Astrologie pokračování

 

Citlivé body horoskopu

Dračí hlava a Dračí ocas

Dračí hlava a Dračí ocas jsou místa ve zvěrokruhu, ve kterých se nachází informace o životních oblastech, ve kterých budeme schopni uplatnit svobodnou vůli a naopak o oblastech, ve kterých se musíme poddat nezměnitelnému osudu.

Když Měsíc vychází z jihu na sever, jeho pouť po obloze - Ascendent - přetíná zdánlivou dráhu Slunce kolem Zěme v bodě, který se jmenuje lunární vzestupný uzel, nebo Dračí hlava.
Když Měsíc zapadá ze severu do jihu, jeho pouť po obloze - descendent - přetíná zdánlivou dráhu Slunce kolem Zěme v bodu, který se jmenuje lunarní sestupný uzel nebo Dračí ocas.

Dračí hlava a Dračí ocas jsou jména, která pochází z Číny. Tyto dva body jsou na opačných stranách zvěrokruhu a vytváří osu, která se vztahuje na osud a svobodnou vůli človeka a která se otáčí proti směru hodinových ručiček, kolem zvěrokruhu jednou za 18 let a 6 měsíců. Můžeme si představit význam osy lunárních uzlů jako střelce s lukem: jižní uzel je luk, severní uzel je terč a šíp je ovšem človek sám.

Takže Dračí ocas je naše minulost a Dračí hlava je naše budoucnost. Šíp našeho života na cestě od ocasu k hlavě je náš pozemský čas, ve kterém musíme žít co nejsouladněji a nejuspokojivěji. Dračí ocas je způsob, kterým nacházíme sebevyjádření ve fyzickém a materiálním světě. Například v Beranu a čtvrtém domu značí netrpělivou, úzkostlivou, agresivní a uzavřenou povahu, která se bude projevovat tímto způsobem v domácím prostředí. Jižní uzel/Dračí ocas poskytuje informace o tom, co jsme nabyli v minulosti - naše reflexy, návyky a způsob myšlení, automatické reakce a vůbec vše, co nutí člověka, aby jednal jistým způsobem a tím opakovaně vytvářel stejné příčiny a dosahoval stejných výsledků. Symbolizuje to, co okolo sebe šíříme, představuje výsledky našeho snažení a snadno dosažitelné úkoly, odpadky a výluky našeho těla nebo naše ratolesti.

Dračí hlava poukazuje na možnosti člověka, na uplatnění jeho svobodné vůle, na způsob kterým může změnit své myšlení a chování. Například Dračí hlava ve Váhách znamená, že svobodná vůle člověka se nejsnadněji uplatní v okolnostech vnitřního klidu, souladných osobních vztahů a jiných hodnot, které jsou typické tohoto znamení. Jestliže je současně v desátém domě, znamená to, že člověk najde toto uplatnění a uspokojení na společenské a profesionální úrovni. Severní uzel/Dračí hlava naznačuje dosah a rozmezí schopností človeka, které rozhodují do jaké míry bude mít schopnost reagovat, myslet, žít a konat odlišným způsobem, jestli ze zbaví špatných návyků a vrhne se do nových zkušeností, použitím svobodné vůle. Symbolizuje disciplínu a pracovitost, karmický osudový směr a nejvýhodnější směr vývoje.

Symbol draka, který pohlcuje Slunce nebo Lunu, a tak působí zatmění. Dračí hlava nasává, pohlcuje energii a dračí ocas ji vyvrhuje, vypouští. Hlava, severní uzel tak odpovídá všemu, co slouží k budování osobnosti, dodává k tomu nový materiál. Tento materiál může být nejen absorbován, ale i metabolizován - to se může vztahovat jak na čtení knih, nebo absorbování nových myšlenek, stejně jako na pohlcování čehokoliv, co může být asimilováno vědomím individuální osobnosti. Jižní uzel pak odpovídá jakémukoliv materiálu, který organismus již nepotřebuje (ať se jedná o materiál fyzický, emocionálně psychický, či mentální) a ať už se jedná o materiál zahnívající, nebo jedovatý, či pozitivní, tvořivý výraz přirozených funkcí tělesného nebo mentálního organismu. (Analogie s vyprazdňováním moči nebo lejna a na druhé straně s orgasmem, s uvolňováním semene nebo vajíčka). Oba uzly tvoří osu, musíme mít na paměti, že severní uzel je na jedné straně a v přesné opozici na něj je jižní uzel! Severní uzel tak svým postavením ve znamení a v domu naznačuje, kde může být vybudováno pozitivní ohnisko vědomé existence, kde vůle může naleznout pole pro konstruktivní činnost, kde se díky nezměrnému napětí může osobnosti vrátit maximum spirituality. Jižní uzel není vždy jenom negativním faktorem, znamení a dům, v němž se nachází, není jen místem zničení nebo nedokončení, nebo dokonce jen místem obětování se ve smyslu zničení individuální osobnosti. V jižním uzlu jedinec nebuduje sice osobnost může ji však rozšiřovat, může tu uvolňovat, vypouštět svůj obsah, aby ho plně věnoval své komunitě a svému ideálu. Existuje mnoho způsobů jak se obětovat, některé zcela nesmyslné, jiné egocentrické, a dokonce i masochistické. Správným významem je "učinit posvátným, svatým", je to naprosté zasvěcení jedincových myšlenek a činů tomu, co nazývá Bohem, nebo Lidstvem, nebo určité skupině, kultuře či ideálu, je to vlastně vzdání se, kapitulace vůle ega. S jižním uzlem se může spojovat to, čemu říkáme OSUD, něco vyššího než jedinec a jeho základní funkce ve společnosti a ve vesmíru. V konečném významu to může být dokonce i resignace na harmonický rozvoj individuální osobnosti. Individualita a osud mohou bát považovány za polarity, pokud osud považujeme za vztah k něčemu, co je větší, důležitější než naše osobní self.

Postavení severního uzlu ve znamení zodiaku můžeme považovat za ukazatel způsobu nebo typu životní energie, která může být nejplodněji využita k budování jedincovy osobnosti, jaký druh pokrmu na všech úrovních je třeba "přežvýkat a asimilovat" s vědomým úsilím. Jižní uzel ve znamení pak upozorňuje na nebezpečí, které se skrývá v nerozlišujícím, nebo automatickém, nebo pod tlakem nevědomých komplexů užívání negativních stránek znamení.

Dům nativity v němž se nachází severní uzel obvykle představuje typ zkušenosti obsahující, zahrnující největší napětí nebo námahu osobnosti, které však za normálních okolností vedou k nejhodnotnějším výsledkům v tom, jak se jednotlivec dokáže postavit svému prostředí. Dům, v němž se nachází sestupný, jižní uzel v nativitě označuje zkušenost, z níž může mít jedinec největší užitek tak, že umožní zkušenosti kontrolovat, ovládat vědomí, místo toho, aby vědomí kontrolovalo zkušenost. Bývá to místo nejmenšího odporu a tedy nejmenšího napětí. To může spočívat v darech či schopnostech získaných geneticky od rodičů nebo předků, nebo pokud tato interpretace někomu vyhovuje, v "minulých životech". Zde se může projevovat jakýsi genius. Může to být také místo, které od nás vyžaduje oběť našeho rozmazlovaného ega, abychom se stali reprezentantem, symbolem pozoruhodného snažení pro naši komunitu nebo lidstvo.

Uzly nejsou planetárními tělesy, ale body v prostoru, které vyznačují průsečík dvou běžných drah. Nemají žádnou hmotu, neexistuje tedy žádný logický důvod k tomu, abychom je je mechanisticky považovali za něco, co působí nějakým "vlivem" a určuje činnost na Zemi. Přesto však se navzdory tomu uzly, zvláště lunární, používaly po staletí v indické astrologii a považují se za důležité ve všech současných systémech, včetně uranského systému a kosmobiologie. Úplně je ignoruje pouze "Brotherhood of Light". To vnucuje myšlenku, že koncepce "vlivů" nikdy nebyla obecným astrologickým myšlením brána doslova a nebo že astrologové nepochopili základní principy, na kterých je tradiční astrologie založena. Podle současného vědeckého pohledu na svět nejlogičtější a nejracionálnější způsob, jak je možno astrologii definovat, je to, že jde o vědu, zabývající se cykly: způsob interpretace abstraktních cyklických vztahů. Jako věda o cyklech využívá astrologie nebeská tělesa jako ohnisková centra živých vztahů, NE PROTO, že by vyvíjely nějaké fyzikální nebo metafyzické "vlivy", ale spíš proto, že vytvářejí velmi úplnou sérii referenčních bodů. Pozemský pozorovatel je může použít pro určení četných cyklů změn ve všech směrech, v závislosti na hodnotě prostor-čas. Tak může být moderní astrologie, jak říká Marc Jones, vědou o vztazích čehokoliv ke všem ostatním záležitostem v kontinuu prostoru a času.

Úrovně dvou oběžných drah - Země a Slunce - se protínají pod úhlem 50 8´ 40". Touto linií protnutí je osa, tvořená lunárními uzly. Každý měsíc se Luna dostává do svého lunárního uzlu, protíná úroveň ekliptiky, a na základě této skutečnosti mění šířku, z jihu k severu. Když ve svém měsíčním tranzitu dosáhne svého jižního uzlu, mění šířku od severu k jihu vzhledem k ekliptice. Je-li tedy Luna v konjunkci s jedním ze svých uzlů, nemá šířku. V tradiční interpretaci lunárních uzlů, je ekliptika - faktor zodiakální šířky - považována za stabilní, permanentní faktor a úroveň oběžné dráhy Luny jako by klouzala pozpátku podél ekliptiky. Z tohoto důvodu je pohyb uzlů zvěrokruhem retrográdní. Protože ekliptika z geocentrického hlediska ukazuje vztah Země ke Slunci a oběžnou dráhu Luny, oběžnou dráhu Země k Luně a protože osa uzlů je pojítkem mezi úrovněmi těchto dvou oběžných drah, je možno říci, že uzly symbolizují vztah Země ke dvěma "Světlům": Slunci a Luně.

V astrologickém symbolismu je přechod od ekliptiky směrem k severu pohybem k pozitivnímu a tvůrčímu faktoru ducha a přechod k jihu je pohybem, který se od Ducha vzdaluje a směřuje k materiální oblasti. V důsledku toho severní uzel má tradičně smysl pozitivní a duchovní: je to bod božské ochrany nebo prozřetelnosti nebo úspěchu v použití duchovní vůle. U severního uzlu se Luna interpretuje tak, jako by se zjevně nasměrovala sama od sebe ke Slunci a stala se tak reflektorem a distributorem sluneční síly, vůle a cíle. U jižního uzlu se Luna symbolicky obrací zády ke sluneční přitažlivosti, v důsledku toho spadá pod kontrolu materiálních energií a lidské povahy. Tato alternativní orientace, nejprve směrem k Duchu, pak ke Hmotě, je klíčem k významu cyklu uzlů. Když se Luna otáčí v severní šířce (od severního uzlu k jižnímu), je to okamžik pozitivní činnosti pod vnitřním směrem Ducha a budování adekvátních struktur pro tvůrčí činnost, zasvěcenou materiálním potřebám. Když se Luna pohybuje v jižní šířce, od jižního uzlu k uzlu severnímu, znamená to buď okamžik asimilace a uvolnění od toho, co bylo připraveno během předcházejícího období činnosti nebo ohlasu toho, co jsme nebyli schopni konstruktivně asimilovat nebo využít. Obě tyto tendence jsou dobré a nezbytné a všechny cykly je musí nezbytně zahrnovat, protože polarita je univerzálním zákonem, který vládne nad projevy na Zemi.

Tak se potom nodální osa Luny aplikuje ve dvojitém procesu integrace a dezintegrace, přes který se neustále spojují a rozdělují solární neboli spirituální a lunární neboli osobní povaha celkové lidské bytosti. Severní uzel a období lunárního cyklu, během něhož je Luna v severní šířce, jsou v životě symboly okamžiků, kdy psychická a lunární povaha je orientována na sílu tvůrčího ducha a jedná jako přenašeč. Jižní uzel a období, během něhož je Luna v jižní šířce, symbolizují okamžiky asimilace spirituálních a vitálních sil, vyvolaných během severní poloviny cyklu. Tento proces by měl vést k uvolnění sil a nebo v negativním případě k jejich promarnění a jejich dezintegraci.

Na severním uzlu vyžaduje život od jednotlivce, aby vyvíjel snahu ve směru, který je specificky naznačen polohou uzlu ve znamení a domě. Naznačuje kvality, vlastnosti a nová naplnění, které budou vyžadovat vědomé a podporované úsilí a které určí osobní budoucnost. Jestliže člověk soustředí své energie tímto směrem, rozvine současně svou duchovní sílu a svou vlastní schopnost žít významuplně. Na jižním uzlu, podle znamení a domu, je naznačeno to, co bylo zbudováno v osobnosti při narození. Tyto vlastnosti, schopnosti a naplnění nebudou ve svých projevech představovat žádné problémy. Mohou být inkorporovány tak dobře, že je člověk vyjadřuje, aniž by si to uvědomoval. Hodně tradičních astrologických textů popisuje jižní uzel jako symbol ztráty sebe sama, jako linii nejmenšího odporu. Aby člověk mohl něčemu odolávat, musí si to nejprve uvědomit. Tak jako voda teče k úpatí hory, má všechno v přírodě tendenci vydat se nejsnadnější cestou. Tento směr ale není směrem osobního růstu. Dokud jedinec setrvává na cestě, naznačené jižním uzlem, odpírá si možnost vývoje. To jej dovede k tomu, že se stane otrokem svého setrvalého osobního chování a bude záviset spíš na talentu a přirozených schopnostech, než aby rozvíjel nové.

To nemá znamenat, že bychom neměli využívat svých vrozených nadání - tedy schopností, zděděných už při našem narození nebo daných naším pozitivním úsilím v předcházejícím životě - jestliže věříme v reinkarnaci. To znamená, že jednotlivec by měl využívat těchto talentů a nadání, aby jimi živil nový vývoj, který vyžaduje severní uzel. Život velmi často vytváří podmínky a okolnosti, které člověku neumožní, aby automaticky využíval schopností svého jižního uzlu - okolnosti, které jej nutí k tomu, aby soustředil své úsilí na svůj vývoj ve smyslu severního uzlu. Astrologové by se měli vyhýbat tomu, aby jižnímu uzlu v nativitě připisovali naprosto negativní smysl. Karma jako zpětná vazba k naší minulosti, se nemusí nutně vyjadřovat v negativních událostech. Jižní uzel v nativitě je symbolem zvyku, zaběhlého chování a snadného uvolňování síly na bázi minulých nebo zděděných vloh. To může vést k setrvačnosti, k automatickému jednání, bez podněcování, ke ztrátě sebe sama, nebo to může naznačovat dokonalou instinktivní schopnost a génia, který se vyjadřuje v kongeniálních nadáních a spontánně získané technice.

Astrologové nesmějí navíc nikdy zapomínat, že uzly tvoří osu, a že jejich významy jsou komplementární. Tato nodální osa spojuje dva proti sobě ležící domy (a dvě znamení) a fokusuje vztah mezi dvěma oblastmi zkušeností, jejichž významy je nutno integrovat. Severní a jižní uzel jsou polárními aspekty jednoho a téhož procesu - absorpce a uvolnění duchovní síly ve vztahu k rytmům, vytvořeným v minulosti (rodinná minulost nebo minulost duše). Je to lunární proces adaptace na život - a ve všech adaptačních procesech hrají minulé osobní i kolektivní zkušenosti důležitou roli. Uzly mají navíc retrográdní pohyb. Tento pohyb, zároveň v progresích i tranzitech, se vztahuje k návratu k pramenům, k revidování chování v minulosti. Z tohoto důvodu se nodální osa často spojuje s osou fatality nebo osudu, protože všechno, čeho se v nativitě dotkne, může být silně podmíněno minulostí, osobní nebo rodovou karmou.

Lunární uzly v indickém zvěrokruhu
Rânu je Severní lunární uzel a Quétu je Jižní lunární uzel.V druhé polovine dvacátého století si astrologové v Evropě a na západě povšechně uvědomili důležitost Lunárních uzlů v horoskopu. Toto je především díky oblíbenosti jogy, hinduizmu a esoterie, které byly poněkud v módě. Lunární uzly se vztahují na karmu a reinkarnaci, které nás nadále fascinují.
Reinkarnace však zde nehraje důležitou roli, jedná se spíše o obnovení a akci. Karma doslova znamená akci, psychickou nebo fyzickou, a následky které z ní plynou. Je výsledek akcí človeka behem jeho života - není to výsledek jeho akcí v předešlém živote. Vrozené vlastnosti a potenciál človeka se v sanskritu jmenují samkâra. Karma je výsledek samkâry, tedy přirozených podvedomých popudů a bezdečných ůmyslů človeka.

Jižní luární uzel Quétu poukazuje na akce, které človek sám na začátku neovládá. Jsou výsledek jeho popudů, návyků nebo nedbalosti, které ho ovládají nebo klamou.

Severní lunární uzel Rânu naopak poukazuje na akce, které nejsou zakořeneny v minulosti.

Poloha Lunárních uzlů v horoskopu nám pomáhá uvedomit si podvedomé akce. Tím nám umožní osvobodit se od postojů a návyků, které způsobují, že celý život opakujeme stejné omyly. Přestože naše akce mají jisté následky, dobré nebo špatné, nesmíme lpet na výsledcích našich akcí. Jabloň plodí jablka, o která se delí s ostatním svetem, a právetak výsledky akcí človeka jemu samému nepřináší užitek. Akce je důvod naší existence, bez ní by život nemel smysl, právetak jako jabloň bez jablek by nemela význam. Toto je v podstate o co se jedná v Lunárních uzlech Quétu a Rânu.


NN (vzestupný, severní uzel, Dračí hlava) a OCAS (jižní, SN)

1. dům - Důležitou věcí pro jedince je učit se ze zkušeností, v nichž musí zaujímat osobní stanovisko. To může vést k jakémusi showmanství, ale také k originalitě. Hodnotné výsledky lze očekávat v oblasti partnerství, manželství nebo důvěrných vztahů (SN v 7.domu). Nebezpečí spočívá v důvěřivosti ve vztazích, v touze ztratit se mezi ostatními lidmi.

2.dům - Není to pouze oblast peněz a majetku, ale i zděděných tendencí, fyzických a mentálních schopností, což jsou první vlastnictví vtěleného self. Hlavním námětem je tu, jak zacházet s vlastním majetkem, jak užívat vlastních sil. Pokud je užíváme úspěšně, velký užitek nám plyne z partnerství (SN v 8.domu). Můžeme ovšem vkládat příliš nadějí do partnerských a skupinových vztahů, a tak dojít zklamání. Měli bychom tu klást důraz na vlastní tradice a background, spíš než přílišně věřit ostatním.

3.dům - Síla osobního života a rozvoj pevných základů ve světě, který nás obklopuje, závisí hlavně na schopnosti konkrétního myšlení a hodnocení celkové situace, a také na schopnosti jasně formulovat principy činnosti a metod, jak vytýčit vztahy mezi různými fakty. Linie nejmenšího odporu může být tendence uniknout do rozlehlých koncepcí a teorií 9.domu, které mohou být příliš vágní, nebo do metafyzických, náboženských či společenských ideologií. Vnadidlo metafyziky, mystiky nebo exotiky by mělo být vyváženo přísnou intelektualitou, kterou bude posuzována imaginace (nespoutaná). Osoba s tímto postavením NN a SN by mohla najít svoje poslání jako vůdčí osobnost, vůdce, v záležitostech 9.domu, tedy v oblasti filosofie, náboženství nebo společensko-politické.

4.dům - Hlavním tématem je tu budování hlubokých základů osobnosti a osobního života na jedné straně, na straně druhé tu může být i osudová přitažlivost veřejného nebo profesionálního života. Typický je osud Richarda Wagnera, který nebyl příliš příjemným člověkem, jehož bohaté tvůrčí nadání využilo jako základ pro práci s obrazy a mýty dávné germánské kultury.

5.dům - Potřeba sebevyjádření a intensivní tvůrčí emocionalita - předkové tu nalézají možnost promítnout se dál - je základním prostředkem jak rozvinout vlastní osobnost.Konstruktivní uspokojení může vést ke společensko kulturní žni/úrodě, k přátelům a lehké, snadné účasti na společenské aktivitě. SN v 11.domu však může naznačovat sklon k útěku do společenských utopií. Sen by měl být integrován do efektivní práce, nebo v různých formách vůdcovství. Osobní frustrace mohou vést k nezdravým reakcím na poli 11.domu, zvlášť v ohledu na přátele nebo společenské vztahy.

6.dům - Tvrdá práce, zvládnutí techniky, zkušenosti z osobních krizí nebo z nemocí, mnohdy i zasvěcení se vtělenému duchovnímu učiteli, mohou přinést bohatou odměnu, pokud je vůle a vytrvalost dostatečná. Vynucená introspekce a přílišné podléhání vlivu společensko náboženských institucí nebo kolektivním módám může být nejslabším článkem (SN ve 12.domu), ale vrhnutí se do vnitřního života meditace, nebo osudová angažovanost v nějakém společenském případu mohou vést k dobrým výsledkům, pokud je na to Duše připravena, nebo pokud má být naplněn těžký osud (Karma).

7.dům - Tento dům odpovídá těm zkušenostem, které člověk získává díky těsným vztahům s ostatními osobami, tedy těm vztahům, které v sobě nesou zárodečnou potencialitu účastenství na komunitě - nebo nějakém větším celku, k němuž je jedinec přitahován. Nejedná se tedy jen o vztah dvou isolovaných jedinců, přestože by to byl vztah trvalý. Důležité je, že vztahy 7.domu se projevují a fungují na pozadí společnosti a kultury, a teprve v rámci této společnosti či kultury nese plody. To je správný význam manželství nebo obchodního partnerství. V 7.domu si jedinec uvědomuje, díky vztahům k ostatním osobám, zásadní možnost jak zaujmout příslušné místo a funkci ve své společnosti - nebo v rámci celé planety Země, dokonce Vesmíru. Výzva, kterou tato představa implikuje, může být velmi tíživá. Může vést ke "smrti" individuálního ega v 8.domu. NN v 7.domu naznačuje důležitost mezilidských vztahů pro individualitu. Může mít spoustu práce, aby asimiloval ve svém vědomí lekce ve vztazích, může uniknout do negativního přístupu 1.domu (SN) nebo se může stát zosobněným projevem, ztělesněním lásky.

8.dům - V tomto domě partneři objevují, jak lze dát partnerství konkrétní tvar a jak zacházet s jejich záležitostmi a individuálním vlastnictvím. Je to dům obchodu a obchod je založen na transakci, odpovídá to též osobní zkušenosti interakce mezi partnery, což může vést ke zkušenosti obětování našeho drahého ega ve prospěch větší, širší jednotky. Je to též dům okultismu a ceremoniální magie.Smysl této zkušenosti je závislý na výsledcích skupinové aktivity a na vztahu k neviditelným entitám. SN ve druhém domu může vést k finančním těžkostem a skandálům, ale teoreticky i k velkému bohatství, pokud je jedinec schopen využívat relativně skryté síly.

9.dům - Takový člověk může být přitahován k expanzi, ať už fyzické, díky cestování a dobrodružstvím v cizině, nebo mentální a duchovní. Mívá tendenci absorbovat a asimilovat to, co je mimo normální lidský dosah. To může být známkou třeba imperialismu. SN ve 3.domu může odpovídat negativním výsledkům velkých dobrodružství v blízkém prostředí, stejně jako podivuhodné schopnosti pro plánování a strategii.

10.dům - Lze nalézt v horoskopech mocných nebo ambiciozních lidí, kteří dosáhli a drželi společenskou a politickou moc s velkou námahou, úsilím. Úspěchu je dosaženo po dlouholetém snažení a bojích. Vyváženost veřejného a privátního života je velmi důležitá. Čím je veřejný život úspěšnější, tím prázdnější a bouřlivější může být osobní. Mnoho záleží na situaci 1.a 7.domu. Naplnění 10.domu závisí na možnostech, které nám zjevuje Ascendent.

11.dům - Tradičně dům nadějí a přání, nebo přátel. Spíše se však jedná o výsledky veřejného života a profesionálních zkušeností. Pokud ty jsou normální a úspěšné, vede to k uspokojivým přátelským vztahům a ke splnění přání, může to ale vést člověka ke snaze změnit, nebo zlepšit systém. Může to znamenat jak tvrdou práci, tak pomoc Prozřetelnosti v době, kdy ke změně uzrál čas. V některých případech vede SN v 5.domu k přílišné pozornosti k osobním emocionálním tužbám, dokonce i k hazardu.

12.dům - Jestliže 6.dům odpovídá osobní krizi, nebo reorientaci, pak 12.dům je spojen se společenskými nebo institucionálními záležitostmi v době přechodu nebo krize, nebo s výrazným tlakem minulé Karmy na jedince a touhou po transcendenci a znovuzrození. To může vést k introverzi, nebo SN v 6.domu k nemoci nebo přehnanému zájmu o zdraví.

Velmi důležité indikace nastávají, když se osa spojující uzly kryje s horizontem nebo meridiánem. Pak je základní struktura osobnosti velice ovlivněna uzly. Situace je však rozdílná od té, kdy je v těchto místech Luna sama. Protože v případech, kdy se jedná o uzly, má na osobnost vliv lunární oběžná dráha místo Luny jako tělesa, jde o vlivy mnohem hlubší a mnohem instinktivnější. Okamžiky, kdy se uzly kryjí s horizontem a meridiánem (pokaždé dvakrát za den) jsou velmi důležité, protože zaostřují charakteristiku vztahu Země - Luna na VĚDOMÍ A IDENTITU (ASC) a SCHOPNOST OSOBNÍ A SPOLEČENSKÉ INTEGRACE (MC) u lidí v tomto okamžiku narozených. Takový vliv je mnohem osudovější než při východu a kulminaci Luny.

Transity lunárních uzlů

I když poloha nodální osy je základním faktorem po celý život, má tranzitní pohyb uzlů velmi reálný smysl, zvláště na psychologické úrovni. Tento cyklus trvá přibližně 18,6 roku, bipolární aktivita osobního osudu získá nový impulz (viz diagram nodálního cyklu Luny v této kapitole). V 18, 38, 57 a 76 letech má jedinec možnost nového zrození, příležitost podívat se na svůj život z nového pohledu. V těchto okamžicích se může stát něco - nemusí tomu tak nutně být -, co můžeme spojovat s duchovním poklesem síly nebo v negativním případě s urychlením karmy. Se vším, co přichází, bude člověk dozrávat, ať je to změna v podstatě a kvalitě vědomí nebo hluboká a bouřlivá psychologická krize. Přesto se však vnější projev nebo událost, spojené s takovýmito změnami, mohou udát daleko později, protože fáze růstu a dezintegrace nastávají postupně.

Předcházející rok představuje u každého z těchto čtyř nodálních návratů určitý druh fáze 12. domu cyklu - okamžik, kdy bychom se měli pokusit rekapitulovat smysl a činnost celého cyklu a připravit se na další. V 18 letech například je to okamžik, kdy shrnujeme své zkušenosti z mládí tak, abychom mohli vytvořit objektivní základ pro nový start do dospělého života v 19 letech. V této souvislosti je zajímavé poznamenat, že se v mnoha zemích snížil věk, kdy má člověk právo volit, z 21 na 18 let. Na konci druhého nodálního cyklu ve 37-38 letech bychom se měli pokusit zhodnotit stupeň úspěchu (nebo porážky) svých snah o realizaci životního ideálu v materiálních činnostech. Toto vyhodnocení, ke kterému dochází o něco později po začátku doběžné poloviny cyklu života (viz kap.II: Věkový faktor), by měl podbarvit tuto druhou polovinu života. Když končí třetí nodální cyklus, v 56-57 letech, každý by měl zhodnotit, do jakého stupně naplnění se v rámci své osobnosti dostal a do jaké míry byla jeho tvůrčí práce jako sociálního účastníka korunována úspěchem. Protože k tomuto nodálnímu návratu dochází něco málo před koncem druhého saturnského cyklu, je to okamžik hodnocení produktivních let života. Ve věkovém cyklu je to druhý rok úrovně síly, okamžik změny v duchovním směru i v základech osobních citů. Ke čtvrtému nodálnímu návratu dochází v 75-76 letech. V tomto okamžiku by mělo dojít k vyhodnocení duchovních realizací osobnosti a úspěchu snah o dokončení života signifikatním způsobem a zanechání dědictví pro budoucí generace.

Cyklus tranzitujících uzlů dosahuje každých devět let středního bodu. V těchto okamžicích dochází k inverzi natální nodální osy: severní uzel tranzituje natálním jižním uzlem a naopak. Každý 9. rok je tedy opozicí pólů následujícího 9. roku, protože severní uzel je polární opozicí uzlu jižního. Protože v humanistické astrologii se číslo 9 - tedy devítileté období - vztahuje k postupnému vyřešení budoucnosti nebo osobní, duchovní a rodové karmy, dávají období tranzitu středobodu nodálního cyklu příležitost začít osvětlovat výsledky chyb z minula nebo toho, co jsme neudělali. Signalizuje to rovněž okamžik, kdy je možno vytáhnout z hlubin naší osobnosti prvky, které nám pomohou stát se semenem pro budoucnost. Vnější události a změny v životě jsou pravděpodobně spojeny spíš se středobody nodálního cyklu než s návratem uzlů.

Tento devítiletý cyklus je rovněž možno rozdělit na tři tříletá období, z nichž každé zhruba znamená: tezi, antitezi a syntézu.První období vytváří kvalitu činnosti, která se týká osobních vztahů; druhé popisuje reakci na tuto činnosti a třetí je pokusem o syntézu mezi minulostí a přítomností. Protože rychlost tranzitního pohybu uzlů je 3´ za den, v průměru (retrográdní pohyb) budou tato tříletá období odpovídat aspektům sextilu a trigonu k jejich natální pozici. Ve všech případech, ať je to přes inverzi nebo přes návrat, je 9. rok rokem semene, okamžikem potenciálního dovršení. Tento devítiletý cyklus může být rovněž individualizovaný. Namísto abychom počítali roky od narození, měli bychom začít tento cyklus v okamžiku, kdy severní uzel poprvé dosáhne ascendentu. K tomuto tranzitu dochází během prvních 18,6 let života a měl by se spojovat s faktorem věku.

Nodální tranzit nativitou

Nodální osa rozděluje polární sílu osobního osudu během celého života a její průchod hemisférami a kvadranty nativity je nanejvýš významný. Podle toho, jak se nodální osa posouvá, dochází k uvolňování pozitivní energie sil osudu, které budují osobnost v hemisféře a kvadrantu, kterými prochází severní uzel. Tady se rodí Síla. Na druhé straně hemisféra a kvadrant, kterými prochází tranzitní jižní uzel, získává negativní energii, to znamená energii, vybudovanou na zvycích z minulosti a využívanou na bázi starých snah. Tady se tedy síla uvolňuje.

Protože pohyb uzlů je retrográdní, musí astrolog počítat domy odlišným způsobem - to je velmi důležitý technický moment. Jestliže vezmeme jako start například konjunkci nodální osy s horizontem narození (severní uzel v konjunkci a ascendentem a jižní uzel s descendentem), pak tedy bude severní uzel postupně procházet domy 12, 11 a 10, pak dosáhne o devět let později descendentu přes domy 9, 8 a 7 . V důsledku toho, když se severní uzel nachází ve 12. domě, je ve svém vlastním 1. domě a vztahuje se k počátku nové fáze integrace osobnosti. Když je v 9. natálním domě, je ve svém 4. domě a bude označovat období osobní fokalizace. Tady individuální osud dospěje k ohniskovému bodu - tady bude mít člověk příležitost uvědomit si sílu, kterou má k dispozici. Během této doby bude jižní uzel tranzitovat 3. natálním domem, který odpovídá 10. nodálnímu domu. Síla, skrytá v osobnosti a domov (severní uzel ve 4. nodálním domě) by se měly uvolnit ve veřejném nebo profesionálním životě a do popředí se dostanou otázky věcí 10. domu. Zkušenost ukázala, že se někdy tranzit severního uzlu domem jeví jako zvlášť důležitý a zřejmý, zatímco v jiných případech se zdá, že tomu, co se děje, odpovídá tranzit jižního uzlu příslušným domem. Jestliže však astrolog pátrá dosti důkladně v psychologickém obsahu okamžiku, pravděpodobně zjistí, že k obecnému smyslu období přispívají oba uzly. V každém případě není možno očekávat přesné spojení s vnějšími událostmi. Důležitý je smysl fáze, daném domem.

Mimo individuální smysl nodálního tranzitu domy je zde také obecný smysl hemisféry, který se každých devět let mění. Když pak severní uzel prochází hemisférou nad natálním horizontem, tranzituje prvními šesti domy. Během tohoto období se tedy osobnost vyvíjí pod vnitřním tlakem a vnější život je ponechán hře negativně pasivních sil. Člověk se stále chová způsobem, kdy je síla zvyku uváděna do pohybu předcházejícím úsilím. Když severní uzel dosáhne descendentu a prochází pod natálním horizontem, bude vnější život od člověka vyžadovat pozitivní úsilí, zatímco vnitřní život bude víc mechanický nebo pasívnější. Tady se výrazy "vnitřní"a "vnější" nevztahují k nějakým zvláštním událostem v životě, ale k vývoji osobnosti v soustředění na introvertní nebo extravertní činnost, na subjektivní nebo objektivní hodnoty.

Každá interpretace tranzitního nodálního cyklu musí být založena, jak už jsme říkali dříve, na jejich retrográdním pohybu. Na tento cyklus, jako na období retrogradity planet, je nutno pohlížet jako na něco, co se staví proti - a nebo jde v opačném směru proti - normálnímu běhu životních činností a instinktivního chování. Je ve vztahu se vším, co je možno kontrolovat nebo interferovat v normální pudové a spontánní aktivitě člověka. Největší interferencí je vůle vědomého ega, podmíněná - jak to u ega je - všemi zkušenostmi osobní minulosti a sociálními, etickými a morálními normami společnosti, kde člověk žije. Z toho důvodu naznačuje tranzitní nodální cyklus konfrontace s výsledky osobní minulosti a také minulosti sociální. To si můžeme snadno ověřit, jestliže si zaznamenáme okamžik, kdy severní uzel tranzituje natální planetou. Tento kontakt má tendenci vyvolávat konfrontace ve vztahu s naším užitím planetární funkce v minulosti nebo s dřívějšími frustracemi či represemi nebo ještě s přáním opakovat zkušenosti, které nás hluboce uspokojily. To může zasáhnout buď vnitřní život nebo vnější život a ovládat vědomé chování či ovlivňovat podvědomí. Všechno, co je založeno v okamžiku tohoto kontaktu severního uzlu může být potenciálně uvolněno o 9 let později, kdy se do konjunkce s touto planetou dostane jižní uzel. Výsledky tohoto uvolnění se ukáží během následujících devíti let, které povedou k novému kontaktu se severním uzlem. Pochopitelně si všichni neuvědomí významné zkušenosti z doby, kdy severní uzel tranzituje přes natální planety, tím spíše, že tento kontakt nemá spojitost s vnějšími událostmi. V těchto případech může význam opačného domu než je ten, kterým prochází severní uzel, dát astrologovi cenné údaje o změně postoje člověk tváří v tvář zároveň své minulosti a své snaze o budování budoucnosti. Okamžiky, kdy se osy uzlů kryjí s natálním horizontem nebo meridiánem, mají obecně mimořádnou důležitost.


Transity uzlů domy

Protože kontakty mezi tranzitující nodální osou a planetami jsou subjektivní povahy, a protože nemůžeme počítat s tím, že by se kryly s vnějšími událostmi, je pro astrologa daleko důležitější, aby svou analýzu soustředil na postupné akcentování domů. Podle tohoto cyklu pozice severního uzlu a tranzit ukážou podle zkušeností, kde se může získat síla osobní snahou a koncentrací. Mělo by to být vědomé úsilí o rozvinutí nových schopností nebo nové fasety osobnosti v poli zkušeností, symbolizovaném domem, kudy tranzituje severní uzel. Síla, kterou můžeme teoreticky získat podle polohy severního uzlu v domě, bude uvolněna v oblasti zkušeností, kde se nachází tranzitující jižní uzel. Přesto bychom však své úsilí neměli vynakládat na oblast domu s jižním uzlem, ale spíše nechat přicházet věci podle zvyklostí, vytvořených předcházejícím úsilím v okamžiku, kdy severní uzel tímto domem tranzitoval o devět let dříve. Navíc - a to opakuji - protože máme co do činění s osou, budou obecně k celkovému významu svých tranzitů oběma protilehlými domy přispívat oba uzly.

Severní uzel v 1. nodálním domu (12. natálním)

Jižní uzel v 7. nodálním domu (6. natálním)

Když severní uzel překračuje ascendent a prochází do 12. natálního domu, začíná nový nodální cyklus o délce 18,6 roku. Věk, ve kterém k tomu dochází, bychom měli dávat do souvislosti v faktorem věku (viz kapitola II.), protože podbarvuje celý cyklus. Ať je věk, ve kterém nodální cyklus začíná, jakýkoli, může toto životní období korespondovat v rámci osudu s novým startem.To bude samozřejmě záležet na úspěchu nebo prohře předcházejícího osmnáctiletého cyklu; někdy konfrontace se svým skutečným osudem vyvolá duchovní krizi. Vnější výsledky této krize se projeví daleko později, až když se ascendentu dotkne jižní uzel. Během tohoto období se pokrok v osobním úsilí bude projevovat ve smyslu 1. domu, zatímco 7. dům naznačí linii nejmenšího odporu. Ve věcech 7. domu bude mít člověk tendenci jednat podle zavedených zvyklostí. Měli bychom se tedy pokusit budovat svou vlastní osobnost a a postupovat jako individualita - jednat podle své osobní pravdy ve všem, co děláme. V negativním případě se snaha o zvládání svého života přenechává blízkým lidem nebo divoké touze po lásce, riziku ztráty své osobní identity v partnerovi. Pokud to děláme, odmítáme se vyvíjet jako individualita. Skutečné nebo imaginární tlaky minulosti se budou objevovat v intimních vztazích a obvyklé modely chování v sociálních závazcích budou člověka poutat k minulosti. Budoucnost volá po formě rozhodnutí, které musíme učinit ve smyslu zaujetí individuálnějšího postoje, zdůraznit to, co je odlišné od normy a vyvinout si hlubší smysl vědomí bytostného já.

Severní uzel v 2. nodálním domu (11. natálním)

Jižní uzel v 8.. nodálním domu (5. natálním)

Tato polarita zdůrazňuje osobní zdroje a jejich adekvátní použití. Nastal okamžik využít svých sil novým způsobem a hlouběji vyhodnotit vliv osobních a kolektivních zvyklostí na způsob uskutečňování osobní vize. Když budeme sledovat linii nejmenšího odporu, znamená to, že příliš spoléháme na zdroje ostatních lidí, zvláště našich nejbližších. Neměli bychom počítat s tím, že ostatní lidé nebo společnost budou automaticky akceptovat to, co jim budeme nabízet. Spíš bychom měli rozvíjet své fyzické, psychologické nebo mentální schopnosti, které mohou reagovat na požadavek okamžiku. Jen tak bude jednotlivec schopen jednat účinně a společensky signifikantně.

Severní uzel ve 3. nodálním domu (10. natálním)

Jižní uzel v 9. nodálním domu (4. natálním)

Tento nodální akcent vyžaduje úsilí o vytvoření intelektuálních schopností, abychom byli více schopni praktičtěji a účinněji zvládat konkrétní problémy ve svém okolí. V tomto okamžiku bychom se měli pokusit o individuální obrat v obvyklém způsobu, jakým pohlížíme na věci a zkušenosti a být více nezávislí v adaptaci na podmínky každodenního života. Jestliže se rozhodneme, že zůstaneme ve světě abstraktních principů nebo metafyzických myšlenek, sledujeme tedy linii nejmenšího odporu. Nejenže je nutno jednat více podle vlastní filozofie než podle zásad, obecně přijatých společností, ale musíme se se svými ideály spustit na zem a začlenit své sny do praktické reality. Teorie sama nestačí.

Severní uzel ve 4. nodálním domu (9. natálním)

Jižní uzel v 10. nodálním domu (3. natálním)

Když se dostaneme do tohoto bodu, osud od nás vyžaduje, abychom posílili základy své osobní síly, abychom se snažili o rozvoj svého rodinného života, spíš než abychom se pokoušeli upevnit svou pozici ve vnějším světě. Síla zde bude vyvolávána v domově a osobních citech; tato síla prohloubí osobní tvůrčí schopnosti a umožní člověku, aby byl schopen uvolnit své energie individuálnějším a spirituálnějším způsobem ve vztahu s veřejností. Vytvořené návyky mohou být příčinou zanedbávání vývoje, pramenícího z našich kořenů, svého domova a vnitřního života ve prospěch totálního pohlcení rutinními profesionálními činnostmi. Je to okamžik, kdy je nutno rozvíjet zároveň svou osobnost a své tvůrčí schopnosti a jednat podle osobních potřeb a svých subjektivních citových hodnot. Jestliže to neuděláme teď, bude tím později trpět náš profesionální život, protože bez těchto nových schopností nebudeme mít co nabídnout novým a měnícím se potřebám veřejnosti.

Severní uzel v 5. nodálním domu (8. natálním)

Jižní uzel v 11.nodálním domu (2. natálním)

Současná etapa k integraci sebe sama vyžaduje osobní úsilí po tvůrčím sebevyjádření. Musíme projevit nové schopnosti, které jsme vyvinuli během tranzitu 4. nodálním domem a prokázat je, i kdyby to mělo dojít tak daleko, že budeme dramatizovat sebe sama a své vlastní realizace. Linií nejmenšího odporu je závislost na uznání ze strany skupiny. Když se člověk ztrácí ve skupinových ideálech, ztrácí svou tvůrčí iniciativu. Aby se člověk vyhnul osobní kreativitě, může se vázat na příčinu. Přátelské prostředí a společenské aktivity mohou zdusit nadšení pro sebevyjádření, které se zde požaduje. Může zde být také tendence ke snění o hrdinech; tato idealizace znamená propad tvůrčích snah. V tomto okamžiku bychom měli důvěřovat spíše svému vlastnímu úsudku než schvalování ze strany přátel; a jestliže se připojíme k nějaké skupině nebo organizaci, měli bychom tam být vůdcem. Takto kreativita najde kanál, kterým se bude moci vyjádřit. Hlavní překážka v tomto okamžiku bude pramenit z pocitů emocionální frustrace vzhledem k prohrám z minula, a ty je třeba za každou cenu vyhnat.

Severní uzel v 6. nodálním domu (7. natálním)

Jižní uzel v 12.nodálním domu (1. natálním)

Tyto dva domy představují konečnou fázi poloviny cyklu nového individuálního vývoje a konečnou fázi poloviny cyklu extravertní sociální činnosti. V tomto okamžiku se postupně akcentuje vypracovávání nových technik v životě. Ohniskovým bodem se stává přání sloužit, a vyjadřuje se v poslušnosti ideálu, věci nebo člověku, nebo že člověk sám najde určitý ventil ve smyslu osobní odpovědnosti. V tomto okamžiku bude snadné se stáhnout do sebe, odtáhnout se fyzicky, emocionálně nebo spirituálně od vnějšího světa. Někdy nás však to, co během právě končícího devítiletého období sociální aktivity zůstalo nedokončeno, donutí, abychom revidovali své chování a hledali nové cesty adaptace individuální kreativity pro potřeby společnosti; v každém případě je nutno to učinit spíše s cílem sloužit lidstvu než uspokojovat potřeby ega. Krize transformace může vyvolat zdravotní problémy, zvláště jestliže tohoto okamžiku využijeme spíš k introspektivnímu přemítání než k participaci a službě.

Severní uzel v 7. nodálním domu (6. natálním)

Jižní uzel v 1. nodálním domu (12.natálním)

Tento nodální tranzit vyznačuje počátek devítiletého období extravertní činnosti, která je vlastní všem tranzitům 7. domem. Je nutno začít se snažit o vytváření vztahů. Bude nutno prokázat osobní schopnosti ke kooperaci a člověk se ze zkušenosti interpersonálních vztahů dozví o sobě víc než při introspektivní meditaci. V negativním případě se projeví sklony projektovat sám sebe a své touhy na jiné osoby, dmout se pýchou a být příliš zaměstnán svými vlastními realizacemi a kvalitami. Je nutno spíš vyjít mezi lidi, setkávat se s nimi je otevřeně a svobodně, než se ztrácet v čistě egocentrických úvahách. Linii nejmenšího odporu je možno najít ve svém vlastním zrcadle.

Severní uzel v 8. nodálním domu (5. natálním)

Jižní uzel v 2. nodálním domu (11.natálním)

Tato polarita ukáže na potřebu vydávat zdroje meziosobních vztahů, akcentovat hodnoty, které je možno pozitivně sdílet s ostatními. V tomto okamžiku by měl člověk bojovat, aby zvládl současně osobní zdroje a každodenní život, díky činnostem, prováděným s partnerem nebo blízkými lidmi a spojením vzájemných úsilí. Může to být v obchodních záležitostech, skupinové činnosti, okultní práci nebo v párovém vztahu. Vývoj osobních hodnot i hmatatelné výhody vyplynou ze spojeného úsilí nebo ze zkušenosti intimního vztahu. Jestliže budeme sledovat linii nejmenšího odporu, může člověk promarnit své vlastní zdroje nebo se pokoušet násilím projektovat své vlastní hodnoty na partnera. Existuje zde možnost osobní regenerace, ale musí se naplnit ve vztahu, v citlivosti vůči potřebám druhých spíš než v egocentrické koncentraci na hodnoty čistě osobní.

Severní uzel v 9. nodálním domu (4. natálním)

Jižní uzel v 3. nodálním domu (10.natálním)

Tato opozice akcentuje potřebu transcendovat drobné existenční problémy rozšířením mentálna. Asimilace cizích myšlenek, ať cestováním nebo kontaktem s cizinci, buď studiem filozofie nebo náboženství nám může pomoci vymanit se z každodenní rutiny jak myšlením, tak chováním a může dát nový smysl realitě všedních dnů. Během tohoto tranzitu bychom měli hledat nové prostředky, jak integrovat věci blízké i vzdálené, známé i neznámé. Cesta nejmenšího odporu bude spočívat v pokušení spíš rozptýlit než fokusovat své cíle a ideály v určeném směru. Člověk si ale přesto musí uvědomit, že náboženské nebo vědecké dogma není hodnotnou náhradou lidského pochopení, které musí vycházet z plně a svobodně prožitých vztahů.

Severní uzel v 10. nodálním domu (3. natálním)

Jižní uzel v 4. nodálním domu (9.natálním)

Tady podtrhuje nodální osa opozici mezi profesí a domovem, veřejnou a soukromou stránkou života. V tomto případě je veřejný sektor vhodným kanálem pro autointegraci a pole činnosti, kde by člověk zásadně neměl šetřit silami. Je možné, že člověk bude chtít věnovat veškerý svůj volný čas soukromým záležitostem, zvláště doma a odmítat společenské a profesionální závazky. To může vést pouze ke ztrátě sebe sama a k dezintegraci jeho renomé či jeho veřejného image. Člověk se nesmí příliš nechat zmítat svými emocemi. Spíš než se stáhnout do sebe je nutné vyvést své energie navenek, rozvinout v sobě sociální a profesionální schopnosti, abychom v rámci společenství mohli hrát významnou veřejnou roli. Tento tranzit je v rámci nodálního cyklu zvláště důležitý. Teoreticky ukazuje konkrétní výsledky toho, co se člověk pokoušel udělat od okamžiku, kdy severní uzel překročil ascendent o 14 nebo 15 let dříve a zvláště od doby, kdy tranzitoval 1. a 7. nodálním domem. Nesmíme zapomínat, že tyto výsledky mohou být pozitivní nebo negativní.

Severní uzel v 11. nodálním domu (2. natálním)

Jižní uzel v 5. nodálním domu (8.natálním)

Síla, která povede k vyjádření bytostného já, klíčí tady, v domě ideálů, humanitarismu a společensko-mystické kreativity. Člověku se dostává výzvy, aby se tím či oním způsobem stal agensem??? spirituálního, sociálního nebo kulturního cíle a pracoval na změně existujících společenských podmínek. Pozice jižního uzlu ukazuje, že snadná cesta vede přes osobní přání a dramatizování sebe sama: pokračovat na cestě ega a jednat na sebestředné bázi. Osobní tvůrčí schopnosti je nutno integrovat do potřeb společnosti a na základě tohoto faktu vést transpersonální život. Za tímto účelem je nutno vyvinout velké úsilí, aby člověk objevil své pravé přátele a spolupracoval s nimi na ideálech opravdu individualizovaných.

Severní uzel ve 12. nodálním domu (1. natálním)

Jižní uzel v 6. nodálním domu (7.natálním)

Toto je konečná fáze nodálního cyklu, s pozitivním akcentem na naplnění kolektivní a sociální odpovědnosti. Individuální vůle musí být zvládnuta. Někdy karma minulosti, nedokončená práce nebo sociální výsledky nějakého činu během předcházejících 9 let mohou urychlit krizi - osobní nebo společenskou. Pomocí meditace nebo introspekce by měl člověk extrahovat smysl a pravou hodnotu všeho, co dělal, cítil a na co myslel od počátku nodálního cyklu. Tento význam a hodnota se nemohou hledat jen podle osobního já, ale také jako příspěvek, který jsme se pokoušeli poskytnout jiným lidem a světu. Tak tedy na bázi pochopení této hodnoty (i když je třeba negativní) budeme připraveni orientovat se na nový cyklus s jasným vědomím toho, co bychom měli nebo neměli dělat. Linie nejmenšího odporu je v tomto okamžiku naznačena jižním uzlem v 6. nodálním domě. Přinejmenším, když člověk nebude schopen se zbavit zvyků, získaných z osobní oddanosti ideálu nebo nějakého "inferiorního" osobního zaměření, nebude schopen splnit tento úkol nebo tuto sociální odpovědnost, která transcenduje individuální vůli a linii chování.
06.07.2007 11:59:35
caroorchydeeStazie top


Janine Vestfálová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one