Astrologie pokračování

 

Aspekty 

Horoskop se zakresluje do kruhu rozděleného na 360°. Ten předtavuje dráhu ekliptiky (oběhu) kolem člověka, který leží vprostřed. Každý prvek (planeta, hrot domu, počátek znamení, doplňující prvky, atd.) zde má nějakou polohu, určenou ve stupních. Aspekt je tu spojnice kterýchkoliv dvou prvků, které mají mezi sebou určitou hodnotu s +- nějakým Orbisem (tolerancí od základní hodnoty). Tak to je Aspekt. Nelze jednoznačně určit, zda jsou dobré či špatné, jak to bylo dříve zvykem, záleží na okolnostech.

Nejdůležitější aspekty


--------------------------------------------------------------------------------

Konjunkce - 0 °
Sextil - 60 °
Kvadratura - 90 °
Trigon - 120°
Opozice - 180°

--------------------------------------------------------------------------------


Mimo tyto hlavní rozlišujeme i další, menší, aspekty, které však nejsou tolik důležité, musí se však brát v potaz :

Kvinkux - 150° = "životní možnost" - pokud ji člověk najde, může mluvit o velkém štěstí, poté pokud vychází z jednoho prvku 2 kvinkuxy a ještě k tomu přibude opozice, vyjde nám útvar známý jako "boží prst" - potom se ona "životní možnost" změní na "životní cestu".

Polosextil - 30° - příjemný aspekt
Polokvadrát - 45° - méně nepříjemný než kvadratura
Kvinkunx - 135°

- dále existují ještě 2 tvůrčí aspekty - a dávají člověku v danné oblasti co jiného než tvořivost :

jsou to Kvintil - 72° a Bikvintil - 144°

Orbis

8 - 15 ° pro Konjunkci, Trigon, Kvadrát a Opozici
4 - 6 ° pro menší aspekty
3 ° pro Kvinkux, Polosextil a Polokvadrát
a 2 ° pro Tvůrčí aspektyHarmonické aspekty

Stabilizují energii, až v některých případech brání změně.
Pokud jich je hodně, jde o člověka, který se nerozvíjí, touží po klidu.
Pokud jich je naopak málo, svědčí to o tom, že danný člověk hledá stabilitu, klid a harmonii a má problémy toho dosáhnout.
Trigon

* je nejsilnějším harmonickým aspektem. V oblasti, kde působí, jde vše jakoby snadno, bez přičinění, což může vést k pohodlnosti
Snadná realizace vnitřního potenciálu, svět kráčí v ústrety, dává realizaci snadno, samo sebou, nevytváří stimul k zdokonalování se, vede k rychlému uspokojování, překáží hodnocení vlastních i jiných schopností. Vrozené nadání, působí abstraktně. Špatné uvědomování si šancí poskytovaných trigonem.
uspokojení, expanze, splývání
Řešení: Stále rozvíjet přednosti dané trigonem
Neřešení: Bez rozvíjení vede k pasivitě, stagnaci, lenosti, prázdnotě, dostává se do vleku tvrdších osob, ztrácí schopnost hájit své zájmy, jde cestou nejmenšího odporu.


Sextil

* představuje možnost, kterou je možno využít, ale k tomu, aby začala nést ovoce, musí člověk přidat ruku k dílu, což pak bude doprovázeno úspěchem. Působí konkrétně, prakticky, rychlé získání potřebných návyků, silněji působí u planet rychlého běhu. Příležitost, užití.

Polosextil a Kvinkunx

* jsou slabší harmonické aspekty; představují logické spojení dvou oblastí, nebo dvě eozdílné oblasti, ze kterých by si měl člověk vybrat.

Polosextil

Polosextil teoreticky obsahuje "spuštění" fokálního bodu nových vzájemných vztahů do fyzické nebo osobní formy zkušenosti. V lidském životě to odpovídá věku sedmi let - tvoření stálého chrupu. Dítě je potenciálně schopno "přežvýkat" zkušenosti jako více individualizované centrum aktivity. Rudolf Steiner se nechal vést starou náboženskou tradicí, když tvrdil, že to, čemu říkal "ego" získává skutečné vtělení v tomto věku - "věku rozumu" nebo duchovní odpovědnosti v římskokatolické církvi. Toto zaostření činného centra ego vede k dalšímu kroku - pohlavní zralosti. Ohniskový bod se teď nachází ve sféře meziosobních vzájemných vztahů, jako výsledek materializace sexuální síly skrze určitou činost žláz.

Proto sextil určuje místo, ve kterém bude působit "kritická" (nebo křížová) fáze kvadratury. Tímto způsobem dostáváme sled: polosextil -zaostření na sebe, sextil - zaostření na vzájemné vztahy, kvadratura - vzájemný vztah mezi individualitou a mezilidskými vztahy na základě sociální tradice a "establishmentu" nejprve ve škole a posléze ve společnosti. Pak nastupuje trin, který nám dává prostředky a také možnosti, které jsou nutné pro integraci "já", vzájemných vztahů a sociálních tradic do reálného a produktivního způsobu života.

Působí prostřednictvím okolí, jeho prostřednictvím může rozšiřovat vliv osobnosti.náznak, vynoření, včlenění.
- retardace, degradace, bludný kruh událostí
+ řešení vnitřních rozporů, skrytá podpora

Kvinkunx (aspekt 150)

Kvinkunx (aspekt 150) přináší prostředky a možnosti pro konkrétnější zaostření a připravuje finální krok první poloviny cyklu činnosti pro aspekt opozice. Teoreticky naznačuje možnost vzájemného spojení přes součinnost různorodých forem a způsob činností, jejichž zkušenost jsme už absolvovali. Toho je možno dosáhnout tak, že se dítěti předává zkušenost nebo se tato zkušenost získává "službou" u moudrého, zralého člověka nebo "sezením u nohou Učitele".

Každé dítě se rodí ve společnosti s daným systémem sociálního chování, který má své kořeny v ideologických, religiózních a kulturních tradicích - tradicích mentálních a objektivně daných. Do vzrůstajícího intelektu dítěte se postupně otiskují tradiční ideje a emocionální reakce, a to i tehdy, když se snaží fungovat samostatně a jít svou vlastní cestou. Pokusy o sebepotvrzení fungují na dynamické úrovni involuční série astrologických aspektů, protože jejich počátek je v prvotním sebevyjádření dítěte - prvním křiku. Ale rozvoj jeho rozumu je ve většině případů něčím daleko větším než prostým vyjádřením rodinných, sociálních a výchovných tlaků, kterým je vystaveno. Takto působí v dětství, dospívání i podstatně později dva typy sil: dynamická síla sebevtělení, která působí "spontánně, živelně" (doslova - "samostatně") a formující tlak kolektivní mentality a základního životního způsobu společnosti. Zejména ke druhému typu síly se vztahuje geometricky utvářená a mentálně vtělená série evolučních aspektů. V další kapitole se na tyto aspekty podíváme.

Nenápadně zpevňuje a chrání, působí opakování ochranných a zocelujicích situací, umožňuje správným řešením projít další situací bez krize, tradice,
reorganizace a proces přeměny, rozpaky, revize. Transitové dopady nepříjemné!
- opakování situací, psychickou tupost,splín,bázeň z budoucnosti
+ sejmutí krize
Neřešení: opakování krizíNeharmonické aspekty

Představují nestabilitu, změnu, kterou musí člověk překonat, aby mohla působit kladně.
Tyto aspekty mohou vést k pozitivnímu vývoji osobnosti za předpokladu, že má dost vůle, síly a inteligence k tomu, aby se s tím vyrovnala, musí to však také být v oblasti, jež je určena ke zdokonalení.
Kvadratura

představuje konflikt, který je špatně řešitelný, pokud se to však podaří, vede to k výraznému pozdvižení osobnosti
pokud je celý čtverec, lépe se řeší, pokud jsou jen 2 (do pravého úhle), řešení je tam, kde chybí roh
- Nejtenznější, nadbytečná aktivita, pocit nespokojenosti, nutí k energetickému jednání působícímu narušení životního styku, vede k paradoxním řešením, vtahuje celou osobnost. Vyvrcholení a výzva, velká krize, zkouška.Převádí na jinou úroveň bytí,vede k neustálému pohybu dopředu.


Opozice

* je snáze řešitelná, narozdíl od Kvadratury však může i dost značně škodit (nejen v případě chyby)

Opozice v sobě obsahuje vnitřní tenzi, nemožnost vyjádření, v rozporu sám se sebou, zvyšuje vnitřní aktivitu, je zde sklon přiklánět se k silnější planetě.
Planety si vždy škodí, horší u planet sourodých než nesourodých vyrovnání a perspektiva, střetnutí a repolarizace
- slabá osobnost ochablost kolísání a proměnlivost
+ silná osobnost schopnost vydržet zatížení, obhájit své zájmy a vzdorovat nepřízni.
Řešení: potlačit příklon k silnější planetě a obě vyvážit.Konjunkce

Realizace vnitřního potenciálu, kulminace, ohnisko podstaty, plné nasazení, spojení, sloučení, koncentrace, nový začátek, chová se podle působení planet, které ji tvoří.

Představují spojení - kombinaci - dvou vlivů, energií.
Některé spolupracují dobře, jiné hůře.
Speciální případy konjunkce slunce:

odchylka 1-7°- Spálená-- síla planety Slunci
odchylka 0-1° - v Srdci-- síla Slunce planetě

Ve smyslu vzájemného vztahu mezi dvěma planetami představuje konjunkce prvopočáteční vznik možnosti pozvednutí tohoto vzájemného vztahu na novou úroveň významu nebo její projevení v nové sféře činnosti. Například ve většině případů ke každému novoluní dochází v novém znamení zvěrokruhu; to znamená, že každé nové "oplodnění" přijímající Luny aktivním Sluncem probíhá v souladu s novým modem existence nebo s novou kvalitou vitální reakce na stále se měnící požadavky života.

Když Venuše a Mars tvoří konjunkci, začíná působit určitá forma emocionálně-osobnostního sebevyjádření. Protože teprve začíná působit, člověk, který se s takovou konjunkcí narodil, je obvykle mimořádně zneklidňován emocionálním sebevyjádřením; může to znamenat mimořádné soustředění pozornosti na problém "obrácení" (transmutace) emocionálních energií, na přiřazení nové hodnoty k nim. Při takovéto konjunkci se narodilo velmi mnoho "okultistů", protože rozvoj "okultních" schopností obvykle vyžaduje radikální reorientaci instinktivních emocionálních pohnutek.

Konjunkce Jupitera a Saturna se vztahuje k reorientaci sociálních a/nebo religiózních schopnoszí, to jest k možnosti změny vzájemných vztahů daného člověka ke společnosti a tradicím. Lidé, kteří se narodili v době tří po sobě jdoucích konjunkcích Jupitera a Saturna v letech 1940-1941 nebo těsně potom, stáli v průběhu několika posledních let v centru sociálně-religiózně-etické revoluce mládeže - revoluce často velmi zmatené a instinktivní, která trpěla absencí uvědomění si prostředků a cíle. Lidé, kteří se narodili v letech 1951-1952, kdy planety Jupiter a Saturn stály v opozici, nepochybně zaujmou objektivnější pozici - a nebo budou zdůrazňovat svou snahu "oddělit se" od společnosti a tradic, ve kterých se narodili.

Lidé, kteří se narodili v době konjunkce Urana s Neptunem v roce 1821, byli vášnivými následovníky "romantického a revolučního hnutí", které se objevilo na historické scéně asi o 23-28 let později. Pak započala revoluce technická, která měla rovněž velký vliv na život mnoha lidí. A když tyto dvě planety reformace, obrození a transcendence vytvořily v letch 1906-1910 déletrvající opozici, byla možnost plné transformace lidstva mnohem jasnější a objektivnější s rozvojem hlubinné psychologie, einsteinovské a kvantové teorie a také se zlomem starého feudálně-národnostního "statu quo" na úrovni mezinárodních a mezitřídních vztahů.


Světly jsou míněny Luna a Slunce.

Paralela
-stejná deklinace nebo šířka planet, vliv podobný konjunkcím, významněji se uplatňuje u tranzitů a radixu, možná odchylka 30".
Contraparalela
-stejná deklinace nebo šířka planet,ale na opačné strany od ekliptiky, vliv podobný opozicím, významněji se uplatňuje u tranzitů a radixu,možná odchylka 30".

Pro veškeré aspekty na hroty domu, citlivé body a další body v horoskopu je možné uvažovat u významnějších aspektů orbis 2 stupně, u menších maximálně 1 stupeň. V současné době se objevil nesprávný názor, že působení aspektů spočívá v spojení s souhlasnými a harmonickými živly znamení u příznivých a neharmonickými u nepříznivých.Neplatnost tohoto názoru je jasná například v případě polosextilu z Raka do Lva. Tento aspekt, tradičně vykládaný jako příznivý, zde spojuje znamení ovládané vodou a ohněm, tedy živly protikladnými. Stejně tak je možné, aby mezi dvěma znameními stejného živlu se utvořila seskvikvadratura. Z výše uvedeného plyne, že ačkoli živel působí na oba body tvořící aspekt a určuje způsob a oblast jejich působení, tak vzájemný vztah těchto dvou již neovlivňuje.

Harmonie aspektů je tradičně odvozována od harmonie v číselné kabale. Jediným případem, kdy je nutné vzít v úvahu příslušnost ke znamení, je vyhledávání obrazců v horoskopu. Například v případu trojúhelníka je jeho síla významně oslabená, leží -li jedna z planet, které ho tvoří, ve znamení jiného živlu než zbývající dvě.

Prvně je potřeba určit centrum horoskopu -bývá to vládce horoskopu, často též stélium (konjunkce více planet)Seskvikvadrát
Podtínání vlastních kořenů, nečekané skryté údery a návrat situací, skryté boje, vracení se k problémům,stálé vnitřní napětí, fixní představa o nevyhnutelnosti trpět. - spojení škůdců mstivost,štvanice, vracejicí se fobie
+ skrytý neustálý boj, odtínání přežitých nepotřebných forem, návrat k původním zdrojům, Neřešení: stagnace

Semikvadrát

ovlivňuje energetické pole skupiny, nespokojenost z prostředí, hlavně při vtahování do něj.
- spojuje-li slabé planety destruktivní
+ zachycuje myšlenky ze vzduchu


Význam výskytu dvojitých aspektů v horoskopu:

Opozice...
kříž komplikovaný životní úděl nositele řešení vychází od dobře aspektovaných planet kříže
-pevná ukotvenost, vyrovnané snášení obtížných situací a stoické zvládnutí nesnází, jimž nelze uhnout.

Kvadrát...
taukvadrát nečekané zvraty, rychlé střídání klidu a traumatických období, řešení od bodu, v kterém se kvadráty sbíhají.
-nejvypjatější urputné hledání principu v neobsazeném vrcholu kříže.

Seskvikvadrát...
sekera skrytá destrukce,podtíná kořeny a staré jistoty, nezvládnuté situace se opakují, nutno řešit.
řešit nejprve kvadrát v základně, pak napjatější SSQ

Semikvadrát...
klínek záludný, ničí okolí majitele, působí nečekaně a razantně. Řešení z společného bodu semikvadrátů.

Trigon...
Grandtrigon působí v vnějším projevu, využitím stabilní a harmonické bytí,vyžaduje zvýšenou citlivost vnímání a schopnost ovlivnit běh situací, nevyužitím šeď, nula, nesplnění úkolů tohoto života.

Sextil ..
Bisextil pomoc a ochrana,, neprávným využitín lenost, zkaženost, rozmazlenost, hledání bezpracného životního lelkování, lajdáctví.

Kvinkux ...
Vidle pohyb v stejném okruhu lidí a opakování situací v kterých udělal chybu, aby pochopil, nepochopíli je stále více ve víru událostí, řešení z pozitiv sextilu.

Semisextil...
Střecha snadný vstup do společností a sdružení, výhody přes kuloárové rozhovory a klepy.negativní - brzdí, zdržuje, komlikuje soustředění nabízením nekvalitního. silnější než předchozí

Nesourodé
Vozík
vývoj škubavými pohyby, jako vozík zapadajicí do bahna, výrazné životní etapy, stagnace nebo aktivní život, plný překážek. Nejdříve působí síly stabilizační a ochranné, pak následuje škubnutí a rychlý posun.(stagnace, bahno, slepá ulička - dynamika, výbuch, volba, po volbě se opět rány osudu zablokují) Při řešení je nutné zvládnout dynamiku rozběhu řešením opozic do dynamiky sextilu a stabilizovat silou trigonů.
Semihexagram..
hrazda přízeň po utrpení a boji, velké vnitřní síly se realizují
po zvolení si cesty a odříkání, nerealizací aktivní pohyb v blahobytném vězení. Nutno nejprve dobře vyčistit opozici, aby se vše nezhroutilo.

Složené konfigurace - působí mohutně
Grandtrigon a bisextil=Drak

třaskavá nálož z opozice, obrovský silový potenciál, využití závisí na zpracování opozice, potom zpravidla bisextil od opozičního hrotu a pak grandtrigon, který stabilizuje dosažené výsledky. Nezvládnutá působí dlouho lenivý poklid a náhle je vržen do krizové situace

Biseskvikvadrát + bisemikvadrát=Damoklův meč
Očekávání a neklid hraničící s panikou,vize nečekané rány, podivných trestů, vnější okolnosti tlačí člověka do rány z které nelze uhnout. V lepším přestane být zlomitelný a dokáže z ran těžit, dokáže sám řídit boj proti osudu. Musí umět pracovat se skrytými silami a v předstihu odrážet rány (sekera opakování skrytých úderů, klínek napětí kolem).Nachází východisko ze všech krizí. V horším stálý neklid a malé nebezpečí mabývá obrovských rozměrů. Při řešení hledat nejpřijatelnější bod.

Hexagram...
Sám se sebou spokojený, netíhne ke změnám, těžko jej ovlivnit nebo zaskočit. V aktivním případu je cílovým obrazem horoskopu.

Pentagram...
Neuvěřitelná pronikavá síla, nositel může zasahovat do okolí, s bravurou mága plní i nejsložitější úkoly.

Stélium...
Tři a více planet provázané konjukcemi - koncentrace na úzký problém, zahleděnost jedním směrem, dokončuje započaté. Výlučnost až výstřednost, průkopník nebo egoista.

Ranec...
Všechny planety v 4 až 5 znameních,úzká specializace nositele, vyhraněný typ, mundánně historické uzlové body.

Miska...
Všechny planety v jedné polovině horoskopu, humanitární založení, idealistický nebo nepřístupný, hledá svou druhou polovinu, může ji kompenzovat v partnerovi.

Vědro...
Jedna planeta proti dalším rozmístěným v opačném půlkruhu. Tendence uskutečnit velký čin s objektivním dopadem, osamocená planeta určuje povahu záměru, mívá velký vliv na lidi, učitel, agitátor nebo kverulant.

Houpačka..
Dva protilehlé, maximálně pravouhlé segmenty obsazené všemi planetami -vyrovnaný člověk, jednoznačně odněkud někam, neuchyluje se od vyznačeného směru, schopní vnímat život. Lehce nachází rovnováhu mezi potřebami a možnostmi, sami sobě jedinými oponenty

Lokomotiva..
Jeden kvadrant není obsazen žádnou planetou.člověk s primární silou něco rozhýbat,první hybatelé v dějinách, zvláště v kultuře, zakladatelé směrů a tendencí.

Vymknutí..
Pravidelně rozmístěné planety s těsným seskupením v jednom místě - silný individualismus, nezávislost, nepočetné různorodé zájmy, často velmi intezivní.

Rozptyl...
Volně, dosti pravidelně rozmístěné planety po celém zvířetníku, všestrannost zájmů, roztěkanost, rozptýlenost, bezbřehá neohraničenost podniků, encyklopedické univerzální znalosti nebo široké a povrchní. V tvůrčím díle dosažení klasické rovnováhy . Považuje se za cílový stav.

 


06.07.2007 10:39:20
caroorchydeeStazie top


Janine Vestfálová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one