Astrlogie planety

 

Symbolika Jupitera

Astronomické údaje

Jupiter je 318krát hmotnější než Země. Typický vzhled se světlými pásy a tmavými pruhy rovnoběžnými s rovníkem způsobuje atmosféra. Obsahuje mračna čpavku a metanu, jeho vnější vrstva má teplotu - 145 C, avšak v nižších vrstvách je teplota vyšší.


Rozhodujícím prvkem na této planetě je vodík - v nitru se pravděpodobně vyskytuje v kovovém stavu, jako pevná, krystalická látka, dobře vodící elektrický proud. Protože v atmosféře nacházíme mj. čpavek (NH3), metan (CH4), vodu (H2O) a další látky domnívají se přední vědci, že je to zajímavé prostředí pro studium raných fází vzniku života. Jupiter je gigant mezi planetami a sám vyzařuje víc světelné energie než jí přijme od Slunce. Protože je tak obrovský, je také nejtěžší ze všech planet sluneční soustavy.

Jupiter v Sanskrtu

Sanskrt jej uvádí pod jménem Guru - učitel, což také znamená těžký a "ten, který odnáší tmu". To činí z Jupitera učitele sboru bohů (Deva-Guru), učitele spravedlnosti, práva a osvícenosti. Tak jako obrazem života dobrého Guru-učitele je život jeho žáků, plný pochopení a pomoci jiným, i Jupiter pomáhá pokroku a rozvoji vědomostí všude tam, kam dosáhne jeho vliv

. Hinduistické rukopisy popisují Jupitera jako planetu smělosti a odvahy, moci a síly, tvrdé práce, energie, vědomostí a daru slova. Sanskrt uvádí i další jméno Jupitera - Vakaspati. První část jména má původ ve výrazu vak a znamená "mluvená slova", pati znamená "pán". Proto je tedy Jupiter i "Pánem řeči".

Mytologický Jupiter

Planeta Jupiter se spojuje s římským bohem téhož jména a s řeckým bohem Diem. V řecké mytologii byl Zeus majestátním vládcem nekonečných prostorů nebe. Sídlil ve vyšších éterických sférách a na nejvyšších vrcholcích hor. Věřilo se, že je vševědoucí a ze své výše vidí vše, co se děje na kterémkoli místě na Zemi. Pozemský život nahlížel ze své perspektiv, podporoval dobro a trestal zlo, a většinou se choval soucitně a tolerantně. Chránil slabé a nevinné, sesílal blesky na hříšníky, odvracel katastrofy, k nimž mohlo dojít buď na nebi, nebo na zem, svářil se se svou žárlivou manželkou Hérou, jejíž omezování mu bylo silně na obtíž. Když si po splnění těchto každodenních úkolů vyšetřil trochu času, pouštěl se do milostných mimomanželských dobrodružství. Využíval příležitosti, jež se mu naskytly, a s neutuchající energií se vrhal do pronásledování různých bohyní, smrtelných žen a občas i krásných mladíků. Nebyl sice vždy úspěšný, ale milostné hrátky jej nikdy nepřestaly bavit - jednoho dne se proměnil v býka, příští den v labuť, a jindy zas ve zlatý déšť. Jako dokonalý herec miloval své proměnlivé role. Zplodil při tom nespočet dětí, ale jejich výchovu přenechával většinou jiným.

Otec Dia-Jupitera - Chronos-Saturn pozřel, ze strachu, že bude přemožen, všechny své děti, ale byl přelstěn a místo svého syna Dia-Jupitera spolkl kámen. Zeus-Jupiter byl pak vychováván nymfou a vyživován kozou. Zeus-Jupiter dává sobě i světu naději. Donutil svého otce Chrona-Saturna, aby pohlcené sourozence vyvrhl - a ponechává je naživu. Nevykonává pomstu, která odplácí stejné stejným.

Zde se tedy dovršuje zápas mezi chladným saturnským světem a smysluplným principem života. Zeus-Jupiter vítězí a v mytologii je oceňován více než Apollón, asi také proto, že ovládá zákony Slunce. Symbolizuje v lidské duši to, co je smysluplné, co usiluje o něco vyššího - lidský charakter. Ale i on má své slabosti. Je to snadno zranitelná pýcha, sklon k laciným milostným pletkám.

Jupiterovým kamenem je žlutý safír.
Jupiter je přirozeným vládcem devátého a dvanáctého domu.
Podle znamení zvěrokruhu vládne Střelci a Rybám
Jeho dnem je čtvrtek
Jeho hodinami pátá, dvanáctá a devatenáctá
Astrologický vliv Jupitera

Jupiter je noblesní, ohnivý, benevolentní, jadrný, optimistický, expanzivní, pozitivní planeta. Vyšší atributy mysli a vyšší roviny duše jsou pod vládou Jupitera. Jestliže je však Jupiter poškozen, člověk se stává nemorálním a extremistou. Bude víc než štědrý, extravagantní a optimistický, budou se u něj objevovat milné naděje, neopatrnost, pochyby, obavy o děti, bezdětnost a ješitnost. Jupiter symbolizuje růst a zákony, víru a etiku, jež ho řídí. Představuje smysl pro rozvoj a podporu, které mohou vést k možnostem, bohatství a víře.

Jupiter je signifikátorem bohatství, dětí, přízně vlády nebo královského dvora nebo také manžela v horoskopu ženy. Jupiter a jeho moc zasahuje potomstvo, má vliv na vzdělaní i na manželství. Jeho postavení v horoskopu určuje délku života ženy i stav, povahu a jednání jejího manžela. Slabý Jupiter věští odklad sňatku. Jupiter v konjunkci nebo v opozici se Sluncem a Saturnem znamená, že manželství osob jím ovládaných, uzavřená pod znamením Blíženců nebo Panny v Ascendentu, skončí rozvodem. Takovéto planetární konfigurace znamenají překážky manželství všeobecně.

Osoby pod znamením Jupitera charakterizuje svépomoc i spolupráce a aktivita. Jsou disciplinovaní, ambiciózní, přímí. Žijí prostě, jejich mysl však míří vysoko. Pod Jupiterovým vlivem jsou játra a oblast mezi pasem a stehny. Jupiter - prospěšná planeta - má za přátele Slunce, Měsíc a planetu Mars, je nejmocnější - exaltovaný - v Raku a nejslabší v Kozorohu. Blíženci a Panna jsou pro něj znameními zkázy. Poněvadž devátý dům je jedním z nejdůležitějších a zároveň je domem osudovým, má poloha Jupitera v horoskopu dalekosáhlý význam.

Význam postavení Jupitera ve znamení

Znamení, ve kterém se nachází Jupiter, nám ukazuje způsob, jaký se snažíme rozšířit své znalosti, obzor a porozumění, a to skrze činnosti typu vyšší vzdělání, cestování, náboženství, filosofie atd. Z negativního hlediska poukazuje na způsoby, jak můžeme být extrémně příliš nějací - příliš shovívaví, příliš otylý, příliš optimističtí, přepečlivělí, horliví atd. Na své nejvyšší úrovni Jupiter ve znamení naznačuje, jak se ve skutečnosti projevujeme, nebo jak bychom se mohli projevovat a prožívat radost a dobrou vůli a jaká je naše představa Boha.

Význam postavení Jupitera v domě

Dům, v němž máme v horoskopu Jupitera, je tou oblastí v životě, v níž se chceme opravdu rozmáchnout do šíře. Je to oblast, v níž nejsme spokojeni s tím, co je jednotvárnou rutinou, chceme zde zakoušet život co nejúplněji a nejdokonaleji. Chceme stále víc a víc, a vždy máme pocit, že je možné postoupit ještě o krůček dál. Jupiter je vždy mnohem víc zaujat tím, co se děje o ulici dál, než aby se spokojil s tím, co už má. Z čehož zároveň vyvěrají všechny potíže. Nikdy nevíme, co je dost, dokud nezjistíme, co je víc než dost. Protože Jupiter se dívá na život z nadhledu, stává se mu, že nevidí věci takové, jaké doopravdy jsou. Nepříznivě aspektovaný Jupiter může znamenat, že v tomto domě podnikáme akce, které jsme nedokázali správně odhadnout, a to buď proto, že jsme příliš optimističtí, nebo proto, že přeceňujeme své možnosti.

Protože Jupiter má sklon k promiskuitě, je to zároveň oblast života, kde přímo hýříme nápady, ale nestaráme se už o to, aby se uskutečnily. Pustíme se do něčeho, ale dříve, než to dokončíme, upoutá nás něco úplně jiného. Jeho přítomnost v domě horoskopu nás naplňuje nadějí a odhodláním, jako kdyby nás Jupiter v této oblasti života podporoval a chránil. V určitých situacích závisí naše přežití na schopnosti spatřit v tom, co se děje, určitý smysl.

Planeta Jupiter představuje schopnost psýchy vytvářet symboly, díky tomu obvykle přisuzujeme událostem, k nimž v domě, v němž se nachází Jupiter, dochází, určitý význam. I když se při tom můžeme dopouštět přehánění, je to právě tento dům, v němž jsme to zahlédnout širší souvislosti, pochopit celkové uspořádání věcí a jejich smysl. V této oblasti zkušenosti pátráme po principech a zákonitostech, na nichž je založena lidská existence a jimiž se můžeme v životě řídit. Vědomě či nevědomě zde hledáme Boha, nebo se v rámci této zkušenosti pokoušíme nalézt Pravdu. Tento dům je místem, kde můžeme nalézt svou víru v něco většího, než jsme sami, a přitom doufat, že se věci mění k lepšímu a účel je tedy něčím mnohem víc než jen tříští nahodilých událostí.

Cyklus Jupitera

V tradiční astrologii se Jupiter považuje za "velkého dobroděje", za planetu všeho možného zdaru: osobního štěstí, společenské důležitosti, profesionální prestiže a dokonce vysoké politické funkce. Když se astrologický symbolismus dá do vztahu s psychologií, má tato planeta ve skutečnosti daleko širší význam, protože všechny formy inflacionistické sebelásky, přehnaných očekávání a samolibosti mají svůj původ rovněž v Jupiterovi. Z astronomického hlediska je Jupiter největší planetou, viditelnou na nebi; jeho hmotnost je dvaapůlkrát větší než hmotnost všech ostatních planet dohromady. Podobně i jeho objem je větší než celkový objem všech ostatních planet. Analogicky s tím je jupiterský impulz jak v jedinci, tak ve společnosti výrazem filozofie "nejlepšího, největšího". Neomezená expanze však sama o sobě není dobrá. I když tradiční astrologie často připisuje odpovědnost za onemocnění "rakovinou" znamení Raka, na biologické úrovni je to buněčný projev jupiterského principu neomezeného růstu. Na společenské úrovni je možno vidět různé důsledky růstu ekonomické inflace bez hranic a chapadlovitě se rozrůstajících měst. Tak je na všech úrovních skutečnosti jupiterská lekce vlastně lekcí o důležitosti omezení. Když je něčeho příliš - ať je to cokoliv dobrého a žádoucího - je to samo o sobě špatné. Přijímání přílišného množství potravy povede k nadýmání, indolenci a obezitě, přílišné pití alkoholu k cirhóze. Balón nemůže pojmout víc vzduchu, než je jeho kapacita - jinak praskne.

Na všech úrovních skutečnosti - psychologické, fyzické i společenské - se jupiterská expanze může odbývat pouze v rámci definovaných omezení - omezení, symbolizovaných Saturnem; Jupiter a Saturn tvoří tedy komplementární dvojici. Astrolog nebude schopen nikdy doopravdy pochopit, jak funguje Jupiter v individuální nativitě, jestliže nebude brát v úvahu i Saturna. Tyto dvě planety společně ukáží, jak se osoba zařídí, aby udržovala (Saturn) a rozvíjela (Jupiter) charakteristické rysy své osobnosti v rámci specifického geografického prostředí a specifických společenských, kulturních a náboženských norem. Jestliže v nativitě Jupiter ovládá Saturna, je zde velká pravděpodobnost, že osoba "bude mít oči větší než žaludek". Příjem překračuje schopnost asimilace a na úrovni, kde k tomu dochází - psychické, fyzické nebo mentální - z toho pak vzejde zažívací porucha. Jupiterské puzení k expanzi nemá v sobě soudnost; bez Saturnova umírňujícího vlivu by minulo jak svůj směr, tak svůj cíl. Stále by se "krmilo" na všech úrovních bytí, až by jedinec nebo společnost přetekl nebo praskl svým vlastním nadbytkem. To, co se přijímá, je nutno také asimilovat - aby to mělo nějakou hodnotu. Jestliže má Jupiter participovat na naplnění solárního cíle jedince, jeho expanzívní tlak musí mít nějaký kanál. Střelcovský luk to symbolicky vyjadřuje tak, že míří šípem nahoru a dává tak jupiterské energii specifický směr.

Jupiter a Saturn jsou planety sociální; symbolizují faktory dědičnosti a prostředí, které dávají jedinci možnosti růstu, ale také mu v tomto růstu nutí různá omezení. Popisují strukturu a zvláštní rámec, vytvořený sociálními, kulturními a ekonomickými podmínkami, ve kterých člověk žije, a jejich energie není možno od tohoto rámce nikdy oddělovat. Snahy o osobní a společenské naplnění zaujímají vždy místo v rámci hodnot vlastní společnosti. Z humanistického hlediska může jupiterská potřeba růstu člověku umožnit, aby realizoval potenciál, daný okolnostmi jeho zrození: rodinou a společností, do které se narodil. Pak můžeme astrologicky pochopit společenskou inadaptabilitu, jestliže budeme zkoumat natální pozice a aspekty Jupitera a Saturna a také vztahovou fázi jejich tranzitních cyklů, kde se nacházely v okamžiku, kdy se problém objevil poprvé a rovněž v okamžiku jeho vyřešení. Tyto prvky ukáží specifický způsob, jímž se jedinec připojuje ke společenskému proudu své doby.
Funkce Jupitera v jungovské psychologii

Jung spojuje funkci Jupitera s personou, kompromisem mezi jedincem a společností, mezi požadavky společenského prostředí a potřebami vnitřní osobní konstituce. Je to maska, vytvořená společenskou rolí, kterou hrajeme - rolí, se kterou se často ztotožňuje vědomé "Já". Skrze personu se jedinec zdá být tím, čím ve své podstatě není. Buduje umělou společenskou fasádu, za kterou mude moci schovat svůj pocit nedostatečné adaptace nebo osobní méněcennosti. Jeho základním cílem je skrýt osobu, kterou má strach být, osobu, u níž se bojí, že ji svět nepřijme. Vlivem této společenské masky se jedinec bude na veřejnosti chovat způsobem, který může být diametrálně odlišný od jeho postojů v soukromí. A nadto - čím víc se s tímto společenským umístěním identifikuje, tím méně si je vědom své vlastní identity, až nakonec maska přeroste člověka. Může se jevit jako sociálně dobře adaptovaný - na svou vlastní individualitu však adaptovaný není. Persona je vybudována na kolektivním cítění a má kvality, u kterých člověk cítí, že je musí povinně projektovat, jestliže chce být společností přijat. Je to falešné já: to, o čem věříme, že je to obraz, který od nás společnost vyžaduje - spíš než vyjádření opravdové zkušenosti bytostného já. Podle toho, jak člověk reaguje v rámci svého prostředí, si toto umístění buduje kámen po kameni, mění jej a zdokonaluje pokaždé, když se setkává s vnějším světem. Tento vnější společenský postoj se změní jako kůže chameleona, bude- li se mít přizpůsobit nějaké zvláštní situaci - a vždycky to bude s cílem získat schválení a požehnání vnějšího světa. Je to vždy cíl společenský: zdá se tedy logické, když jej spojujeme s funkcí Jupitera.

Marc Edmund Jones považuje Jupitera a Saturna za planety "duše". V jungiánském kontextu by je to spojovalo s funkcemi "animus-anima", které odhalují vnitřní neuvědomělý postoj, komplement k vědomému postoji persony. Ta obsahuje všechny obecné lidské vlastnosti a kvality, které společenské masce chybí. Jestliže společenská maska tím či oním způsobem kontrastuje nebo se jí nedaří dosáhnout výsledku, který by společnost schválila (sociální jupiterská funkce), pak se jupiterská funkce obrací dovnitř. Toto ztotožnění se se subjektivním světem se pociťujeme jako kompenzace za to, co jsme považovali za neuspokojivé v sociálním nebo profesionálním světě. Jedinec odvrátí svou pozornost od vnějších úspěchů, od společenského rozmachu a osobního růstu a namísto toho bude hledat - často neracionálním, mimořádně emotivním a nutkavým způsobem - hodnoty a činnosti takzvaně "duchovní". Prvořadé místo přisoudí prohlubování svého vlastního vědomého mentálna a bude snažit rozvíjet spíš jej než své kontakty se světem.

Když člověk přejde z vnější stránky své povahy na stránku vnitřní, vyplyne z toho určitá inverze. Muž bude mít tendenci projektovat své ženské charakteristiky a žena své charakteristiky mužské. Nemá to nic společného s jejich sexuální identitou, ale spíš s nevědomou tváří jejich povahy. Tuto inverzi jupiterské funkce je možno dát do paralely s retrográdním pohybem planet. Z humanistického hlediska je vztah Jupitera k personě a k animu-animě nutno vztahovat k negativnímu použití jupiterské funkce. Pracovat pozitivně znamená pro Jupitera mít nejprve vitální smysl životního cíle. A na základě tohoto smyslu cíle se jedinec bude chtít podílet spolu s ostatními lidmi na nějakém větším celku, jehož se bude cítit být vědomou součástí. A konečně - jupiterská potřeba růstu a expanze by měla vést k plnému projevení osobního solárního cíle. Odchylky od tohoto ideálního jupiterského vývoje jsou v životě jedince všeobecně vyvolávány rolí Saturna. Saturn vytváří předem dané podmínky, na které Jupiter reaguje - společnost, na které Jupiter participuje.
Jupiter a permisivní společnost.

Na téma generace, narozené po poslední světové válce, bylo už mnohé řečeno a napsáno, zvláště pokud jde o její přehnané využívání jupiterské funkce. Zdá se, že staré kontrolní rámce a omezení, vytvořená Saturnem, se rozpadly na kusy - zvláště v oblasti sexuálních tabu - a často panuje názor, že si tato generace kazí život. Je jasné, že problémy současné společnosti jsou problémy promarňovaného Jupitera. Přelidnění, nadprodukce, plýtvání, znečištění, inflace, zácpy a dokonce sklady zbraní - to všechno jsou jednotlivé rysy jupiterského rozmachu. Zdá se, že jsme po třicet let pořádali jupiterský flám a teď právě procházíme zkušeností saturnského "nazítří".

Avšak tak jako saturnská recese následuje zcela přirozeně po jupiterské inflaci, je její opak je také pravdivý. Společnost nadbytku vzešla z omezení let deprese. Rodiče, kteří rostli s minimem blahobytu, byli determinováni tím, aby svým dětem dali všechno, čeho se jim samotným nedostávalo. Právě reakcí na silný saturnský akcent, který poznamenal jejich životy, vytvořili skrze své děti "permisivní společnost". Je zajímavé si povšimnout, že tytéž děti teď dospívají a naprosto zavrhují materialismus svých rodičů ve prospěch nematerialistického života duchovní kontemplace. U mladých se objevuje obecná tendence k návratu na zem a nového objevování prostých radostí života. Dnešní mládež zavrhuje orientaci persony generace jejich rodičů, s jejím akcentem na velké vozy, nákladné obleky a jejich hlavní starost "nezaostávat za sousedy". Mladí namísto toho obrátili střelku o 180 stupňů ve směru animus-anima. Jejich životy jsou podobně jako jejich oblečení jednopohlavní, jdou směrem unisexu. Mají větší zájem o rozvoj svého ducha než o svou peněženku. Pohrdají plody technologie a dokonce chtějí, aby se jejich děti rodily doma. Termín "permisívní" se nedá aplikovat na ně, ale spíš na jejich rodiče.
Sedm cyklů Jupitera

Cykly Jupitera odpovídají číslům 12 a 7, zvláště protože Jupiter potřebuje zhruba 12 let (přesně 11 let a 10 1/2 měsíce) pro úplný oběh zvěrokruhem a také protože v archetypálním životě 84 let (úplný cyklus Urana) je obsaženo sedm úplných cyklů Jupitera. Význam čísla 12 je sám o sobě zjevný (znamení a domy); odpovídá ale také počtu Jupiterových družic. Tato dvanáctiletá pulzace, která udává rytmus jupiterského pulzu, je generickým cyklem věku, který je pro všechny společný. Všichni, jenom tím, že se toho vůbec dožili, prodělají zkušenost "návratu" Jupitera ve zhruba 12, 24, 36, 48, 60, 72 a 84 letech. Rytmus těchto cyklů se bude popisovat na potenciálně vzestupné spirále růstovými pokusy jedince, který se chce stát něčím "víc než jedincem". Vyjadřuje potřebu rozšiřovat se nejen směrem do šířky, ale také do výše. Každý nový jupiterský cyklus je potenciálně něčím více než prostým opakování cyklu předcházejícího. Každý ze sedmi cyklů má specifický směr a cíl; bude vyznačovat důležitý bod obratu v životě jedince. To však neznamená, že by tyto cykly nutně odpovídaly významným událostem, protože k bodu obratu může dojít na subjektivní úrovni a na úrovni vědomé nemusí být ani zaregistrován. Co je v těchto okamžicích možné, to je využití jupiterské energie novým a odlišným způsobem. Podle toho, jak se nová tendence bude vyvíjet, bude zasahovat osobní vztah člověka ke společnosti a jeho vlastní participaci na této společnosti.

Dělení každého cyklu na sedm období má univerzální význam a použití. Blavatská ve své "Tajné doktríně" uvádí množství příkladů této sedmičkové analýzy a dává je do vztahu k tomu, co nazývá "Sedmi lidskými principy". Tyto principy jsou:
1) Fyzično
2) Éterično neboli vitální princip
3) Astrál: city a přání
4) Vnitřní mentálno neboli intelekt
5) Vysoké mentálno neboli opravdový duch
6) Buddhi, spirituální duše
7) Atma neboli čistý duch

Těchto sedm principů má své ekvivalenty ve všech náboženstvích, u starých Egypťanů a Peršanů, v kabale, taoismu i I-Tingu. Mluví o nich Platón a jsou součástí hermetické doktríny a buddhismu. V alchymii má Velké dílo rovněž sedm fází. Sedmá je nejvyšší etapou osvícení. Tak během čtyřiaosmdesátiletého života sedm jupiterských konjunkcí s Jupiterovou natální polohou vnuká myšlenku, že plné dovršení funkce Jupitera v osobnosti probíhá v sedmi etapách a ke svému vyvrcholení vyžaduje 84 let.
Dvanáctileté jupiterské cykly

Protože cyklus Jupitera byl spojován s číslem 12, je každý rok jeho cyklu spojován s jedním znamením zvěrokruhu. První rok je rokem "Berana", druhý rok rokem "Býka" a tak dále. Musíme si však v každém případě uvědomit, že tato zodiakální korespondence se musí vztahovat k umístění Jupitera v nativitě a nesmí se směšovat se znamením, kterým Jupiter tranzituje. Jestliže je natální Jupiter na 18° Kozoroha, začne tedy pak rok "Berana" tehdy, když tranzitující Jupiter dosáhne 18° Kozoroha a bude trvat až do té doby, než tentýž Jupiter dosáhne 18° Vodnáře. Tímto způsobem a podle toho, čeho se Jupiter týká, může vlastní povaha znamení zabarvit dotyčný rok. Astrolog bude muset brát v úvahu každý rok tohoto cyklu podle věkového faktoru, což platí obzvláště pro rok "Berana".

Rok Berana - Návrat Jupitera. - Tento rok začíná návratem Jupitera a ohlašuje renesanci jupiterského principu v životě. Jestliže toužíme po tom, abychom vydělali víc peněz, získali větší společenskou prestiž nebo hráli v rámci společenství zodpovědnější roli, je to okamžik pro začátek naší vědomé práce směrem k tomuto cíli. Chceme-li, aby tento nový cyklus přinesl plody, měli bychom využívat své schopnosti iniciativy a svých vůdcovských vlastností v jupiterské sféře. Aby se úspěch dostavil, je nutno se chopit iniciativy, vynakládat snahu a objevovat své možnosti na úrovni společenské, finanční, náboženské a politické. Roka "Berana" není vyvrcholením, ale počátkem. Není to - jak uvádí mnoho tradičních textů - okamžik, kdy se dostavují pocty a odměny, ale spíš okamžik zasévání zrna. Všichni začínají svůj cyklus Jupitera v domě, kde se nachází natální Jupiter. Tato natální poloha v domě určuje typ požadované iniciativy a bude označovat tu oblast života, kde se jupiterská potřeba projeví. Jestliže například k návratu Jupitera dochází v 1. domě, bude nová iniciativa méně viditelná navenek - bude spíš vnitřní: může se týkat nějakého nového společenského nebo náboženského ideálu. Příprava pro novou společenskou funkci do budoucnosti si může vyžádat určité stažení se z obvyklých společenských nebo "náboženských" činností. Novou funkci Jupitera je nutno spojovat cyklus po cyklu stále více se základním životním cílem, tak jak se jeví v celé nativitě.

Období Berana je zvláště užitečné k tomu, abychom si stále více uvědomovali způsob, jímž operuje jupiterská asimilační funkce v rámci vlastního biologického a psychologického organismu. Problémy společenského, náboženského a profesionálního života v naší komunitě budou v tomto okamžiku také výraznější. Jestliže si je člověk vědom toho, že začíná nový cyklus, a že teď má také novou příležitost významněji využít jupiterských energií ve svém životě, tehdy a jen tehdy se může něco změnit ve způsobu jeho růstu a rozvoje. Jestliže - abychom uvedli jiný příklad - se Jupiter nachází v 10. domě, naznačuje to, že osoba je schopna vykonávat nějakou společenskou moc. Životní prověrky tedy budou zaměřeny na to, jak využívá svého společenského postavení, své prestiže a svého bohatství či náboženské nebo psychologické prozíravosti. Každý nový cyklus Jupitera přinese novou prověrku v této oblasti, a to na základě plodů předcházejícího cyklu. V důsledku toho rok Berana, připadne-li na 10. dům, nebude oznamovat rok, kdy se vnitřně stáhneme, ale spíše výzvu k růstu za hranice toho, co jsme až do té doby ve vnějším světě znamenali. Náš vklad do hry je pak cílem, ve kterém využíváme svého vlivu na poli profesní nebo sociální zkušenosti. Jestliže to shrneme, beranské vlastnosti iniciativy a vůdcovství budou potřebné při zahájení každého jupiterského cyklu, ale musí to být vždy v souladu s natální pozicí v domě a s aspekty.

Rok "Býka" - během druhého roku cyklu bychom měli vidět, jak se nový jupiterský impulz více konkretizuje. Nová iniciativa by teď měla přinést určité plody; takto člověk bude moci mít konkrétní představu o tom, co bude možné či nemožné, nezbytné nebo zbytečné. Měl by tedy odmítnout všechny snahy, které se jeví jako neplodné. Abychom pokračovali na příkladu natálního Jupitera v 1. domě, bude fáze "Býka" spadat dohromady s tranzitem 2. domem. Nový jupiterský impulz by si mohl vyžádat investici osobních, finančních, psychologických a fyzických zdrojů. Může vyžadovat i přehodnocení svých vlastních možností a vnitřních schopností nebo lepší organizaci svých vlastních zdrojů. Důraz na druhý dům ukáže, zda jupiterská příležitost, tak jak byla pochopena během beranské fáze, může či nemůže být prakticky použita. Ukáže také, zda jsou setrvačnost (inercie) zažitých vzorců chování a osobní předsudky silnější než nový impulz, a zda člověk může tuto ulitu, kterou si sám pro sebe vytvořil, rozbořit. Jestliže je toho schopen a jestliže je schopen postihnout nejhlubší vrstvy své bytosti, objeví se před ním schopnosti jeho vlastní povahy, o kterých nikdy ani netušil, že je má.

V případě natálního Jupitera v 10. domě může fáze Býka v tomto cyklu spadat dohromady s tranzitem přes 11. dům. To vnuká myšlenku, že nový jupiterský impulz, který se dal do pohybu během fáze Berana, je teď nutno uvést do vztahu se sociálními prostředky, které má člověk k dispozici, aby se jeho vize konkretizovala v očích ostatních lidí. Člověk bude muset poněkud krotit svůj entuziasmus a nebude nutno se příliš tvrdě rozcházet s lidmi, kteří mu společenský úspěch za předcházejícího jupiterského cyklu umožnili. Ideály musí být realistické, přijatelné pro jeho společníky, společenství; jestliže tomu tak není, člověk zůstane sám, bez přátel a bez schopnosti jednat konstruktivně podle skutečných potřeb své společnosti. Nový jupiterský impulz by měl brát v úvahu opravdové společenské potřeby a ne osobní rozmach na úkor ostatních. Jestliže to skutečně představuje možnou odpověď na sociální potřebu, může se stát, že se moc společnosti pokusí jednat skrze tohoto jedince, který pak bude určitým představitelem v té sociální sféře, která je spojena s jeho schopnostmi a kompetencemi.

Rok "Blíženců" - tato fáze zdůrazní schopnost komunikace s okolím. Člověk může mnoho číst nebo psát a tak se pokoušet rozšířit svého ducha a lépe si utřídit myšlenky. Může být v pokušení, aby žil výhradně pro ducha; bude se tedy muset snažit využít nový jupiterský impulz prakticky a signifikativně. Podle toho, jak člověk exteriorizuje svou jupiterskou energii, měl by ve společenské sféře navazovat nové vztahy. Protože je to ale doba experimentování, neměl by tyto vztahy držet ve ztrnulém přísném rámci, ale nechat je volně plynout; je to první objektivní prověrka nového impulzu. Jestliže fáze Blíženců spadá dohromady s tranzitem přes 3. dům, mohou nové kontakty a nové myšlenky ve spojení s okolím pomoci jupiterskému impulzu, aby lépe fungoval v každodenní realitě. Člověk by se měl pokoušet dokazovat a prokazovat hodnotu - nebo nedostatek hodnoty - nového využití Jupitera. Během této fáze cyklu by člověk měl vidět novou osobní společenskou nebo psychologickou perspektivu ve svém vztahu ke společnosti.

Jestliže fáze Blíženců odpovídá tranzitu 12. domem, schopnost osoby být skutečným a efektivním organizátorem určtých aspirací skupiny bude podrobena zkoušce. Během tohoto období se člověku buď podaří najít odpověď na podvědomé potřeby své skupiny, nebo se objeví tendence nechat se potopit přízraky minulého cyklu. Vzpomínka na prohry z minula a "nedokončenou práci" zastíní život a vytvoří překážku pro jakýkoliv pohyb vpřed. Právě v této fázi se bude rozhodovat, zda nový jupiterský cyklus skutečně zavede nové prvky do osobní sociální adaptace a nebo - v důsledku nedostatku odvahy a síly vůle - bude "nový" cyklus jen opakováním starého schématu, odbývajícího se v nudě nebo rezignaci.

Rok "Raka" - fáze Raka tohoto cyklu odpovídá první čtvrti nebo rozběžné kvadratuře Jupitera k jeho natální pozici; je to "krize v činnosti". Toto období by se mělo využít pro konzolidaci nového směru. Od fáze "Berana" k fázi "Blíženců" jde o dobu experimentování, kde ještě neexistuje nutnost pevného rozhodnutí nebo volby určitého definovaného směru. Naproti tomu ve fázi Raka se volba stává imperativem. Člověk se musí rozhodnout zároveň pro formu a směr, který na sebe vezme nová jupiterská tendence a cítit se tím tedy "vymezený". Neznamená to, že by člověk měl ze strachu odmítat některé cíle nebo ambice, nebo že bude nucen se omezovat příliš v tom smyslu, že by se měl přizpůsobit této nové jupiterské potřebě v určité už ustálené formě nebo doktríně. Omezení zde znamená koncentraci, zaměřenou určitým specifickým směrem - spíš něco jako napínání luku Střelce než rozptýlení sebe sama v celém vesmíru. Fáze Raka je bodem obratu v celém jupiterském cyklu. Jestliže tedy ve fázi Blíženců bylo třeba sdělit novou jupiterskou tendenci, mluvit o ní, pak je rozběžná kvadratura jako taková výzvou k činu. V tomto okamžiku si člověk musí vybrat sociální jupiterskou činnost, která nejlépe odpovídá tomu, co opravdu hledá, a čeho přeje si dosáhnout. Toto období vytvoří směr pro zbytek cyklu; zde je rovněž nutno provést osobní volbu.

Jestliže fáze Raka odpovídá tranzitu Jupitera 4. domem, bude zde dvojí zdůraznění konzolidace vlastní situace (údělu) a vytvoření konkrétních základů. Člověk si nemá myslet, že dosáhl nejnižší úrovně a že už nebude moci jít kupředu; naopak - nový impulz by měl být dostatečně zformován a být natolik realistický, aby bylo možno jej více rozvíjet. Jinými slovy, během této fáze musí člověk najít stabilní bázi, od které může vyjít, od které může začít jednat sociálně dynamičtěji a kreativněji. V tomto okamžiku by si člověk měl jen více uvědomovat příležitosti, které mu nabízejí šanci stanovit si rámec pro konečného pokroku, zvláště během fáze Vah a po ní. Jestliže fáze Raka odpovídá tranzitu Jupitera 1. domem, pak "konsolidace" bude znamenat, že se člověk má rozhodnout dát se do služeb nějakého společného podniku nebo skupiny, která odpovídá jeho vizi z období fáze Berana. Člověk by měl být ochoten v tomto okamžiku se plně a totálně věnovat osobě nebo kolektivnímu dílu, u kterých se mu zdá, že nejlépe reprezentují jeho sociální ideály.

Rok "Lva" - Zatímco fáze Raka je důležitým bodem obratu v úsilí člověka ve směru jeho sociálního a osobního vývoje, fáze Lva, která po ní následuje, může jenom posunout kupředu to, co už bylo vytvořeno. Člověk musí jít kupředu s přesvědčením a imaginací a nechat volný průběh svým tvůrčím schopnostem a sociálním nadáním. Jeho sny z období první čtvrti se právě stávají realitou a člověk by měl být ochoten vzít na sebe určitá rizika, aby se uskutečnily. V tomto okamžiku bychom se neměli bát ukázat v nějaké konkrétní formě hodnoty, na kterých osobně lpíme.

Jestliže fáze Lva odpovídá tranzitu Jupitera 5. domem, sociální expanze člověka bude záviset více než kdy jindy na jeho osobní iniciativě. Mohou se zde vyskytnout problémy spojené se záchvaty optimismu, zvláště v oblasti spekulací. Člověk bude jednat, jako by měl naplnit nějaké skutečné poslání a bude schopen svobodně přijmout svou odpovědnost. V tomto okamžiku je možné, že se stane mluvčím nějaké skupiny, která vyjadřuje ty jupiterské hodnoty, kterých se on sám nejvíce drží. V každém případě je to vhodný okamžik k tomu, aby člověk získal společenské uznání svých vlastních jupiterských cílů a zvýšil svou sebedůvěru v sociálním jednání. Musí tlumit svůj sklon k aroganci a pýše - při tom typu nekontrolovatelného nadšení, které blokuje rozum a vůli.

Jestliže Jupiter tranzituje během fáze Lva 2. domem, bude to zkouška jeho osobní schopnosti organizovat a rozšiřovat dosah toho, co považuje za hodnotné, ať je to povahy materiální nebo spirituální. Tato zkouška může pro člověka obsahovat volbu mezi touhou mít společenskou moc, která mu byla svěřena a příslušnou organizaci této moci, kterou považuje za svěřenou pro dosažení blaha všech. Jestliže člověk využije společenské moci, kterou disponuje, jen k tomu, aby živil své ego nebo z ní získal společenská nebo náboženská privilégia, pak se celý jupiterský cyklus stává z duchovního hlediska negativním.

Rok "Panny" - během fáze Panny člověk sklízí výsledky svého sociálního vyjádření, což si často vyžádá změny ve svém vlastním sociálním chování. Jestliže se během fáze Lva nedostavil úspěch, mělo by to teď pro nás být podnětem, abychom se pokusili o zlepšení. Právě tady člověk odhalí svůj pravý duchovní význam - kvalitou své reakce na svou nedostatečnost nebo porážku. Může to vyvolat prostě vyvinutí nějakové nové sociální techniky nebo z širšího pohledu to může znamenat totální osobní obětování se společenskému ideálu, na který se člověk na počátku jupiterského cyklu zaměřil. Bude nutno čelit krizím, které se v tomto okamžku objeví, zvláště v případě, kdy jsou problémy způsobeny egocentričností nebo egoismem. Během této fáze musí být člověk ochoten a připraven růst prostřednictvím služby a poslušnosti. Největší nasazení se od něj bude požadovat ve formě vlastního přispění produktivitě a růstu svého společenství. Nesmí se bát většího množství práce, ani potřeby rozvíjet svou schopnost služby.

Jestliže fáze Panny připadá na tranzit 6. domem, měl by člověk pracovat na tom, aby se stále účinněji spojoval s nějakým větším sociálním rámcem a rozvíjel směr své participace na společnosti. Jde o poslední osobní etapu: buď je člověk na cestě k nové formě společenské seberealizace, jestliže se jupiterský cyklus až do tohoto okamžiku vyvíjel pozitivně - nebo si člověk uvědomí, že nebyl dost realistický a zjistil, že není schopen mobilizovat své energie tak, aby v sociálním životě dospěl k pozitivnímu výsledku. Jestliže osobní sociální chování nedosáhne výše ideálu, který měl člověk před očima na počátku jupiterského cyklu, poskytne tato fáze Panny v 6. domě příležitost k tomu, aby si jasně uvědomil důvody tohoto nezdaru - není ještě pozdě něco změnit.

Když fáze Panny odpovídá tranzitu Jupitera 3. domem, může se objevit potřeba uvědomit si způsob, jakým používáme své nové sociální nebo duchovní myšlenky. Tady nás může reakce ze strany příbuzných (rodičů) nebo lidí, kteří mají k těmto myšlenkám blízko, přimět k tomu, abychom si při jejich vyjadřování nebo uvádění do praxe uvědomili, že v těchto myšlenkách je cosi, co už není tak hodnotné nebo použitelné, jak jsme si zpočátku myslili. To může vyvolat určitou krizi: nutnost něco změnit, ať v našem vlastním způsobu myšlení, nebo v chování; bude tedy možná nutné naučit se nějakou novou techniku, jak vyplnit své společenské a (nebo) osobní mezery.

Rok "Vah". Tato fáze Vah označuje střed jupiterského cyklu: kulminaci vnějších snah, které mají prokázat v našem životě nové jupiterské hodnoty. Zatímco se pokoušíme změnit povahu svých mezilidských vztahů, zdokonalit je a učinit je uspokojivějšími, nový příliv jupiterských energií dosahuje ve sféře osobního, společenského a náboženského života svého vrcholu. Vše, co bylo během roku Berana započato a dostatečně se konzolidovalo ve fázi Raka, by mělo v té či oné podobě dosáhnout v roce Vah určitého vyvrcholení. V tomto okamžiku se třeba člověk bude muset vědomě nově přizpůsobit všemu, co Jupiter znamená v jeho osobním životě. Jestliže se od roku Berana s rozmyslem připravoval na vývoj nového sociálního nebo duchovního vědomí, pak může rok Vah dovést tuto tendenci k vyvrcholení prostřednictvím jakési dané "iniciace" v rámci společenského nebo duchovního většího celku, o kterém člověk ví, že je jeho významnou součástí. V tomto okamžiku se může zrodit velmi silná touha uniknout sám sobě nebo ztratit svou identitu ve společenských aktivitách nebo v nějakém vztahu. Navíc může člověka jupiterská potřeba svádět k tomu, aby svůj smysl pro bytostné já ztratil tak, že se bude zaměřovat na příliš ambiciózní plány nebo úkoly. Současně je zde ale možnost získání větší společenské prestiže: důležité obchodní spojení, manželství nebo objevení své opravdové společenské nebo profesionální dráhy.

Jestliže se tranzit Jupitera odbývá během této fáze v 7. domě, příležitost pro růst a expanzi nám poskytnou návrhy ze strany partnerů nebo známých. Bude to platit zvláště tehdy, jestliže se vlivem těchto známostí vynoří situace, která byla už nějakým způsobem založena nebo se rozvine určitá tendence, kterou jsme sledovali už od fáze Berana. Jako každá jiná forma nějakého podnětu je jednou z možností i manželství. Ale ve všech případech měla by se rozšiřovat sféra osobních kontaktů. Nové příležitosti k pokroku vyplynou z nových sociálních a meziosobních kontaktů, vytvořených během této fáze Vah.

Jestliže fáze Vah odpovídá tranzitu Jupitera 4. domem, kulminace sociálních a duchovních snah, které započaly ve fázi Berana, povede k velmi silnému pocitu osobní síly (moci). To člověku umožní, aby vybudoval svůj život na spolehlivějších základech. Může se z něj stát někdo opravdu reprezentativní, plně si vědomý nové sociální role, kterou jeho osobnost chce hrát. Vnitřní život by měl být bohatší, city expanzivnější a sebedůvěra by měla růst. Na tom všem je možno zbudovat širší a pevnější základy pro osobní život.

Rok "Štíra" - Vše, čeho bylo dosaženo za "úplňku" - fáze Vah - by se mělo během roku Štíra zkonsolidovat. Tyto realizace by se teď měly obhájit a prokázat se na sociálním plánu; to obvykle zahrnuje revizi nebo reorientaci jupiterské tendence, která se už od počátku cyklu pokoušela o to, aby byla společensky uznána. Člověk musí velmi bedlivě přezkoumat, co očekává od nového osobního vztahu ke společnosti, který byl v zásadě započat během fáze Vah. Právě skrze tyto nové interpersonální vztahy se mohou objevit problémy v praktické realizaci cílů osobního života. Člověk musí zapomenout na nerealistické sny, nebo je nechat stranou. I když je zde nějaká idealistická láska a potřeba sdílení, každý nový vztah, vytvořený na tomto základě, musí zaujmout své místo ve struktuře existujícího sociálního, kulturního a náboženského řádu. Ve fázi Štíra se rovněž mohou objevit problémy, dané buď potřebou přizpůsobit se společensko- kulturnímu kontextu nebo osobní nedůvěrou vůči tradičním hodnotám. Pokud jde o skutečný osobní zdar, je tato fáze jupiterského cyklu nejdůležitější. Jestliže člověk není při uskutečňování svých společenských snah dost realistický a dostatečně "vědomý", velmi pravděpodobně zažije v této době propad těchto svých snah - které podnikl pro to, aby spojil individuální cíl se sociálními prostředky, které má k dispozici. Ať se stane cokoli, tato osmá fáze odhalí konkrétní realitu - úspěch nebo nezdar - plného nasazení ve směru dosažení sociální harmonie a významu.

Jestliže Jupiter tranzituje 8. domem během fáze Štíra, bude zvýrazněna potřeba určité formy osobní regenerace. Jestliže si člověk přeje znovu se zrodit jako osoba, schopná produktivně a efektivně se podílet na činnosti v rámci své skupiny, společenství národa nebo kultury, je to nejvhodnější okamžik. Zabránit musíme: tendenci ztrácet se v touhách nebo hodnotách ostatních lidí nebo sociálních činnostech, vytvořených "větším celkem". Budeme se možná muset přizpůsobit určitým sociálním procedurám, abychom byli společensky přijati; nikdy bychom však neměli ztrácet se zřetele svůj individuální cíl. Můžeme rovněž, byť s určitou přizpůsobivostí, pracovat na tom, abychom směřovali svou sociální energii ke svým osobním cílům.

Když fáze Štíra spadá dohromady s tranzitem 5. domem, prověří toto období rovněž osobní chování, které jsme si vyvinuli během předcházející fáze Vah. Bude nutno prokázat hodnotu nové teoretické sociální osobnosti. V tomto musí člověk zůstat věren svému vlastnímu cíli a jednat tak, aby ostatní přesvědčil bez nějakých střetů. Je tu nebezpečí, že se bude projevovat přes nějakou maskovanou "personu", zvláště pokud trpí komplexem méněcennosti. Je nutno se vyhnout pýše, hněvu a chtivosti; ty člověku ukážou, že není pánem ve vlastním domě, a že namísto individuálního Sebejá jednají vlastně energie lidské povahy.

Rok "Střelce" - Jestliže byl cyklus až do této doby pozitivní, může se stát fáze Střelce fází skutečné sociální expanze. Během tohoto období bude člověk svědkem toho, jak se nové sociální činnosti nebo významy, které se objevily během fáze Vah, začínají infiltrovat do společnosti. Bude třeba klást důraz na společenskou organizaci a rozšíření své vlastní sociální moci. Člověk by se měl snažit transformovat prvky sociálního nebo náboženského života ve vztahu k probíhajícímu osobnímu cyklu Jupitera. Důležité budou etické a sociální principy. Sebedůvěra a expanze budou výsledkem jistoty, kterou člověk získá, když spojí své energie s energiemi skupiny.

Jestliže Jupiter během této fáze tranzituje 9. domem, nastal čas na dlouhodobé plány. Tyto plány by měly být zaměřeny na reorganizaci osobních společenských kontaktů, a to podle nové společenské představy, kterou se člověku podařilo vytvořit. Člověk se musí snažit v ničem nepřehánět a nenechat se unést fanatickou touhou po osobní expanzi. Bude možné konkretizovat určité cíle na náboženské nebo okultní úrovni; mohlo by rovněž dojít k extatické ztrátě sebe samého v mystických zkušenostech. Na spíše pozemské úrovni se mohou objevit osobní, profesionální nebo společenské příležitosti v navazování kontaktů s cizími zeměmi nebo k přemístění směrem k novým zeměpisným obzorům. V této době by člověk měl rovněž investovat do nových nebo vzdálených projektů. Výchova, publikační činnost, reklama, plavba, zákon, nákup nebo prodej (písemný) nebo veškerá práce, která vyžaduje cestování - to vše figuruje v možnostech tohoto tranzitu 9. domem.

Jestliže Jupiter tranzituje během fáze Střelce 6. domem, je zde možnost výrazného pokroku ve vlastní práci a - pokud je to třeba, nemělo by být obtížné najít práci novou. Nejlepší možné příležitosti se vynoří z osobní schopnosti aplikovat efektivní metody v každodenní rutinní činnosti - jak doma, tak v zaměstnání. Někdy může toto období vyvolat krizi, danou reakcí na nějakou společenskou nebo národní potřebu. Může se ukázat, že je nutno určité věci změnit - buď jako reakci na potřeby těla nebo jako výraz instinktivních potřeb a přání. Člověk musí být ochoten se naučit novým způsobem pohlížet na nadání, které má - zvláště jestliže ve fázi Štíra objevil své slabé stránky. Musí si ale uvědomit, že technika není všechno. Osobní, emocionální nebo psychologický způsob přístupu k možné krizi může mít za následek to, že naše schopnost využívání této techniky může zklamat. Na praktické úrovni mohou nabízet profesionální možnosti práce v administrativě, v civilní službě, místo ve výrobě, pečovatelské službě nebo dietetice.

Rok "Kozoroha" - Fáze Kozoroha odpovídá doběžné kvadratuře tranzitujícího Jupitera ke své vlastní natální pozici; je to tedy další období "dávání věcí do pořádku". To, na čem člověk pracoval od počátku cyklu, by teď mělo být solidně a konkrétně etablováno v osobním společensko-profesionálním kontextu. Tady není možno očekávat nějakou dodatečnou expanzi; od této doby je nutné začít objektivně zvažovat výsledky svých vlastních realizací pokud jde o jejich hodnotu pro společenství a pro růst skutečného bytostného Já. V této době by si člověk měl klást otázku: "Co znamená má nynější práce nebo má kariéra pro mne osobně? Co od ní očekávám? Přinesla mi to, co jsem od toho očekával? Dal jsem do své práce všechno, čeho jsem byl schopen? Do jaké míry jsem se až do dneška přizpůsobil kolektivním ideálům a chování? Co mohu nabídnout, abych byl do budoucna více sám sebou, když ode mne společnost něco očekává?" Jestliže odpovědi na tyto otázky ukáží, že společenské nebo profesní činnosti, které si člověk zvolil, mu neumožnily, aby prokázal svou skutečnou hodnotu nebo účinně ukázal na veřejnosti, kým a čím je jako individualita, nastal čas situaci od základu a detailně zrevidovat. V ideálním případě by každý jedinec měl společnosti přinést to, čím bytostně je. Práce, kterou konáme ve vnějším světě, by měla sloužit k vyřešení osobních problémů a současně tak nebo onak reagovat na potřeby společnosti. Nebude to nutně práce snadná; měl by to ale být takový typ zaměstnání či činnosti, který nás bude podněcovat, abychom byli opravdu sami sebou a abychom dávali opravdu ze sebe. Nezáleží ani na práci, ani na funkci! Duchovně řečeno je důležité to, že máme příležitost platně prospět ostatním podle jejich vlastní osobnosti a jejich jedinečnosti.

Jestliže se fáze Kozoroha kryje s tranzitem 10. domem, bude zvláště nutné dát do pořádku svou osobní kariéru nebo veřejný "image". Ty veřejně ukáží, jak je zařídili to, abychom ukázali navenek jupiterský ideál, který se zrodil na ascendentu. A protože tato exteriorizace není nikdy ani úplná, ani dokonalá, pokaždé, když je akcentován 10. dům, je to okamžik, kdy si musíme připustit, že jsme někde měli nějakou mezeru a akceptujeme nutnost zlepšení svého výkonu. Během tohoto tranzitu získáme takovou prestiž, jakou si zasloužíme, a budeme vyzváni k tomu, abychom veřejně prokázali své společenské, osobní a profesionální nadání a schopnosti. Je to okamžik, kdy předvádíme svou tvůrčí práci veřejnosti a využíváme společenských nebo profesionálních příležitostí.

Jestliže fáze Kozoroha odpovídá tranzitu Jupitera 7. domem, pak se "úpravy" v rámci jupiterského cyklu budou odbývat v rovině interpersonálních vztahů a obecného postoje k vnějšímu světu. Člověk musí prokázat hodnotu svých sociálních ideálů způsobem, jakým jedná jak s ostatními lidmi, tak se svým společenstvím. Jinak řečeno, musí upravit své sociální vazby tak, aby opravdu a účinně sloužily nějakému cíli v kontextu širšího procesu.

Rok "Vodnáře" - Tato fáze jupiterského cyklu je okamžikem znovuzpochybnění všech idejí a všech sociálních ideálů, okamžikem, kdy si musíme uvědomit, že svým osobním společenským aktivitám musíme dát novou hodnotu. Budeme potřebovat zdravý rozum, abychom se pokusili co nejklidněji a co nejobjektivněji vyhodnotit, co považujeme za skutečné potřeby své společnosti, svých přátel a svých nejbližších. Během tohoto období míváme tendenci si stavět vzdušné zámky, abychom si trochu vykompenzovali "mezery", zjištěné ve fázi Kozoroha. V tomto okamžiku budeme mít rovněž sklony k tomu, aby se nás hluboce dotýkalo jak uznání, tak odsouzení ze strany společnosti. Ačkoliv se můžeme v současnosti těšit z plodů veřejného úspěchu a třeba i úspěšně zvětšovat hodnotu a prestiž všech výsledků své vlastní jupiterské expanze, mělo by toto období odhalit i odvážnou touhu po nových horizontech.

Jestliže se fáze Vodnáře kryje s tranzitem Jupitera 11. domem, můžeme se těšit z plodů svých snažení - za předpokladu, že fáze 10. domu byla pozitivní. Daleko důležitější zde však je, že máme celkový jasný pohled na to, čeho jsme během celého jupiterského cyklu dosáhli. Vidíme rozdíl mezi ideálem a skutečností a můžeme se začít připravovat na uskutečnění nadcházejícího jupiterského cyklu. Když jsem se rozhodli, jak by měl vypadat další krok do budoucna, měli bychom soustředit svou pozornost na sociální prostředky, které máme k dispozici, na přítele a souputníky, kteří nám pomohli při našem minulém možném vzestupu, a které bychom si měli zachovat pro vzestup nový. Abychom v tom byli úspěšní, musíme se snažit ze všech sil formulovat své nové ideály společensky účinně a přijatelně pro všechny, kdo nás krok za krokem až do této fáze 11. domu následovali. Společenské "trumfy" jsou klíčem k budoucímu osobnímu úspěchu. Prostředkem k našemu postupu budou profesionální vazby a kluby nebo organizace, do kterých patříme. Při realizaci osobních plánů mohou napomáhat kontakty s významnými lidmi, přátelé a rodinná prestiž.

Jestliže během fáze Vodnáře Jupiter tranzituje 8. domem, je nutno dát praktický základ vztahům, které se vytvořily za fáze Kozoroha. Nyní je potřeba prokázat své vlastní schopnosti v určování směru tím, jak budou narůstat plody naší společné práce s ostatními členy skupiny. Je možné, že budeme muset korigovat či napravit různé problémy, pocházející z našich vlastních interpersonálních vztahů a vyvinout si reálný smysl pro hluboké sympatizování s lidmi. Úspěch se dostaví skrze naše vztahy, partnery - pokud jsme ochotní dát své zdroje k dispozici obecně pro vzájemné blaho. Půdu nám připraví kooperativní postoj a naše osobní kouzlo. V tomto momentě je velmi důležité dívat se kupředu a nenechat se blokovat minulostí. Musíme se pokusit transformovat zavedené způsoby tím, že prokážeme nový princip chování. Nesmíme však ztrácet ze zřetele životní cíl natálního Jupitera v 10. domě. Všechno, co děláme během tranzitu 8. domem, bude na velmi konkrétní úrovni pomůckou nebo překážkou v tom, co chceme uskutečnit jako veřejné projevení své vlastní individuální reality.

Rok "Ryb" - Tato finální fáze cyklu Jupitera je obdobím transformace. Činy nebo rozhodnutí, učiněné v této době, mohou zpozdit osobní schopnost čelit novým podmínkám a novému prostředí, které se rýsují na horizontu. Jestliže se člověk pokusí jít za hranice vědomí a sociálních, náboženských a politických činností, kterým až do té doby věnoval pozornost, může se stát, že se bude muset vzdát mnoha věcí. Nový jupiterský impulz bude opravdu nový jen v případě, že během fáze Ryb opustíme své víry a postoje, které nás spojují s minulostí a vyrovnáme se s nimi. Během této fáze je nutno co nejvíce asimilovat hodnoty vzdálené či málo známé. Jupiterská expanze by teď měla zahrnovat stále více, zvláště to, co člověka provokuje jako málo známé, ba antagonistické. Jen tak se připraví na nový jupiterský cyklus; protože větší pochopení a větší láska závisí na schopnosti jedince pojmout do sebe věci cizí a neznámé.

Jestliže Jupiter tranzituje během fáze Ryb 12. domem, bude kladem silný důraz na "rozpuštění" odcizujících spojení a omezení. Natální Jupiter v 1. domě nebude nikdy symbolem osobního ztotožnění se s nějakým novým společenským nebo náboženským ideálem, jestliže mu nepředcházelo nějaké vzdání se, odmítnutí nebo opuštění. Takováto výzva ke vzdání se či odmítnutí se bude dostavovat každých 12 let, když bude Jupiter tranzitovat 12. domem. Jen tehdy, když minulost už nesvazuje naši duši a mentálno, může duch jednat a může nás posouvat směrem kupředu a vzhůru. Během této finální fáze cyklu Jupitera musí člověk zpochybnit svou závislost na společnosti a společenských zvyklostem. Jestliže v tomto okamžiku nedojde k žádné změně, znamená to, že nežijeme jako svobodný jedinec. Jediné opravdové osvobození spočívá v osobní schopnosti změnit svou vlastní poslušnost duchovním, morálním a společenským ideálům podle toho, jak probíhá náš osobní růst. Jestliže odoláváme změně, odoláváme i růstu. Jestliže si ale primárně uvědomíme, že se nevyvíjíme proto, že jsme se nechtěli změnit, znamená to, že nadešla příležitost tohoto osvobození využít. Když odmítneme omezující hodnoty a nicotná uspokojení, můžeme se pokusit dosáhnout širších a vznešenějších cílů. Je to jakási příležitost, která se nabízí každých 12 let, kdy Jupiter prochází svou fází Ryb a také když prochází 12. natálním domem.

Jestliže fáze Ryb koresponduje s tranzitem Jupitera přes 9. dům, je to příležitost pro přezkoumání a opuštění hodnot, které tvoří základ pro jeho natální pozici v 10. domě. A právě v "záležitostech 9. domu" se setkáme s podmínkami, které umožní starému způsobu cítění, myšlení a chování, aby se postupně změnily. Svůj silný jupiterský tlak můžeme transformovat prostřednictvím nějaké náboženské zkušenosti nebo při četbě filozofického díla či při naslouchání mistru; svá přesvědčení můžeme změnit také vlivem cesty do nějaké vzdálené země nebo při setkání s cizincem. V každém případě se tento tranzit 9. domem vztahuje ke snaze, kterou člověk vyvíjí, aby objevil, proč se některé věci dějí nebo proč se udály zároveň v jeho mezilidských vztazích a v jeho pokusech začlenit se nějak významně do vnějšího světa. Tonalita Ryb podporuje potřebu překonání krize, abychom se pak mohli s lidmi a světem setkávat nově a svobodněji.
Individuální cyklus Jupitera

Pro humanistický přístup začíná individuální cyklus Jupitera tehdy, když planeta poprvé dosáhne stupně ascendentu. Protože cyklus Jupitera trvá zhruba dvanáct let a protože na druhé straně můžeme tuto planetu při narození najít v kterémkoliv z dvanácti domů, individuální cyklus začne v tom či onom okamžiku během prvních dvanácti let života. Od tohoto okamžiku je možno Jupitera využívat ve vztahu k základnímu cíli života této osoby stále individualizovaněji. Podle základních tezí o tranzitních cyklech, které proklamoval Rudhyar, se první tři domy horoskopu počínaje ascendentem (první kvadrant neboli zimní kvadrant) vztahují k růstu základní povahy studované planetární funkce. V důsledku toho tedy, podle toho, jak Jupiter postupuje od ascendentu k IC, si jupiterská funkce a vše, co k ní patří, rozvíjí nové fasety subjektivním, interiorizovaným způsobem. Navenek nemusí být nic viditelné. Tuto etapu procesu má zrno asimilovat během zimního kvadrantu roku.

Následující tři domy (druhý neboli jarní kvadrant) se vztahují ke schopnosti jednotlivce využít planetární funkce. Z toho plyne, že když Jupiter překročí IC a jde směrem k descendentu, je kvalita jeho funkce ve vnějším životě člověka zjevnější a jasnější. Něco začíná vyrážet na povrch, jako by bylo jaro. Nový jupiterský impulz začíná klíčit a můžeme se začít dohadovat, co z něj později vyroste. Nové jupiterské schopností by se měly vypracovávat podle toho, jak se člověk pokouší participovat novým způsobem na životě svého společenství a kreativněji jej v oblasti svého vlivu ovlivňovat.

Třetí kvadrant neboli kvadrant letní se vztahuje k rostoucímu použití jupiterských faktorů v životě. Když tedy planeta stoupá od descendentu k MC, ukáže člověk, jak dobře či špatně funguje v sociálním kontextu. Uvidíme tedy jasně, jak osoba využívá svých nově vyvinutých schopností a prostředků sociální činnosti. Není vůbec jisté, ŽE si je vyvinula. V tomto okamžiku uvidíme naprosto zjevně, zda je schopna se obohatit nebo získat větší společenskou prestiž nebo jestli povyrostla na duchovní úrovni v důsledku účinnější participace a dělí se o to s ostatními v nějaké formě organizovaného náboženství nebo kulturní zkušenosti. V každém případě, když Jupiter dospěje k descendentu, předpokládá se, že si člověk vyvinul určité "nástroje" a postupně jak planeta postupuje směrem k MC, měl by je používat se stále větší zručností a účinností. Právě při tranzitu tímto letním kvadrantem bude člověk schopen používat prostředky k tomu, aby skutečně uvědoměle a zodpovědně předával svou individuální vizi a ideály, které si vyvinul od doby, kdy Jupiter překročil ascendent. Od okamžiku, kdy Jupiter překročí descendent, by měl člověk překročit své hranice a setkávat se s ostatními na půdě rovnosti. Má si vybrat lidi, u kterých cítí, že by s nimi mohl dosáhnout nové sociální vize, kterou se pokusil konkretizovat. S nimi učiní nové zkušenosti, které by neměl, kdyby žil sám. Zamýšleným cílem má být kooperace a láska: asimilovat v sobě to, co se mu předtím zdálo mít cizí nebo neznámou hodnotu. Musí být také ochoten přijmout mnoho změn, když se pokusí smísit svou ideální vizi s představami ostatních.

Nakonec přichází poslední kvadrant, neboli kvadrant podzimní, který se vztahuje k růstu vlivu osoby a je založen na jejích skutečných sociálních výdobytcích. Člověk měl příležitost prokázat svou jupiterskou funkci v sociálním nebo religiózním životě a pokud všechno šlo dobře, jeho vliv v oblasti, kterou si zvolil, by teď měl stále více narůstat. Jeho sociální činnost a jeho příklad by tedy měly dávat konkrétní výsledky. V tomto okamžiku však vyvstává závažná otázka: jak naložit s těmito výsledky? Člověk sklidil žeň všech svých úsilí od doby, kdy Jupiter překročil ascendent; ale - a speciálně během fáze 12. domu cyklu - bude konfrontován s tím, aby pokračoval ve svém vlastním růstu nad rámec toho, čeho dosáhl. Vnitřní rozhodnutí o způsobu, jak to udělat, podmíní nové sémě, které se bude moci vyvíjet v okamžiku, kdy se Jupiter vrátí na ascendent k novému dvanáctiletému cyklu. V případech, kdy průchod přes MC neznamenal úspěch, protože člověk nevěděl, jak se pozitivně podělit o své jupiterské schopnosti se svou sociální skupinou, měl by tento podzimní kvadrant využít k tomu, aby důvody tohoto nezdaru co možná nejplněji pochopil. Když to udělá, nepřevede podstatu tohoto nezdaru do semene nového cyklu, které se v tomto okamžiku právě formuje.

Netvůrčí a neindividualizovaní lidé budou mít tendenci procházet zkušeností každého nového cyklu na stejné úrovni, v jaké se odbýval cyklus předcházející. Jestliže vědomě nespolupracují s rytmem jupiterského cyklu, jejich sociální a duchovní výsledky nemohou být ani jasně definovány, ani individualizovány. Nepřidávají nic nového ani svému společenství, ani své skupině; nemohou tedy očekávat žádnou zvláštní odměnu nebo uznání. A přesto právě tito neplodní lidé, často frustrovaní a bázliví, by měli z rad humanistického astrologa největší prospěch. Kdyby se naučili pracovat vědomě s přílivem růstu své jupiterské funkce, mohli by se zcela určitě naučit žít život zajímavěji a platněji. Jestliže člověk žije duchovně pozitivně, neroste a nerozvíjí se tím, že se konformně připojí k tradičním sociálním cestám, i když tyto cesty mohou přinést velký zisk a společenskou moc. Má se spíš pokoušet zjistit jak - i když se do určité míry podrobuje sociálním normám - může otisknout do společnosti svou vlastní vizi a svůj osobní smysl a směr sociálního cíle. Tvůrčí jedinec bude řídit a směřovat prostředky, vytvořené lidskými bytostmi, které pracují a něco společně produkují v kulturních nebo náboženských záležitostech a bude je s rozmyslem využívat pro společný cíl.

06.07.2007 12:25:36
caroorchydeeStazie top


Janine Vestfálová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one