Astrlogie planety

 

Jupiter ve znameních a domech

Jupiter v Beranu - Růst skrze činnost

Jupiter v Beranu má nadšení a víru dítěte, a proto to může v životě daleko dosáhnout. Musí si však dávat pozor, aby se přirozená dychtivost nestala arogancí nebo aby se velkomyslnost neutopila v marnotratnosti. Jeho víra spočívá na principu, že Život se o ty, kteří ho žijí postará. Spontánní důvěra je jeho nejpozitivnějším způsobem bytí. Když se věci nedaří, tato filosofie mu říká, že je toho ještě pořád dost před ním, že životní zásoby možností a zážitků jsou nevyčerpatelné. Člověk s Jupiterem v Beranu se stává vůdcem. Nezávislost, impulsivita a elán. Činorodá dospělost. Jupiter se snaží chránit svého zrozence při jeho činnosti. Potomci jsou spíše mužského pohlaví.

Jupiter v Býku - Růst skrze stabilizování

Jupiter v Býku věří v materiální vlastnictví a materiální rozvoj, společně s postavením a pohodlím, které poskytují. Je do větší či menší míry schopen přitáhnout tím či oním způsobem bohatství. Jupiter v Býku vnáší otázku, co děláme s penězi. Růst skrze stabilizování znamená, že zlepšení materiálních podmínek je úzce spjato s pochopením, že stabilita je přirozený stav, a že stabilita se udržuje tím, že se zdroje nechají plynout dovnitř tak, jak se nechají plynout i ven. Pochopí-li člověk s Jupiterem v Býku tuto moudrost, pravděpodobně se ocitne v nějakém řídícím postavení či jako správce majetku, nebo někde, kde bude mít skutečnou odpovědnost za růst jmění.

Jupiter v Blížencích - Růst skrze komunikaci

Jupiter v Blížencích má vrozený talent poznat tolik stránek života, jak je to jen možné, tak v podstatě poznává v podstatě sám sebe. Jeho problém spočívá v tom že se může tak zamotat do nekonečných atrakcí a rozptýlení, které život nabízí, že zapomene na podstatné. V podstatě shromažďuje informace, aby z nich utkal srozumitelný celek, shromažďuje znalosti, aby pochopil, kreslí kruh, aby našel jeho střed. V tomto procesu získá přirozenou cestou mnoho kontaktů, které mohou posloužit jako zprostředkovatel (cestování, zaměstnání, služeb nebo něčeho neobvyklejšího). Na intelektuálnější úrovni shromažďování informací umožňuje vidět všeobecné trendy společnosti, stejně jako individuální zájmy. Jeho ústřední schopností je být studnicí informací v jedné nebo více oblastech. Je možné, že se ztotožňuje se dvěma nebo více filosofiemi nebo morálními kodexy najednou. Jupiter zde dává literární talent, úspěch při studiích (jazyky, medicína), možnost studia v zahraničí (Jupiter = cizina), dvojčata (Jupiter =děti), stipendijní cesty (Jupiter dává podporu), cesty za vzděláním, úspěch v cestování, v novinářství nebo v lékařství. Výuka v dospělém věku.

Jupiter v Raku - Růst skrze péči

Jupiter v Raku rozumí těm nejzákladnějším zákonům Přírody - o co pečujeme, to obvykle prospívá. Jupiter je v Raku povýšen. Jeho citová povaha je zároveň široká i hluboká, a on se snaží každému vyhovět. Může být příliš přecitlivělý, příliš sentimentální nebo doslova příliš laskavý. Lidé mají tendenci od něj utíkat, nebo se kolem něj shromažďovat. Jeho přílišná péče je často kompenzací za to, že se mu nedostávalo citového porozumění a péče od matky nebo rodiny.

Jupiter ve Lvu - Růst skrze tvoření

Na Jupiteru ve Lvu je něco velmi samozřejmého, protože věří, že pouhá jeho existence je důkazem jeho hodnoty. Dalo by se říct, že růstu a vývoje dosahuje skrze to, že je nadšen sám sebou. Nese to s sebou nebezpečí egoismu a domýšlivosti, ale někdy je to lepší než falešná skromnost a svárlivost. Jeho smysl pro velkolepost může vést k velkým projevům sebedůvěry a bohatství, ale také hrozí nebezpečí, že kvůli tomu upadne v nemilost. Jeho entuziasmus může přehlížet skutečnost, že zásoby energie jsou jedna věc, ale jiná věc je povaha toho, co tato energie zásobuje. Jinak řečeno - lidé a věci, do nichž investuje svůj čas, peníze a city, mají jiné vlastnosti, požadavky a omezení, které snadno přehlíží, což může způsobit následné zklamání z jeho či jejich strany, případně z obou.

Jupiter v Panně - Růst skrze analyzování

Pedantská a analytická Panna může někdy růst a rozvoj Jupitera téměř znemožnit. Měl by snížit rozsah svých projektů, aby je umožnil snadno postřehnutelnými. Analýza toho, co přerůstá jeho snažení, mu pomůže uvědomit si relativně malou, ale životně důležitou roli, již hraje v nějaké větší operaci, v níž je pravděpodobně zapojeno větší množství lidí. Z tohoto důvodu může jeho práce zahrnovat získávání mužů a že k účasti na této "větší operaci", která slouží k obecnému blahu. Jupiter v Panně příznivě ovlivňuje obchodnickou dráhu, přináší úspěch v této oblasti, v řízení různých podniků atd. Povolání se může týkat školství, veřejné správy.

Jupiter ve Váhách - Růst skrze vztahování se

Jupiter ve Váhách je schopen dosáhnout největšího pokroku v životě, když se naučí tvořit vztahy moudrým a čestným způsobem. Etické a náboženské vlivy působí přímo na úspěch v osobních vztazích lidí s Jupiterem ve Váhách. Mají navíc tendenci zaujímat co nejkonvenčnější morální postoje. Na druhé straně se jim zdá, že to nevyhovuje jejich potřebám a touhám, pak pravděpodobně narazí alespoň na jeden citový převrat, který bude znamenat posun v jejich morální filosofii a smyslu pro fair play. Dokonce to může mít podobu soudního sporu, protože s Jupiterem ve Váhách soudíme - vědomě či nevědomě - sebe i ostatní. Jestliže však vnitřní soud není dost objektivní, pak se to dostane před "skutečného" soudce.

Jupiter ve Štíru - Růst skrze touhu

Jupitera ve Štíru bude omezovat to, co považuje za neodolatelné. Ať si je toho vědom či ne, jeho filosofie je filosofie typu - "není zisku bez bolesti", přičemž míní zisk buď v materiálním nebo duševním životě. Touha, jež vyrůstá z této filosofie, je vskutku mocná, protože vzbuzuje hlad po hloubce, temnotě a tajemnu, ale nakonec však pomáhá nalézt sebe samotného. Jupiter ve Štíru nesnáší radostně povrchní projevy jiných lidí, ale ani svoje vlastní. Temná stránka jeho povahy je místem, kde se skrývá to nejcennější. Tak či onak projde peklem a povodní, aby zničil ty ubrečené a vratké části, které ohrožují nebo brání v objevování této drahocennosti. Při hledání hloubky a katarze mu mohou poskytnout mnoho příležitostí sexuální dimenze zážitku. V procesu hledání nějakým způsobem pravděpodobně příliš zdůrazňuje sex.

Jupiter ve Střelci - Růst skrze hledání

Jupiter ve Střelci se do jisté míry ztotožňuje s filosofií - "Život je takový, jaký ho uděláme." Vzhledem k tomu má vrozenou touhu rozšířit si svůj obzor, ať už cestováním, akademickou činností nebo prostě žitím, protože ví, že jedna věc vede k druhé a že jeden krok na naší cestě nás zásobí tím, co budeme potřebovat pro ty další. Vědomě či nevědomě věří v Prozřetelnost. Představa Boha je představa Zlatovlasé bohyně příležitosti. Na vyšší úrovni si je vědom, že prozřetelnost je mnohem víc než pouhá vesmírná chůva, která bude navěky dávat pozor, aby člověk neupadl a neublížil si. Ví, že Zlatovlasá bohyně je někdo, kdo vidí za ohyb Času a zásobuje nás i ostatní vším, co potřebujeme pro budoucnost. A tak věří, nebo alespoň cítí nutkání věřit, že existuje nějaká forma celkového "inteligenčního systému", který řídí a podporuje existenci.

Jupiter v Kozorohu - Růst skrze budování

Činí člověka ctižádostivým a sebevědomým, který se dovede ovládat. Jeho úsilí je zaměřeno na dosažení vůdčího postavení, jež mu dává moc nad jinými, ale rovněž schopnost vládnout moudře a správně. Je svědomitý, má smysl pro hospodárnost a odpor vůči všemu plýtvání. Je důmyslný, technický typ a dovede řešit složité situace. Je pravdomluvný, upřímný a čestný ve všem, plní své sliby. Jeho cílem je dosažení nezávislého a samostatného postavení, hodí se nejlépe v čele podniku. Musí-li pracovat v podřízeném postavení, hodí se lépe do státní nebo komunální služby.

Jupiter ve Vodnáři - Růst skrze osvobozování

S Jupiterem ve Vodnáři vyvstává otázka, jaký by měl být tento Svět. Proto chce vnímat život, co nejdemokratičtějším a nejotevřenějším způsobem. V podstatě cítí, že aby mohl načrtnout běh života do budoucnosti, je nutná nějaká forma shody názoru. První kroky se svou vlastní vírou musí udělat sám, než je bude moci nabídnout ostatním. A pak tím, že bude přimíchávat víry ostatních, dosáhne takového systému víry, jenž bude vyhovovat cílům a záměrům celé skupiny. Jeho představa je taková, že kdyby se takto pokračovalo dál krok za krokem, celé lidstvo by nakonec sdílel společnou ideologii. Jeho představou Boha je světové náboženství. Jeho filosofie je velmi podobná filosofii Nového věku - věku Vodnáře.

Jupiter v Rybách - Růst skrze přijímání

Jupiter v Rybách formuje povahu pohostinnou, přívětivou a dobročinnou, která věnuje svou péči trosečníkům společnosti. Tito lidé jsou opravdovými anděly milosrdenství pro všechny, kdož trpí na těle, duši nebo duchu. Nemocní a věznění tvoří okruh jejich známých, jimž pomáhají. Jsou citlivé povahy, a proto vnímají vlivy neviditelného světa. Mají zkušenosti duchovní podstaty a stávají se vyznavači okultismu. U Jupitera v Rybách je možné, že byl v minulosti příliš úslužný, a v důsledku toho se od něj příliš očekávalo. V důsledku toho se mohl stát nedůvěřivým a podezíravým k záměrům jiných lidí a má sklon zveličovat své vlastní potíže v rámci trochu pokřivené snahy odhalit svou špatně pochopenou citlivost. Může mít sklon následovat někoho nebo něco, co povýší do božského postavení, jenom aby se nakonec zklamal.

 


 


JUPITER v jednom z domů nemusí znamenat "velké štěstí" v záležitostech, které tento dům představuje. Jupiter naznačuje, ve které oblasti života je možno nejúčinněji uplatnit snahu o naplnění života. V podstatě symbolizuje Jupiter lidské kamarádství a růst blahobytu nebo síly jako výsledků soužití a spolupráce.
V 1. domě Jupiter naznačuje, že jedinec nalezne sebe sama pomocí uplatnění vlastní autority a svých řídících schopností. Guru uskutečňuje své "božské vlastnosti" rozšiřováním svého vědomí v rámci kruhu svých žáků a následovníků, manažer potřebuje sociální aktivity, které je nutno spravovat. Je zde zásadní nezbytnost využívání tradičních hodnot, které ve skupině platí.

V 2. domě dodává Jupiter zkušenosti vlastnění pocit hojnosti, někdy až přesycení. Funkce Jupitera vede k tomu, abychom hmotné či duchovní statky spravovali v souladu s jejich uznávaným společenským uplatněním. Vlastník by se měl považovat za správce tohoto bohatsví ve prospěch společnosti, protože hodnota jeho bohatství má společenský charakter. Sobecké využívání privilegií je negativním aspektem tohoto postavení Jupitera.

Ve 3. domě by měl Jupiter dopomoci k rozvoji zkušenostem, jež jsou vlastní této oblasti. Při úsilí nejen o pouze uspokojivé, ale o stimulující přizpůsobení se požadavkům okolního světa by se měl rozum opírat o velké sociální a morální nebo náboženské myšlenky. Osoba by měla vyhledávat možnosti, které souvisí s experimentováním, učením nebo s předáváním informací v duchu přátelství a sociálního cítění; duch by měl shromažďovat velké množství informací a zpracovávat je tak, aby sloužily jako základ pro abstraktní zobecnění a zásady organizace.

Ve 4. domě dává Jupiter předpoklady pro rozšíření společenské základny osobnosti a pro vytvoření skutečného společenství ze všech členů zrozencovy domácnosti. Zkušenosti vztahující se na rozvoj osobnosti a na ztotožnění se s tradicí či určitou zemí se uplatní nejlépe tehdy, když jsou přijímány s optimismem a důvěrou ve spolupráci všech zúčastněných. V negativním smyslu může toto postavení znamenat, že jedinec se pyšní svými předky či rodinným majetkem. Také zde může jít o přehnanou honbu za ziskem či o snahu shromažďovat kolem sebe obdivovatele vlastní osoby.

V 5. domě dává Jupiter množnost plného a velkorysého milostného života zahrnujícího bohaté a temperamentní lidi. Jedinec by si měl i v těžkých dobách zachovávat důvěru ve svůj budoucí úspěch. Vyučování a výchova by se pro něho mohly stát plodnými oblastmi činnosti. Může věřit ve své společenské poslání, i kdyby tato víra měla sloužit pouze k tomu, aby podporovala jeho pokusy o vyjádření vlastního já. Jupiterova funkce v 5. domě může vyvolávat touhu po sebeuspokojení a pohodlném životě, k jejímuž naplnění jedinec využívá jiných lidí.

Jupiter v 6. domě staví do popředí vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem či mezi učitelem a žákem. Vytváří porozumění a náklonnost, aniž přitom oslabuje smysl pro odpovědnost nebo autoritu. Poskytuje aktivní zájem o pracovní problémy či o všechy formy léčení. Člověk, který prožívá krizi či proměnu, by si měl zachovat naději a důvěru, léčitel či rádce by se měl plně věnovat svému úkolu. Člověk by se neměl snažit působit důležitě a neměl by usilovat o to, aby byl jakýmkoli způsobem uctíván.

V 7. domě ukazuje Jupiter hodnotu prohlubujícího se porozumění pro meziosobní vztahy a pro náklonnost k lidem. Zkušenost partnerství by měla být chápána ve smyslu společenského a kulturního úkolu, t.j. jako základ pro účinnější součinnost s vlastním společenstvím nebo se společností. Je-li Ascendent zrozence ve Střelci, bude taková osoba hledat svou vlastní podstatu s pomocí vztahů. Takový člověk bude buď usilovat o vztahy k množství různých lidí, nebo o vztah k osobě, která mu může ukázat mnoho možných cest ke sdílení myšlenek a energií. Příklad: C. G. Jung.

V 8. domě poukazuje Jupiter na potřebu účinně a velkoryse spravovat plody jakéhokoli partnerství. Společnost od takového vůdce nějaké skupiny bude potřebovat schopnost porozumění, rozvážnost a smysl pro poctivou hru. Jeho vrozené společenské cítění bude vyhledávat situace, které mu umožní pracovat ve skupině a plnit řídící funkci při nějaké rituální činnosti.

9. dům představuje pole zkušenosti, na němž může Jupiter zazářit ve vší své nádheře a povzbudit buď silnou společenskou ctižádost a touhu po moci, nebo horlivé úsilí o pochopení procesu existence, ať již na společenské, právní, historické, náboženské, či na kosmické úrovni. Duch - a snad i ego - dosahuje stále větší šíře ve snaze o pochopení dějů a jejich redukování na použitelné vztahy nebo vzorce. Nebezpečí zde spočívá ve fanatismu či ve ztrátě individuality uprostřed příliš velkolepých projektů.

Jupiter v 10. domě vyžaduje, aby jedinec usiloval o velké role, jejichž společenská, politická či náboženská síla se veřejně ukazuje a oslavuje. Může se do takového společenského postavení narodit (královna Viktorie) nebo dlouholetým úsilím dosáhnout slávy a uznání (Victor Hugo, George Gershwin). I v případě, že jedinec nedosáhne veřejného ocenění, měl by ve svém vědomí stále živit snahu podílet se významnou měrou na životě společnosti nebo na obecných lidských záležitostech. Tato úloha je podstatou jeho osudu, i když snad bude nucen překonávat osobní překážky.

Jupiter v 11. domě naznačuje, že jedinec má zaměřit své schopnosti na uplatnění svých ideálů v rámci společnosti. Dobrým příkladem úspěchu v tomto smyslu je Henry Fond, jakož i vůdce Mormonů Brigham Young. Ideál však může spočívat také v zajištění příjemného života s přáteli po odchodu do důchodu. Úspěch v povolání je přitom chápán ve smyslu finančních výsledků, které zajistí pohodlný život ve stáří.

Ve 12. domě může mít Jupiter mnoho významů podle toho, jaký byl základní vztah jedince k jeho společnosti a ke kultuře jeho doby. Může přinášet bohatství, pocty a pohodlný život na konci cyklu zkušeností, který představoval úspěšný společenský vzestup. Soucitné a sociálně angažované osoby může vést k tomu, že poskytnou přátelství a náklonnost lidem, které zranila bezohledná společnost. Z tvůrčích osobností může učinit symboly velkých vymožeností kulturní epochy chýlící se ke konci, jakým se stal Dante na sklonku středověku. Může přinášet proměnu podvědomí osoby a přínosné využívání snů, dovnitř obrácenému životu v meditaci může dodat vědomí duchovního vedení - zejména v dobách společenské krize - a snad také vůli k sebeobětování.


 

06.07.2007 12:34:50
caroorchydeeStazie top


Janine Vestfálová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one