo negativní), rozhodnou o směru nového cyklu. Tady se formuje sémě nadcházejícího cyklu. Když je dosaženo ascendentu, zažívá člověk určitý druh "soudného dne". Zrno nového cyklu je zaseto, je dán jeho směr a jeho smysl. Vědomě nebo nevědomě, ve svobodě nebo v otroctví, nový cyklus začíná. Klíčové slovo tohoto finálního období: RŮST VLIVU.


ROZBĚŽNÁ POLOVINA CYKLU

Dále se budeme věnovat obecnému fázování života po sedmletích a významu jednotlivých let v sedmiletých cyklech podle Rudhyara a Rupertiho,

Od 0 do 7 let: BIOLOGICKÁ ÚROVEŇ - vývoj těla a jeho orgánů a jejich psychických korespondencí - základní vyrovnávání vnějších tlaků, zvláště v rodině

Od 7 do 14 let: ÚROVEŇ SÍLY - Budování vědomého ega - Rozvoj smyslu "Já" - Prověrka osobních sil v aktivním sebevyjádření.

Od 14 do 21 let: - PSYCHOLOGICKÁ ÚROVEŇ - Emocionální a mentální rozvoj - Emoční orientace sebejá na polečníky, přátele, kamarády a také na kulturu, náboženství a instituce z vlastního prostředí

Od 21 do 28 let: SPOLEČENSKO-KULTURNÍ ÚROVEŇ - Výběr společníků a osobního typu sociální účasti - Tvorba základního postoje vůči plodům osobní a společensko-kulturní minulosti - Vzpoura proti rodině a (nebo) společnosti.

Od 28 do 35 let: INDIVIDUÁLNÍ ÚROVEŇ nebo ÚROVEŇ OSOBNOSTI - uvolnění tvůrčího potenciálu osobnosti - možnost "druhého zrození" jako tvůrčího zárodku budoucnosti. V negativním případě postupná krystalizace osobního postoje, založeného na platných modelech rodinné tradice a společnosti.


DOBĚŽNÁ POLOVINA CYKLU

Od 35 do 42 let: INDIVIDUÁLNÍ ÚROVEŇ nebo ÚROVEŇ OSOBNOSTI - Kulminace fyzického a osobního potenciálu - postup k krystalizaci osobního postoje podle úrovně činnosti a vědomí, vyvinutého mezi 28 a 35 lety - Potřeba jasně se rozhodnout o tom, co chceme v životě dělat, třeba jako pokus o očištění osobnosti.

Od 42 do 49 let: SPOLEČENSKO-KULTURNÍ ÚROVEŇ K rutinnímu životu a pasivnímu podrobení se věcem takovým, jaké jsou nebo potřeba aktivně revidovat svůj postoj ke svým blízkým. - Pokus o nový začátek v životě.

Od 49 do 56 let: PSYCHOLOGICKÁ ÚROVEŇ - Výchova ostatních - Vyšší sociální odpovědnost - V negativním smyslu ztrnulost, daná neschopností změnit životní orientaci a přijaté návyky chování.

Od 56 do 63 let: ÚROVEŇ SÍLY - možnost "třetího zrození" v uranském cyklu - demonstrace schopnosti soustředit skrze osobnost vrozenou spirituální kvalitu bytí - nové duchovní aktivity nebo v negativním případě pokračování v krystalizaci ducha a citů.

Od 63 do 70 let: FYZICKÁ NEBO BIOLOGICKÁ ÚROVEŇ - vědomá příprava na období "po životě" nebo vysoké stáří (sešlost) - Zářící moudrost nebo v negativním případě pocit prázdnoty, nudy, ztracenosti - Cesta k určité "konzumaci" semene.


MIMO SEDMDESÁTILETÝ CYKLUS

Smysl pro odpovědnost vůči duchovní budoucnosti - své i lidstva - který mohl od 60 let život přeorientovat, může vést ke "třetí pubertě" kolem 73-74 let, kdy Saturn tvoří svou třetí opozici vůči své natální poloze. Jestliže byl konec života zasvěcen úsilí stát se semenem pro budoucnost, pak podle toho, čeho jedinec dosáhl během svého života, se může vytvořit nový rytmus kontaktů (kolem 73-74 let) mezi člověkem a společností, mezi vědomým egem a vnitřním duchem, podle směru, kam se soustředí pozornost. Jestliže tělo vydrželo úsilí tohoto nového typu vztahů od 70 let, pak se plody totoho nového vztahu budou projevovat změnou magnetismu ve věku 77 let. Tento věk odpovídá 7 x 11 - 11, číslo Slunce a cirkulace solární energie ve sluneční soustavě. Pak tedy ve 84 letech může dojít ke "čtvrtému zrození". Podle Rudhyara to člověka táhne k novému osudu: k dezintegraci osobnosti nebo (relativní) nesmrtelnosti.

INDIVIDUÁLNÍ LÉTA

Každý rok v každém sedmiletém období má svůj vlastní význam a představuje vyjádření toho období, na které připadá. Startovním bodem daného roku jsou narozeniny dotyčné osoby a období trvá vždy až do příštích narozenin. Velké tranzity a progrese je nutno uvažovat výlučně v kontextu každého období, ve kterém k nim dochází, ale také ve vztahu k uvažovanému roku.

První rok: Druh vývoje, který bude každé období charakterizovat, začíná novým impulzem, založeným na tom, k čemu došlo v posledním roce předcházejícího období. Tento impulz obvykle vůbec nebývá hned jasně patrný, i když se může stát, že jej uvodí nějaká událost. Velmi často je tento rok specificky nepostižitelný, nejistý nebo plný emočních zmatků. První vývoj je vnitřní a odbývá se pod prahem vědomí. Život se jeví jako "nemastný-neslaný". Přesto však v některých případech dochází k velké impulzivitě, intenzívním emočním zážitkům, které mohou v sobě nést smysl osvobození a nového startu.

Druhý rok: Během tohoto roku může nový impulz a nový osud dát nový směr životu a změnit citový základ osoby. Na druhé straně to, co přichází, může ukázat velký odpor proti nové tendenci, ve formě obav, vzpomínek a zaběhaných společenských zvyků. Všechno, co bylo vyvinuto během předcházejícíhio sedmiletého období, se může stavět proti novému směru, kterým chceme jít a nebo si nový impulz musí krok po kroku razit svou cestu starými myšlenkami. Může docházet k psychologickým konfliktům a finančním nebo společenským problémům. Je možné, že budeme nuceni učinit důležitá rozhodnutí.

Třetí rok: Nová tendence nabývá jasnější formy. Obvykle už máme představu o tom, co nám teď život nabízí. Měl by to být rok činů a definované exteriorizace, i když se člověk může cítit velmi osamělý; nové myšlenky se zdají být nerealizovatelné a osobní kapacity nedostačující. Člověk často velmi ostře pociťuje tento nedostatek vhodné techniky a prostředků. Přesto jej něco hluboce nutí, aby šel kupředu, i když je třeba motivován jen emocí, neracionálním nadšením nebo oddaností.

Čtvrtý rok: Nová tendence by teď už měla být zapojena do určitých činností. Objevují se nové možnosti, člověk se potýká s novými problémy - zároveň sociálními i osobními. Má to být rok boje, konfliktů a často intenzívní práce, ale také duchovního oplodnění, jestliže tomu tak není, oddá se člověk sterilně starým schématům. Obvykle provádíme - nebo nás okolnosti nutí provádět - vědomou nebo nevědomou osobní nebo společenskou volbu. Může se to přihodit v přesné polovině sedmiletého období (3,5 roku, který je bodem obratu celého cyklu), ale obvykle se to přihodí během tohoto čtvrtého roku.

Pátý rok: je to často rok maximálního sebevyjádření, okamžik, kdy se převládající tón celého sedmiletého období může projevit s největší osobní intenzitou, je to rok rozkvětu a vědomého rozvoje v rámci toho, jakou vizi jsme měli a co jsme realizovali během třetího roku. V tomto okamžiku je obvykle člověk ve styku s nejvyššími vrcholy své vlastní povahy, kterých může v tomto sedmiletém období dosáhnout. Může najít "mistra", vůdce, pomocníka nebo být leadrem sám sobě. V negativním směru jde o zhroucení nadějí: "hmota" nebo "lidská povaha" se zmocňují ducha.

Šestý rok: Může to být rok plodů a vrcholů, ale člověk pociťuje potřebu té či oné formy oběti, třeba odmítnutí ideálů, které jsou mu drahé a osobních kontaktů. Je nutno pěstovat soucit a pochopení, aby bylo možno čelit hlubokým a často tragickým zkušenostem, neuspokojení a nepostižitelnému dojmu frustrace, který se může objevit i uprostřed zdánlivého úspěchu a štěstí. Člověk by se měl pokusit ocenit stupeň úspěchu nebo své prohry a být v ideálním případě připraven zasvětit svou snahu realizaci nového stavu v budoucnosti.

Sedmý rok: Je to rok-sémě. Období končí a člověk cítí potřebu nových hodnot v životě a nové fáze osudu nebo vývoje charakteru - někdy s velmi naléhavou intenzitou. Mělo by to být období vrcholu a osvícení, vrcholný bod uvědomění. V mnoha případech však překládají negativní faktory: potřeba nové životní fáze, ke které by se člověk s nadějí upnul, je silnější než šťastné završení fáze končící. Přesto však právě završení staré fáze bude tvořit fázi novou. Tam, kde se namísto pocitu završení objevila frustrace nebo pocit nedostatečnosti vzhledem k rodinným nebo sociálním tlakům, člověk "volá do nebe" svou potřebu a svou naději v nový start. Ve všech případech obsahuje tento sedmý rok ve formě semene základní obsah příštího sedmiletého cyklu a měl by se na něj s důvěrou připravovat.


Dále si ukážeme nejdůležitější vztahy mezi transformačními planetymi tak jak proběhly v období od roku 1890 až po nejbližší budoucnost.

Neptun konjunkce Pluto: 8 - 9° Blíženců 1891 - 1892
Uran opozice Pluto: 16° - 19° Střelce / Blíženců 1901 - 1902
Uran opozice Neptun: 8° - 22° Kozoroha / Raka 1906 - 1910
Uran trinus Pluto: 7° - 12° Ryb / Raka 1921 - 1922
Uran kvadratura Pluto: 20° - 25° Berana / Raka 1932 - 1934
Uran trinus Neptun: 21° Býka / Panny - 2° Blíženců / Vah 1939 - 1943
Uran sextil Pluto: 6° °- 9° Blíženců / Lva 1943 - 1944
Neptun sextil Pluto: 16° - 30° Vah / Lva 1950 - 1956
Uran kvadratura Neptun: 24° Raka / Vah - 1° Lva / Štíra 1954 - 1956
Uran konjunkce Pluto: 17° - 18° Panny 1965 - 1966
Uran sextil Neptun: 20° - 26° Panny / Štíra 1966 - 1968
Neptun sextil Pluto: 12° Střelce / Vah - 6° Kozoroha / Štíra 1976 - 1986
Uran konjunkce Neptun: 19° - 20° Kozoroha 1993
Uran sextil Pluto: 28° Raka / Štira - 7° Vodnáře / Střelce 1995 - 1997
Uran kvadratura Pluto: 7° - 16° Berana - Kozoroha 2012 - 2015
Neptun sextil Pluto: 4° - 14° Berana / Vodnáře 2026 - 2032
Uran sextil Neptun: 30° Býka / Ryb - 7° Blíženců / Berana 2025 - 2027
Uran trinus Pluto: 4° - 9° Blíženců - Vodnáře 2026 - 2028

Saturn konjunkce Uran: 1897 26°- 28° Štíra, 1942 30° Býka, 1988 28°- 30° Střelce
Saturn konj. Neptun: 1917 5° Lva, 1952-1953 22°- 23° Vah, 1989 11°-12° Kozoroha, 2026 1° Berana
Saturn konj. Pluto: 1914-1915 1°-3° Raka, 1947 14° Lva, 1982 28° Vah, 2020 23° Kozoroh
Jupiter konj. Saturn: 1901 14° Kozoroha, 1921 27° Panny, 1940-41 15°, 13°, 10° Býka (trojkonjunkce), 1961 26° Kozoroha, 1980-1981 10°, 9°, 5° Vah (trojkonjunkce), 2000 23° Býka, 2020 1° Vodnáře

 

 


06.07.2007 11:42:01
caroorchydeeStazie top


Janine Vestfálová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one